Clařino dědictví – rodina především?

Clara

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete se vrá­tit do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky? Milujete Provence a její krá­sy? Francoise Bourdin vám nabí­zí pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Clary Morvanové a její rodi­ny. 

Stárnoucí Clara drží v sobě už léta tajem­ství, hrůz­ný čin, kte­ré­ho se dopus­til její syn Edouard  a násled­ně nato umí­rá. Claře jde pře­de­vším o rodi­nu a nechce okol­nos­ti jeho smr­ti s nikým řešit. Chce ochrá­nit pře­de­vším svou rodi­nu Morvan – Meyerů, kte­rá je pro ni nade­vše. Za tra­gic­ký­mi udá­lost­mi sto­jí vel­ké tajem­ství. Když v Provence umí­rá její prav­nou­če, kte­ré se nešťast­nou náho­dou uto­pí, situ­a­ci pře­stá­vá zvlá­dat, tajem­ství, kte­ré drží v sobě jí veli­ce tíží a vzdá­vá boj se živo­tem. Všech pět dětí musí řešit úpl­ně stej­ný pro­blém. Jak se k tajem­ství zacho­vat? Dokáži oni pokra­čo­vat ve stej­ném duchu, jako jejich mamin­ka? Zvládnou mlčet o dáv­né minu­los­ti, kte­rá všech­ny nesmír­ně tíží?

Do kni­hy jsem se nemoh­la vůbec začíst. Opravdu hod­ně dlou­ho mě trva­lo, než jsem pocho­pi­la sou­vis­los­ti, kdo ke komu pat­ří, jaké vzta­hy v rodi­ně panu­jí. V kni­ze se obje­vo­va­lo mno­ho jmen a měla jsem potí­že zapa­ma­to­vat si je všech­ny. Místa, kde se hlav­ní posta­vy vysky­to­va­ly se čas­to měni­ly. S tím vět­ši­nou nemám v kni­hách pro­blém. Tentokrát mě to potí­že čini­lo. Myslela jsem, že kni­hu odlo­žím a budu pokra­čo­vat jin­dy. Nemohla jsem, pro­to­že mě zají­ma­lo, jak vše Clara vyře­ší a co vše sto­jí za hes­lem „rodi­na pře­de­vším“.

Líbily se mě čás­ti děje, kdy autor­ka popi­su­je vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny rodi­ny. Napětí, lás­ka, neo­pě­to­va­né city, to vše pat­ří ke správ­né­mu romá­nu. Děj měl spád. I když mě ze začát­ku dalo zabrat se do kni­hy začíst, nako­nec musím říci, že to stá­lo za to vydr­žet.


 • Autor: Francoise Bourdin
 • Žánr: román
 • Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
 • Počet stran: 360
 • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-267-1224-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní3. ledna 2019 Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány plné něhy a lásky? Román Muž, který nezavolal od autorky Rosie Walsh, vás rozhodně nenechá […]
 • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
 • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
 • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
 • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
 • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]
 • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]
 • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]
 • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
 • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]