Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku

sídlo3

Kniha „Sídlo smut­ku“ je skvě­le napsa­ná kni­ha s tajem­ným a pod­ma­ni­vým duchař­ským pří­bě­hem, kde se minu­lost krás­ně pro­lí­ná s pří­tom­nos­tí a postup­ně roz­plé­tá psy­chic­ké pro­blémy a vnitř­ní démo­ny hlav­ních hrdi­nů Marcuse a jeho své­byt­né tetič­ky Charlotty. Jedná se o stra­ši­del­ný pří­běh zasa­ze­ný do opuš­tě­né­ho a roz­pa­da­jí­cí­ho se síd­la, kde je vel­mi ten­ká linie mezi tím­to a dal­ším živo­tem…

Byl jed­nou jeden chla­pec, kte­ré­mu zemře­la mat­ka. Bylo mu jede­náct let, pět měsí­ců, čty­ři dny - a bůhví kolik hodin a minut. Policie do bytu dora­zi­la kolem půl­no­ci, ale k neho­dě došlo něja­kou dobu před­tím. Někde hlu­bo­ko uvnitř věřil, že kdy­by si byl vědom toho oka­mži­ku, kdy její auto sklouz­lo po nále­dí a zří­ti­lo se ze srá­zu u sil­ni­ce, mohl by jí poslat sílu, aby to nevzdá­va­la. Maminko, pro­sím, na svě­te mám jen tebe. A ona by ho usly­še­la a nevzda­la by to.....

Marcus byl po smr­ti své mat­ky poslán ke svo­jí málo­mluv­né tetič­ce Charlotte na malý ost­růvek v Jižní Karolíně, aby tu s ní žil, vyrůs­tal, a nako­nec i dospěl. Než se k ní natr­va­lo pře­stě­ho­val, znal ji pou­ze z vyprá­vě­ní, ale ani to neby­lo nijak obsáh­lé.

Život tetič­ky Charlotty si v ničem neza­dal s živo­tem pous­tev­ní­ka. Nebránila se sice tech­nic­kým vymo­že­nos­tem moder­ní doby, ale žila vel­mi samo­tář­ským živo­tem. Dokonce i po Marcusově pří­cho­du zpra­vi­dla lpě­la na zaje­tých kole­jích, a i nadá­le se zaví­ra­la na celé dny do své­ho ate­li­é­ru a kro­ti­la své vlast­ní vnitř­ní démo­ny, ať už to byla její dáv­no zapo­me­nu­tá a vel­mi boles­ti­vá minu­lost nebo utá­pě­ní se žalu v nad­měr­né spo­tře­bě vína. Toho času jí bylo tepr­ve pade­sát sedm, ale Marcusovi při­pa­da­la mno­hem star­ší.

Tetička se živi­la coby uzná­va­ná malíř­ka, kte­rou nadchlo jed­no opuš­tě­né, malé ost­rov­ní sta­ve­ní, tak tro­chu roz­bo­ře­né, jež mělo svo­jí vlast­ní stra­ši­del­nou minu­lost. Toto mís­to tetič­ku nato­lik fas­ci­no­va­lo, že jí nako­nec inspi­ro­va­lo k tomu, aby se sta­la malíř­kou, jež by den za dnem zachy­co­va­la jeho napros­tou osi­ře­lost, zpust­lost a nos­tal­gic­kou, až stra­ši­del­nou atmo­sfé­ru zali­tou plnou tajem­ství, jež čeka­lo na své brz­ké odha­le­ní.

Místní mu říka­jí „síd­lo smut­ku“. Jsou to už jen chát­ra­jí­cí trosky staré­ho sta­ve­ní, ale je na něm něco zvlášt­ní­ho, záhad­né­ho. Je do posled­ní dům na sever­ní stra­ně ost­ro­va. Bezmála polo­vi­na se již roz­padla, ale i tak vyza­řu­je zvlášt­ní, sil­nou atmo­sfé­ru. Městská rada se už léta zasa­zu­je o jeho zbo­ře­ní, jen­že pro­ti tomu se důraz­ně ohra­dil památ­ko­vý ústav. Ten dům tam totiž sto­jí už od roku 1804. Říká se, že z něj při huri­ká­nu před pade­sá­ti lety zmi­zel chla­pec a jeho rodi­če. Jejich těla se nikdy nena­šla a dům od té doby zůstal prázd­ný.“

sídlo2

Sídlo smut­ku Marcuse tolik fas­ci­nu­je, že jej navště­vu­je prak­tic­ky kaž­dý den a sna­ží se pro­lo­mit svou odva­hu a při­blí­žit se blíž sta­ve­ní, mož­ná se dostat i hlou­bě­ji do roz­pad­lé a chát­ra­jí­cí budo­vy, a to i za cenu, že se mu zde zje­ví duch zemře­lé­ho chlap­ce.

Samotný Marcus je vel­mi zví­da­vý a díky svým osob­ním tragé­di­ím a pohnutkám osu­du nemá již vlast­ně i co ztra­tit, a mož­ná prá­vě pro­to se vrhá vstříc novým dob­ro­druž­stvím. Jednoho dne si před­se­vzal, že za kaž­dou cenu odha­lí tajem­ství zmi­ze­lé­ho chlap­ce.

Domnělého ducha kaž­dý den navště­vu­je, poví­dá si s ním a sna­ží se odha­lit jeho sku­teč­ný záměr, a to zda chce být jeho pří­te­lem, či mu chce něja­kým způ­so­bem ublí­žit ane­bo pře­dat něja­ké skry­té posel­ství, vzkaz ze záhro­bí.

Procitl jsem ze sna, v němž opá­le­ný chlá­pek postá­val nehyb­ně ve vcho­du bez dve­ří. Lehce se opí­ral o zárub­ně a pozo­ro­val, jak spím. Věděl jsem, že když se oto­čím a pohléd­nu.... sezná­mím se s duchem. Ne kaž­dej, kdo vejde dovnitř, najde ces­tu ven...

Stejně jako cítíš lidi, kte­ří sto­jí pří­mo před tebou. Prostě jsem cítil, že se na mne dívá. Cítil jsem jeho zvě­da­vost. Byl sem pro něj stej­ně zají­ma­vý jako on pro mne. Stáli jsme tam napro­ti sobě prá­vě tak jako my dva tady.

Sídlo smut­ku navště­vu­je stá­le čas­tě­ji a duch se stá­vá jeho vrbou a trpě­li­vým zpo­věd­ní­kem. Pátrá po minu­los­ti used­los­ti a sna­ží se při­jít na to, co se sku­teč­ně té osu­do­vé noci sta­lo. Vnitřně boju­je s tím, že mu mat­ka nestih­la říci, kdo byl jeho otec. Podaří se mu zjis­tit, kdo je ten duch a proč ho stá­le láká vstou­pit dál do domu? Odhalí jeho nešťast­ný osud a co se mu ten­krát oprav­du při­ho­di­lo? Podaří se mu vypá­t­rat identi­tu své­ho otce, i když jedi­ný, kdo by mu to mohl říci, je jeho mrt­vá mat­ka? Jaká neče­ka­ná pře­kva­pe­ní nabíd­ne rozuz­le­ní celé­ho děje?

Některé věci se chý­li­ly ke kon­ci, pro jiné, dlou­ho oče­ká­va­né, věci ješ­tě nena­de­šel čas. Pro mě to bylo obdo­bí mono­tón­ních dnů a úzkost­li­vých myš­le­nek. Slunce vychá­ze­lo poz­dě­ji a zapadlo dřív.

sídlo

Miluji kni­hy s duchař­skou téma­ti­kou a ani Sídlo smut­ku není výjim­kou. Jelikož ráda čelím stra­chu a milu­ji mra­ze­ní v zádech, tak si mě tato kni­ha zís­ka­la hned s prv­ní­mi pře­čte­ný­mi strán­ka­mi.

Velmi mě pře­kva­pi­lo, jak autor­ka vel­mi výstiž­ně doká­za­la popsat nejen jed­not­li­vá pro­stře­dí a jejich sála­jí­cí atmo­sfé­ru, ale i samot­né myš­len­ky jed­not­li­vých postav. U někte­rých jsem se i občas pou­smá­la, neboť jsem se při­stih­la při­tom, jako by mi autor­ka mlu­vi­la z duše. Tak moc se doká­za­la vcí­tit do myš­le­ní a cho­vá­ní svých postav.

Děj romá­nu je pro­ple­ten nej­růz­něj­ší­mi život­ní­mi změ­na­mi a uka­zu­je, jak pruž­ně doká­ží na tyto změ­ny hlav­ní hrdi­no­vé rea­go­vat, i za cenu poz­děj­ších výči­tek svě­do­mí a nikdy nebled­nou­cích vzpo­mí­nek.

Změna je jedi­ná věc, na kte­rou se v živo­tě můžeš vždy spo­leh­nout. A nejed­nou se může jed­nat o změ­nu k lep­ší­mu.

Velmi mě fas­ci­no­va­la pova­ha Marcuse, kte­rý nikdy nechtěl být niko­mu na obtíž, ani své tetič­ce, a mož­ná pro­to se sna­žil být i tak tro­chu nevi­di­tel­ný jako duch a všech­ny věci dělat vždy pořád­ně. Místo, aby se tetič­ka sta­ra­la o něj, doká­zal se Marcus posta­rat sám o sebe i o tetič­ku, a ješ­tě se pouš­tět do sou­kro­mé­ho pát­rá­ní po minu­los­ti ducha a jeho rodi­ny.

Kniha „Sídlo smut­ku“ vás vel­mi rych­le vtáh­ne do děje. Navíc je roz­dě­le­na do něko­li­ka krát­kých kapi­tol, tak­že čte­ní oprav­du rych­le utí­ká a než se nadě­je­te, jste u kon­ce kni­hy.

Velmi výstiž­né popi­sy míst a dýcha­jí­cí atmo­sfé­ry vám vše při­blí­ží nato­lik, že se sami cítí­te jako sou­čás­tí děje. Možnost nahléd­nout do myš­len­ko­vých pocho­dů Marcuse a jeho poci­tů vám umož­ní vžít se do osa­mě­lé­ho dítě­te, jež vyrůs­tá sám s tetič­kou, u kte­ré si není jis­tý, zda je u ní vítán či niko­liv.

Já osob­ně jsem Marcuse lito­va­la, čemu vše­mu musel v živo­tě čelit a divím se, že se tato posta­va z toho vše­ho nezbláz­ni­la, zacho­va­la si svůj zdra­vý rozum a vyrost­la v úspěš­né­ho, mla­dé­ho muže.

Sídlo smut­ku je skvě­lý pří­běh plný napě­tí, oče­ká­vá­ní a neče­ka­ným rozuz­le­ním, jež sto­jí za to si jej pře­číst.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Omega

Sídlo smut­ku

Napsala: Gail Godwin

Přeložil: Erik Procházka

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018

Počet stran: 358

ISBN: 978-80-7390-859-1


Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky5. února 2019 Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky Máte rádi jídlo? Líbí se Vám romány z prostředí restaurace? Milujete Francii? Román Večeře v ráji patří do edice Příběhy psané s chutí. Věřte, že po přečtení románu se vám budou sbíhat […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]