Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Clerks 2: Muži za pultem - Recenze

Clerks 2: Muži za pultem - Recenze

PlayAllspoluprace11
PlayAllspoluprace11

Mnozí z vás nej­spíš nema­jí pokra­čo­vá­ní zrov­na v lás­ce, ovšem nut­no uznat, že toto pokra­čo­vá­ní je hoj­ně oče­ká­va­né. Opravdu nás bude bavit ta samá sto­ry, co jsme moh­li vidět v prv­ním díle? Stojí vůbec ten­to film za naši pozor­nost? To se dozví­te zde…

První díl kte­rý byl nato­čen v roce 1994 skli­dil obrov­ský divác­ký úspěch. Od té doby se ten­to sní­mek řadí do kul­tů, kte­rý se kaž­dé­mu vryl pod šedou kůru mozko­vou. Je jed­no zda kvů­li spous­tě vul­ga­ris­mů či tomu, že byl zkrát­ka vtip­ný. Důležité je, že pod tím­to níz­ko­roz­počto­vým poči­nem byl pode­psán v té době nezná­mý reži­sér Kevin Smith. Od té doby už ale uteklo hod­ně času a  náš reži­sér je dnes celebri­ta.

Ovšem po pro­pa­dá­ku z roku 2004 Táta na plný úva­zek si samo­zřej­mě chtěl nějak zpra­vit svo­ji repu­ta­ci. Rozhodl se tedy začít od začát­ku, struč­ně řeče­no. Moc dob­ře totiž věděl, co mu jde nej­lé­pe, a  tak začal pra­co­vat na pro­jek­tu s názvem Clerks 2. Ano čte­te správ­ně, sku­teč­ně se jed­ná o  pokra­čo­vá­ní Mužů za pul­tem. Od té doby se na inter­ne­tu a růz­ných fórech vedou dis­ku­se, zda pokra­čo­vá­ní dosáh­ne kva­lit jed­nič­ky. Abych řekl prav­du, také jsem byl dosti zvě­da­vý, pro­to jsem vyra­zil do kina na ten­to sní­mek.

Pojďme tedy rov­nou k věci, pokra­čo­vá­ní to je plno­hod­not­né a vy u něj zaži­je­te spous­ty pří­jem­ných chvil. Skutečně nemá­te pocit něja­ké nasta­vo­va­né kaše, vše je jako před lety ale pře­ce jen je něco jinak. „Otec“ této legen­dy nám totiž dospěl. Ovšem ne, že by to sním­ku nějak výraz­ně uško­di­lo, ba nao­pak. Je to ješ­tě o tro­chu pro­pra­co­va­něj­ší, a  tím pádem doko­na­lej­ší. Opět se dočká­me geni­ál­ní­ho scé­ná­ře a s ním spja­té vtíp­ky, a že jich tu je oprav­du požeh­na­ně. Ovšem nemys­le­te si, že hlav­ní pro­ta­go­nis­té nějak ubra­ly spros­ťá­ren v dia­lo­zích, to ani omy­lem. Stále usly­ší­te plno šíle­ných nadá­vek, u  kte­rých se nefal­šo­va­ně poba­ví­te. Musíme si ale ujas­nit, že zde vyob­ra­ze­ný humor je někdy pořád­ně per­verz­ní. Za vše mlu­ví „show“ s oslem, kdo vidě­lo pocho­pí. Každopádně nej­ví­ce se mi vryl do pamě­ti roz­ho­vor mezi dvě­ma fanouš­ky Pána prs­te­nů, kdy byla vyslo­ve­na oprav­du parád­ní věta. „Je jenom jeden Návrat a není krá­le, ale Jediho – Fanatik do Star Wars – Já jsem fana­tik? Podívejte se na sebe a na své miláááš­šš­ky.“ Je vel­ká ško­da, že film není celist­vý. Takto v něm bohu­žel najde­me pár hlu­chých míst kte­ré cel­ko­vý dojem kazí. Co se týče dějo­vé linie, řek­ně­me si na rovi­nu že je zde jen tak na okra­su aby se neřeklo.

Je tu jen pro­to, aby se moh­li stá­vat tyto šíle­né situ­a­ce, nic víc od toho neče­kej­te. Danta Hickse a Randala Gravese čeka­jí špat­né časy, vyho­řel jim totiž obchod Quick Stop kde už dlou­ho před­tím pra­co­va­li. Nakonec jdou opět pra­co­vat za pult fast­fo­o­du Mooby’s, kde nara­zí na Geeka, s  kte­rým mají pra­co­vat. Ten ale pochá­zí s vel­mi nábo­žen­sky zalo­že­né rodi­ny, a tak díky tomu vzni­ká spous­tu vtip­ných momen­tů, tak­že v  prá­ci roz­hod­ně nudu nema­jí. Ovšem i  přes to si chce Dante vzít svo­jí hol­ku a  vypad­nout z Jersey. Jeho plán se mu ze začát­ku daří, ovšem pak do toho vstou­pí něco hod­ně neče­ka­né­ho… Tak by se dal shr­nout pří­běh, jed­no­du­chý ale pro sní­mek napros­to dosta­ču­jí­cí. Málo kdo by také čekal od toho­to žán­ru něco více, zde jde pře­de­vším o váš smích. Herecké obsa­ze­ní není nikterak hvězd­né, ale i tak svůj účel plní dob­ře. Ve fil­mu účin­ku­jí Rosario Dawsonová (Becky), Jeff Anderson (Randal Graves) a Brian O’Halloran (Dante Hicks). Dalším plu­sem je dob­rý hudeb­ní dopro­vod, ovšem neče­kej­te žád­ný orchestr. Tady se zkrát­ka poslou­chá něco jiné­ho, ale také dob­ré­ho.

Verdikt: Clerks 2: Muži za pul­tem je vtip­ná kome­die kte­rá vás svý­mi hláš­ky jis­tě roze­smě­je, ovšem musí­te se při­pra­vit na vel­ké dáv­ky vul­ga­ris­mu. Škoda je, že reži­sér nevy­vá­žil celý sní­mek. Takto vzni­ka­jí hlu­chá mís­ta, kte­rá celý dojem kazí a tak se film bohu­žel řadí do šedé­ho prů­mě­ru a brzy zřej­mě zapad­ne…

Hodnocení: 3/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08438 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55902 KB. | 24.05.2022 - 00:47:15