Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Spoilery > Čo čaká Flasha po zimnej pauze?

Čo čaká Flasha po zimnej pauze?

flashs3posterheader1
flashs3posterheader1

Z dva týžd­ne sa vrá­ti seri­ál Flash. Po napí­na­vom zim­nom finá­le, kto­ré pri­nies­lo novú hroz­bu sa môže­me v dru­hej polo­vi­ci série tešiť na nové aj sta­ro­no­vé posta­vy, kopu akcie a samozrej­me ces­to­va­nie časom.

Pozrime si však naj­skôr pro­mo video na nasle­duj­úcu epi­zó­du:

https://www.youtube.com/watch?v=uzUdwr-o520

Barry je oči­vid­ne roz­ru­še­ný z toho čo videl v bud­úcnos­ti a chce sa tomu za kaž­dú cenu vyhn­úť. Zločinec, kto­ré­ho videl v bud­úcnos­ti začí­na robiť pro­blémy a Barry sa domnie­va, že ak ho chy­tí, spe­ča­tí tým osud Iris. Wally nechce stáť stra­nou a chce sa zapo­jiť do akcie pri chy­ta­ní zlo­čin­ca. A tak sa spo­lu pok­ú­šajú alter­no­vať bud­úcnosť.

Čo nás v tretej sérii ešte čaká?

Po zim­nej prestáv­ke (zati­aľ nie je jas­né kedy) uvi­dí­me muzi­ká­lo­vý cros­so­ver so seri­á­lom Supergirl. V dvoch epi­zó­dach si niek­torí her­ci spo­me­nú na svo­je herec­ké zači­at­ky (napr. Grant Gustin/Barry Allen hral v seri­á­li Glee, podob­ne aj Melissa Benoist/Supergirl hra­la v Glee, no spie­vať vedia aj ostat­ní her­ci). Tieto epi­zó­dy budú plné spe­vu a s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa budú odo­hrá­vať u Supergirl na Earth-38.

Novou posta­vou v dru­he polo­vi­ci série bude Gypsy, zahrá si ju Cindy Reynolds. Tajomná Gypsy bude zohrá­vať veľ­kú rolu v živo­te Cisca Ramona, pre­to­že bude na ňu „inten­zív­ne mys­lieť“. Záhadou ostá­va či v dob­rom ale­bo zlom - či sa sta­ne Ciscovou pri­a­teľ­kou ale­bo nepri­a­teľ­kou.

Vráti sa aj gori­la Grodd (resp. Flash navští­vi pla­nétu, kde Grodd žije) - gigan­tic­ká gori­la so schop­nos­ťou tele­pa­tie. Grodda uvi­dí­me v dvoch epi­zó­dach.

Jay Garrick, Flash z Earth-3 a Barryho men­tor (a aj dvoj­ník jeho otca) bude mať v dru­hej polo­vi­ci tretej sérii väč­šiu úlo­hu a uvi­dí­me ho čas­tej­šie.

Potvrdený je aj návrat Black Flasha. Black Flash „vzni­kol“ v dru­hej sérii vo finá­lo­vej epi­zó­de. Ako? Flash pora­zil Zooma, pre kto­ré­ho si pri­šiel časo­vý prí­zrak. Predtým ako ho odnie­sol do hlbín spe­ed­for­ce sme však moh­li vidieť, ako sa Zoom zme­nil na nie­čo, čo pri­po­mí­na­lo Black Flasha. Producenti ofi­ci­ál­ne potvr­di­li, že sa zo Zooma stal Black Flash. V dru­hej polo­vi­ci tretej série sa táto posta­va obja­ví nie­len v seri­á­li Flash, ale prav­de­po­dob­ne aj v ďal­ších Arrowverse seri­á­loch (Legends of Tomorrow, Arrow).

A čo jeho prí­chod zna­me­ná? V komik­soch je Black Flash nie­čo ako „smrtka/teta Smrť“ len pre speedsterov/rýchlikov - lebo na nich je smrť poma­lá. Black Flash je pre nich sym­bo­lom kon­ca. Je to naj­rých­lej­ší spe­ed­ster zo všet­kých komik­so­vých hrdi­nov a nedá sa pora­ziť. Takmer - v komik­se ho raz preľs­til Wally West, keď dobe­hol na koniec času a tam ani samot­ná smrť nema­la význam, tak sa Black Flash roz­ply­nul. Tak dúfajme, že to naši rých­li­ci Barry a Wally pre­žijú bez ujmy na zdra­ví.

Zdroj:screenrant.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57400 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56541 KB. | 29.06.2022 - 05:10:42