Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Clint Eastwood

Clint Eastwood

Clint Eastwood (* 31. květ­na 1930, San Francisco, USA) je ame­ric­ký pro­du­cent, reži­sér a herec. Proslul jako Muž beze jmé­na v sérii spaghet­ti wes­ter­nů ital­ské­ho reži­sé­ra Sergia Leoneho ze 60. let 20. sto­le­tí.

Biografie

Narodil se 31. květ­na 1930 v San Francisku v rodi­ně knih­kup­ce. S pří­cho­dem vel­ké hos­po­dář­ské kri­ze byl ale jeho otec, aby uži­vil rodi­nu, nucen hle­dat zaměst­ná­ní v růz­ných kali­forn­ských měs­tech, tak­že celá jeho rodi­na, man­žel­ka Ruth, syn Clint a dce­ra Jean, ces­to­va­la s ním. Když se poz­dě­ji usa­di­li, absol­vo­val Oakland Technical High School. Po ukon­če­ní stu­dia, v roce 1948, se živil mj. jako pas­te­vec, dře­vo­ru­bec v Oregonu, topič v oce­lár­ně a doda­va­tel pro ben­zí­no­vé čer­pa­cí sta­ni­ce a hrál na kla­vír v růz­ných ame­ric­kých barech a kavár­nách. V roce 1949 naru­ko­val do armá­dy jako pla­vec­ký instruk­tor do Fort Ordu. Po návra­tu z vojen­ské služ­by stu­do­val obchod­ní ško­lu v City College v Los Angeles, USA.

V polo­vi­ně pade­sá­tých letech se začal obje­vo­vat v malých rolích v dru­ho­řa­dých fil­mech spo­leč­nos­ti Universal, jed­na­lo se pře­váž­ně o lev­né wes­ter­ny, dob­ro­druž­né sním­ky, horo­ry a sci-fi, např. Revenge of the Creature (Pomsta pří­še­ry, r. Jack Arnold, 1955), Star in the Dust (Hvězda v Prachu, r. Charles Haas, 1956), Ambush at Cimarron Pass (Přepadení v Cimarronském prů­smy­ku, r. Jodie Copelan, 1958). Současně se svý­mi fil­mo­vý­mi začát­ky si ješ­tě vydě­lá­val na živo­by­tí dodá­vá­ním pla­vec­kých bazé­nů a jako osob­ní stráž­ce. Po pod­pi­su smlou­vy se stu­di­em 20th Century Fox byl obsa­zen do jed­né z hlav­ních rolí tele­viz­ní­ho seri­á­lu Rawhide (Surová kůže), v jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších tele­viz­ních show oné doby, ve kte­rém mezi lety 1959–1966 hrál posta­vu kov­bo­je Rawdy Yatese.

Proslulost a svě­to­vou popu­la­ri­tu ovšem zís­kal až svým účin­ko­vá­ním v tzv. spaghet­ti wes­ter­no­vé dola­ro­vé tri­lo­gii reži­sé­ra Sergia Leoneho (i přes­to, že o něm reži­sér pro­hlá­sil legen­dár­ní větu: „Clint Eastwood má jen dvě herec­ké polo­hy: s klo­bou­kem a bez.“). Nejprve v adap­ta­ci Kurosawova fil­mu Yojimbo, Per un pug­no di dolla­ri (Fistfull of Dollars, Pro hrst dola­rů; r. Sergio Leone, 1964), ve vol­ném pokra­čo­vá­ní Per qualche dolla­ro in più (For a Few Dollars More, Pro pár dola­rů navíc, r. Sergio Leone, 1965), a v závě­reč­ném sním­ku Il buo­no, il brut­to, il cat­ti­vo (The Good, the Bad and the Ugly, Hodný, zlý a ošk­li­vý, r. Sergio Leone, 1966). V kaž­dém z těch­to tří fil­mů ztvár­nil hlav­ní posta­vy, osa­mě­lé, neo­hro­že­né, drs­né a cynic­ké pis­tol­ní­ky se smys­lem pro spra­ve­dl­nost a čest. Tato cha­rak­te­ris­ti­ka je typic­ká pro jeho role i v násle­du­jí­cích letech, ať už se jed­ná o wes­ter­no­vý, akč­ní či detek­tiv­ní žánr.

Tyto fil­my sklí­ze­ly úspě­chy pře­de­vším v Evropě. V USA si zís­kal obli­bu posta­vou detek­ti­va Harryho Callahana, kte­rá se obje­vu­je ve fil­mech Dirty Harry (Drsný Hary, r. Don Siegel, 1971), Magnum Force (r. Ted Post, 1973), The Enforcer (Násilník, r. James Fargo, 1976), Sudden Impact (Nečekaný úder, r. Clint Eastwood) a Death Pool (Sázka na smrt, r.Buddy Van Horn).

V roce 1968 zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Malpaso, a začal pro­du­ko­vat a i reží­ro­vat své dal­ší fil­my. Režijně debu­to­val sním­kem Play Misty for Me (Zahrajte mi Misty, 1971). V násle­du­jí­cích letech si téměř ve všech fil­mech, kte­ré reží­ro­val, sou­čas­ně zahrál i hlav­ní role. Že nezvlá­dá pou­ze role drs­ných chla­pí­ků doká­zal v kome­di­ích Every Which Way But Loose (Nikdy nepro­hrát, r. James Fargo, 1978), a Any Which Way You Can (Vždycky zví­tě­zit, r. Buddy Van Horn, 1980).

Během sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let se něko­li­krát pokou­šel oži­vit, nepří­liš úspěš­ně, s fil­my ve vlast­ní režii wes­ter­no­vý žánr, např. High Plains Drifter (Tulák z širých plá­ní, r. Clint Eastwood 1972), The Outlaw Josey Wales (Psanec Josey Wales, r. Clint Eastwood, 1976), Pale Rider (Bledý jez­dec, r. Clint Eastwood, 1985).

Koncem osm­de­sá­tých let začal komerč­ní úspěch jeho fil­mů opa­dat. Vše si vyna­hra­dil v roce 1992, kdy jeho film z pro­stře­dí divo­ké­ho zápa­du, Unforgiven (Nesmiřitelní; r. Clint Eastwood, 1992) byl oce­něn čtyř­mi Oscary, nej­lep­ší film, režii, střih a ved­lej­ší muž­ský herec­ký výkon. Tím zača­lo dal­ší vele­ú­spěš­né obdo­bí jeho tvor­by. Následovaly fil­my, komerč­ně úspěš­ný In the Line of Fire (S nasa­ze­ním živo­ta, r. Wolfgang Petersen, 1993), The Bridges of Madison County (Madisonské mos­ty; r. Clint Eastwood, 1995), osca­ro­vý Million Dolar Baby (r. Clint Eastwood, 2004). Prozatím napo­sle­dy se před­sta­vil „dvo­j­fil­mem“ s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky, Flags of Our Fathers (Vlajky našich otců, r. Clint Eastwood, 2006) a Letters from Iwo Jima (Dopisy z Iwo Jimy, 2006).

Mimo Oscarů za fil­mo­vou tvor­bu byl během své kari­é­ry něko­li­krát poctěn udě­le­ním význam­ných cen, Rytíř krás­ných umě­ní (1985) ve Francii, Pamětní cenu Irvinga G. Thalberga (1995) za sou­stav­ně vyso­kou kva­li­tu fil­mo­vé pro­duk­ce, Čestným Césarem (1998) za celo­ži­vot­ní tvor­bu, Cenou za celo­ži­vot­ní dílo na MFF v Benátkách (2000). O šest let poz­dě­ji zís­kal cenu BAFTA za celo­ži­vot­ní dílo.

Angažoval se i spo­le­čen­sky, v letech 1986-88 byl sta­ros­tou kali­forn­ské­ho měs­ta Carmel, jehož je oby­va­te­lem. Za své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta byl žena­tý s Maggie Johnson (1953-1980) se kte­rou má syna Kylea (*1968, jaz­zo­vý hudeb­ník), a dce­ru Alison (*1972, reži­sér­ka a model­ka). Se tře­mi žena­mi z neman­žel­ské­ho vzta­hu má 3 dce­ry a 1 syna, s kaska­dér­kou Roxane Tunis má dce­ru Kimber (*1964), s letuš­kou Jacelyn Reevesovou syna Scotta (*1986) a dce­ru Kathryn (*1988), s Frances Fisher dce­ru Francescu (*1993). Podruhé se ože­nil v roce 1996, s tele­viz­ní mode­rá­tor­kou Dinou Ruiz (*1965), s níž má dce­ru Morgan (1996).


Detaily o článku Clint Eastwood

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50701 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51629 KB. | 22.10.2021 - 16:02:05