Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Clint Eastwood

Clint Eastwood

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Clint Eastwood (* 31. květ­na 1930, San Francisco, USA) je ame­ric­ký pro­du­cent, reži­sér a herec. Proslul jako Muž beze jmé­na v sérii spaghet­ti wes­ter­nů ital­ské­ho reži­sé­ra Sergia Leoneho ze 60. let 20. sto­le­tí.

Biografie

Narodil se 31. květ­na 1930 v San Francisku v rodi­ně knih­kup­ce. S pří­cho­dem vel­ké hos­po­dář­ské kri­ze byl ale jeho otec, aby uži­vil rodi­nu, nucen hle­dat zaměst­ná­ní v růz­ných kali­forn­ských měs­tech, tak­že celá jeho rodi­na, man­žel­ka Ruth, syn Clint a dce­ra Jean, ces­to­va­la s ním. Když se poz­dě­ji usa­di­li, absol­vo­val Oakland Technical High School. Po ukon­če­ní stu­dia, v roce 1948, se živil mj. jako pas­te­vec, dře­vo­ru­bec v Oregonu, topič v oce­lár­ně a doda­va­tel pro ben­zí­no­vé čer­pa­cí sta­ni­ce a hrál na kla­vír v růz­ných ame­ric­kých barech a kavár­nách. V roce 1949 naru­ko­val do armá­dy jako pla­vec­ký instruk­tor do Fort Ordu. Po návra­tu z vojen­ské služ­by stu­do­val obchod­ní ško­lu v City College v Los Angeles, USA.

V polo­vi­ně pade­sá­tých letech se začal obje­vo­vat v malých rolích v dru­ho­řa­dých fil­mech spo­leč­nos­ti Universal, jed­na­lo se pře­váž­ně o lev­né wes­ter­ny, dob­ro­druž­né sním­ky, horo­ry a sci-fi, např. Revenge of the Creature (Pomsta pří­še­ry, r. Jack Arnold, 1955), Star in the Dust (Hvězda v Prachu, r. Charles Haas, 1956), Ambush at Cimarron Pass (Přepadení v Cimarronském prů­smy­ku, r. Jodie Copelan, 1958). Současně se svý­mi fil­mo­vý­mi začát­ky si ješ­tě vydě­lá­val na živo­by­tí dodá­vá­ním pla­vec­kých bazé­nů a jako osob­ní stráž­ce. Po pod­pi­su smlou­vy se stu­di­em 20th Century Fox byl obsa­zen do jed­né z hlav­ních rolí tele­viz­ní­ho seri­á­lu Rawhide (Surová kůže), v jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších tele­viz­ních show oné doby, ve kte­rém mezi lety 1959–1966 hrál posta­vu kov­bo­je Rawdy Yatese.

Proslulost a svě­to­vou popu­la­ri­tu ovšem zís­kal až svým účin­ko­vá­ním v tzv. spaghet­ti wes­ter­no­vé dola­ro­vé tri­lo­gii reži­sé­ra Sergia Leoneho (i přes­to, že o něm reži­sér pro­hlá­sil legen­dár­ní větu: „Clint Eastwood má jen dvě herec­ké polo­hy: s klo­bou­kem a bez.“). Nejprve v adap­ta­ci Kurosawova fil­mu Yojimbo, Per un pug­no di dolla­ri (Fistfull of Dollars, Pro hrst dola­rů; r. Sergio Leone, 1964), ve vol­ném pokra­čo­vá­ní Per qualche dolla­ro in più (For a Few Dollars More, Pro pár dola­rů navíc, r. Sergio Leone, 1965), a v závě­reč­ném sním­ku Il buo­no, il brut­to, il cat­ti­vo (The Good, the Bad and the Ugly, Hodný, zlý a ošk­li­vý, r. Sergio Leone, 1966). V kaž­dém z těch­to tří fil­mů ztvár­nil hlav­ní posta­vy, osa­mě­lé, neo­hro­že­né, drs­né a cynic­ké pis­tol­ní­ky se smys­lem pro spra­ve­dl­nost a čest. Tato cha­rak­te­ris­ti­ka je typic­ká pro jeho role i v násle­du­jí­cích letech, ať už se jed­ná o wes­ter­no­vý, akč­ní či detek­tiv­ní žánr.

Tyto fil­my sklí­ze­ly úspě­chy pře­de­vším v Evropě. V USA si zís­kal obli­bu posta­vou detek­ti­va Harryho Callahana, kte­rá se obje­vu­je ve fil­mech Dirty Harry (Drsný Hary, r. Don Siegel, 1971), Magnum Force (r. Ted Post, 1973), The Enforcer (Násilník, r. James Fargo, 1976), Sudden Impact (Nečekaný úder, r. Clint Eastwood) a Death Pool (Sázka na smrt, r.Buddy Van Horn).

V roce 1968 zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Malpaso, a začal pro­du­ko­vat a i reží­ro­vat své dal­ší fil­my. Režijně debu­to­val sním­kem Play Misty for Me (Zahrajte mi Misty, 1971). V násle­du­jí­cích letech si téměř ve všech fil­mech, kte­ré reží­ro­val, sou­čas­ně zahrál i hlav­ní role. Že nezvlá­dá pou­ze role drs­ných chla­pí­ků doká­zal v kome­di­ích Every Which Way But Loose (Nikdy nepro­hrát, r. James Fargo, 1978), a Any Which Way You Can (Vždycky zví­tě­zit, r. Buddy Van Horn, 1980).

Během sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let se něko­li­krát pokou­šel oži­vit, nepří­liš úspěš­ně, s fil­my ve vlast­ní režii wes­ter­no­vý žánr, např. High Plains Drifter (Tulák z širých plá­ní, r. Clint Eastwood 1972), The Outlaw Josey Wales (Psanec Josey Wales, r. Clint Eastwood, 1976), Pale Rider (Bledý jez­dec, r. Clint Eastwood, 1985).

Koncem osm­de­sá­tých let začal komerč­ní úspěch jeho fil­mů opa­dat. Vše si vyna­hra­dil v roce 1992, kdy jeho film z pro­stře­dí divo­ké­ho zápa­du, Unforgiven (Nesmiřitelní; r. Clint Eastwood, 1992) byl oce­něn čtyř­mi Oscary, nej­lep­ší film, režii, střih a ved­lej­ší muž­ský herec­ký výkon. Tím zača­lo dal­ší vele­ú­spěš­né obdo­bí jeho tvor­by. Následovaly fil­my, komerč­ně úspěš­ný In the Line of Fire (S nasa­ze­ním živo­ta, r. Wolfgang Petersen, 1993), The Bridges of Madison County (Madisonské mos­ty; r. Clint Eastwood, 1995), osca­ro­vý Million Dolar Baby (r. Clint Eastwood, 2004). Prozatím napo­sle­dy se před­sta­vil „dvo­j­fil­mem“ s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky, Flags of Our Fathers (Vlajky našich otců, r. Clint Eastwood, 2006) a Letters from Iwo Jima (Dopisy z Iwo Jimy, 2006).

Mimo Oscarů za fil­mo­vou tvor­bu byl během své kari­é­ry něko­li­krát poctěn udě­le­ním význam­ných cen, Rytíř krás­ných umě­ní (1985) ve Francii, Pamětní cenu Irvinga G. Thalberga (1995) za sou­stav­ně vyso­kou kva­li­tu fil­mo­vé pro­duk­ce, Čestným Césarem (1998) za celo­ži­vot­ní tvor­bu, Cenou za celo­ži­vot­ní dílo na MFF v Benátkách (2000). O šest let poz­dě­ji zís­kal cenu BAFTA za celo­ži­vot­ní dílo.

Angažoval se i spo­le­čen­sky, v letech 1986-88 byl sta­ros­tou kali­forn­ské­ho měs­ta Carmel, jehož je oby­va­te­lem. Za své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta byl žena­tý s Maggie Johnson (1953-1980) se kte­rou má syna Kylea (*1968, jaz­zo­vý hudeb­ník), a dce­ru Alison (*1972, reži­sér­ka a model­ka). Se tře­mi žena­mi z neman­žel­ské­ho vzta­hu má 3 dce­ry a 1 syna, s kaska­dér­kou Roxane Tunis má dce­ru Kimber (*1964), s letuš­kou Jacelyn Reevesovou syna Scotta (*1986) a dce­ru Kathryn (*1988), s Frances Fisher dce­ru Francescu (*1993). Podruhé se ože­nil v roce 1996, s tele­viz­ní mode­rá­tor­kou Dinou Ruiz (*1965), s níž má dce­ru Morgan (1996).


Detaily o článku Clint Eastwood


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • PlayAllspoluprace102. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […] Posted in Filmové recenze
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […] Posted in Recenze knih
  • Vánoční horor (2015)23. září 2015 Vánoční horor (2015) Očekávaná věcička a letí okamžitě do topky. Úvodní znělka fantastická, krásná vánoční atmosféra, vynikající masky,triky i vizuál, zábavný průběh, fajn tempo a nejen, že je zde i hezky […] Posted in Krátké recenze
  • Žádnou krev29. dubna 2022 Žádnou krev Posted in Komiks
  • TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky4. dubna 2019 TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky Uznávaná filmová, televizní a divadelní herečka. Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na […] Posted in Rozhovory
  • Trackmania Turbo13. listopadu 2017 Trackmania Turbo Zdarma dostupné pro Xbox One na Xbox Gold - 01/11 - 30/11 https://youtu.be/_fhTvAfCnoY Posted in Novinky ze světa her
  • Nightmare Cinema (2018)21. června 2019 Nightmare Cinema (2018) Očekávaná antologie je nakonec pouze průměrem.První povídka od Alejandra Brugués ( Juan de los Muertos) je parodií na kempové slashery a zaujme poctivým Gore, slušnými maskami a nečekaným […] Posted in Krátké recenze
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […] Posted in Retro filmové recenze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,75521 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58133 KB. | 08.08.2022 - 22:31:29