Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Čmárací kniha pro nadějné umělce

Čmárací kniha pro nadějné umělce

CmarajicKmniha
CmarajicKmniha

Nebaví vaše dítě oma­lo­ván­ky a záro­veň už ho nena­pa­da­jí žád­né námě­ty, kte­ré by pře­nes­lo na papír? Kupte mu Čmárací kni­hu pro malé uměl­ce. Zabaví ho, roz­vi­ne jeho před­sta­vi­vost, kre­a­ti­vi­tu a fan­ta­zii a nau­čí ho vní­mat svět kolem sebe neotře­lým způ­so­bem.

Kolektiv výtvar­ní­ků, kres­lí­řů a uměl­ců při­pra­vil 176 stran, na nichž se dítě vyřá­dí. Doporučuji pou­žít pas­tel­ky nebo vos­kov­ky, ale díky tomu, že je pou­žit pev­něj­ší papír, pro­sák­nout by nemě­ly ani fixy.

Dokreslit, dotvo­řit a vyfan­ta­zí­ro­vat si děti mohou zhru­ba osm­de­sát­ku obráz­ků. Úvodní stra­ny jsou věno­vá­ny malé­mu kres­lí­ři, pod­le nich bude kni­ha iden­ti­fi­ko­va­tel­ná. Dítě na prv­ní stra­ny kres­lí sebe, svo­ji podo­bu v dospě­los­ti, zazna­me­ná­vá svo­ji nej­ob­lí­be­něj­ší bar­vu, zví­ře, otisk prs­tu, kres­lí svo­ji rodi­nu, nej­ob­lí­be­něj­ší­ho kama­rá­da a kama­rád­ku. Díky tomu se po doč­márá­ní oprav­du vypla­tí dítě­ti kni­hu uscho­vat a vytáh­nout ji tře­ba k osm­nác­tým naro­ze­ni­nám.

V kni­ze jsou polo­kres­by, kte­ré má dítě pod­le jed­no­du­chých slov­ních návo­dů dokres­lit. Například z děr kou­ka­jí hla­vy zají­ců. Zadání zně­jí­cí: „Všichni zají­ci mají uši, ale Ferda je má nejdel­ší,“ vybí­zí dítě k dokres­le­ní uší všem zají­cům s tím, že si mezi nimi zvo­lí Ferdu, na jehož hla­vu dokres­lí ušis­ka nej­vět­ší. Na dal­ší stra­ně zase na prázd­ný talíř dokres­lí svo­ji nej­ob­lí­be­něj­ší piz­zu. Některé úko­ly jsou z fan­task­ní říše, napří­klad ta, kdy se žira­fě Doris a slo­no­vi Maxovi naro­dí mimin­ko. Malý kres­líř má do kočár­ku nakres­lit jeho prav­dě­po­dob­nou podo­bu, respek­ti­ve určit, komu bude podob­né.  Jiné úlo­hy jsou inspi­ro­vá­ny běž­ným živo­tem.  Například do foto­gra­fií kvě­ti­ná­čů má dítě nakres­lit nej­růz­něj­ší rost­li­ny a kvě­ti­ny, kte­ré ho napad­nou. Vznikne tak zají­ma­vá koláž. Do před­kres­le­ných kle­cí ve zve­ri­me­xu sta­čí umís­tit zví­řa­ta, kte­ré maji­tel obcho­du při­šel nakr­mit. Na foto­gra­fii kra­ji­ny se zasně­že­ným par­kem dítě doma­lu­je, co dělá ve sně­hu nej­ra­dě­ji. Do tele­viz­ní obra­zov­ky je tře­ba dopl­nit, na co se večer bude­me dívat…

Všechny úlo­hy jsou nápa­di­té, ať už se jed­ná o ty, inspi­ro­va­né běž­ným živo­tem nebo pohád­kou. Jsou vtip­ně poja­té a aby se dítě plně „vyřá­di­lo“, dopo­ru­ču­ji kni­hu daro­vat již ško­lá­kům od prv­ní tří­dy výše. Vzhledem k tomu, že zále­ží na úrov­ni dítě­te, kte­ré může doma­lo­vat jak obrá­zek jed­no­du­chý, tak umě­lec­ké dílo, poba­ví kníž­ka i puber­ťá­ky ve věku dru­hé­ho stup­ně základ­ní ško­ly.


  • Hodnocení: 100 %
  • Autor:LABOR Ateliergemeinschaft
  • Žánr:kni­hy her a nápa­dů
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:20.02.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84010 s | počet dotazů: 210 | paměť: 55453 KB. | 16.05.2022 - 17:45:48