Dětské zoubky od Zoje Stage

dětské.zoubky4

Šokující a husi­nu nahá­ně­jí­cí vyprá­vě­ní o vel­mi pro­ble­ma­tic­kém vzta­hu mezi mat­kou a její sed­mi­le­tou dce­rou, kte­rý postup­ně gra­du­je až do abso­lut­ní­ho extré­mu, kde jed­na z nich bude muset bojo­vat o své holé pře­ži­tí.

Hlavní hrdin­kou je Suzette, kte­rá si vyčí­tá, že jako mat­ka úpl­ně zkla­ma­la, jinak by se k ní pře­ce její dce­ra Hanna necho­va­la tak, jak se cho­va­la. Suzette se den­no­den­ně sna­ži­la a den­no­den­ně selhá­va­la a k tomu vše­mu ji zra­zo­va­lo její vlast­ní tělo, díky těž­ké nemo­ci.

A její dce­ra Hanna? Nemůže ane­bo spí­še nechce mlu­vit? Navíc jí abso­lut­ně odmí­tá a pova­žu­je za správ­né, když může své mat­ce ubli­žo­vat a vra­cet všech­ny rány, kte­rý­mi ji den­ně nevě­dom­ky roz­dí­ra­la srd­ce. 

Hanna si nechá­va­la slo­va pro sebe, ve slo­vech byla totiž síla. Nevyslovená zůstá­va­la čis­tá. Jako malič­ká se sna­ži­la vyjá­d­řit, co cítí. Jenže slo­va se jí mícha­la jako kulič­ky a nedá­va­la smy­sl. Dokázala jen nesmy­sl­ně žvatlat. Cítila zkla­má­ní. Slova, na kte­rá není spo­leh­nu­tí, nejsou přá­te­lé.

Popravdě, měla ješ­tě jeden důvod nemlu­vit. Její mlče­ní totiž dová­dě­lo mat­ku k nepří­čet­nos­ti. Celá léta jí dáva­la naje­vo, jak moc tou­ží po tom, aby pro­mlu­vi­la. Přemlouvala ji: „Prosím, řek­ni máma. Má-ma? Má-ma?“

Tatínek nikdy nepro­sil a nikdy se netvá­řil zkla­ma­ně. Kdykoliv ji držel v náru­čí, oči mu záři­ly, jako kdy­by byl prá­vě svěd­kem zro­ze­ní super­no­vy. Jen on ji doká­zal oprav­du vní­mat, a tak se na něj smá­la, a on ji na oplát­ku lech­tal a líbal.“

dětské.zoubky

Suzette pod­vě­do­mě cítí, že ji její vlast­ní dce­ra nená­vi­dí, ale vůbec netu­ší proč, a tahle před­sta­va ji nejen děsí, ale i veli­ce trá­pí. Suzette se sna­ží své­ho muže Alexe pře­svěd­čit o tom, jak sama zou­fa­le potře­bu­je odpo­či­nek a čas pro sebe, a že je už také nej­vyš­ší čas, aby Hanna koneč­ně nastou­pi­la do ško­ly mezi své vrs­tev­ní­ky a našla si tak i nové přá­te­lé.

Hanna moc dob­ře vědě­la, že se jí chce mat­ka zba­vit. Vždycky se ji sna­ži­la někam odlo­žit. A přes­ně pro­to ji také chtě­la poslat do ško­ly. Hanna ale měla dost důvo­dů, proč do ško­ly nechce. Je tam spous­ta hlu­ku. Neohrabaně šma­ta­jí­cí děti.

Když jí byly čty­ři, při­šla mat­ce na dal­ší tri­ky. Například na chůvy. Tak to tedy ne. Maminka zřej­mě selhá­vá ve svém mateř­ském poslá­ní. A čím čas­tě­ji selhá­va­la, tím víc pří­le­ži­tos­tí k nápra­vě se jí Hanna sna­ži­la nabí­zet. Dávno už nevě­dě­la, kte­rá z nich tuhle vál­ku zača­la, a vlast­ně si ani neby­la jis­tá její­mi pra­vi­dly.

Hanna se v Alexově pří­tom­nos­ti cho­va­la vel­mi roz­to­mi­le, tam kde Suzette tuši­la Hannin záměr, Alex nao­pak dost čas­to viděl jen dět­skou hloupost.

Hanna je dost chyt­rá na to, aby vše zao­na­či­la tak, aby Alex Suzette nevě­řil. Z jeho pohle­du to mož­ná vypa­da­lo, že má všech­no - kari­é­ru, kte­rá ho napl­ňu­je, vlast­ní fir­mu, skvě­lé kole­gy. Má výbor­ný vztah se svý­mi rodi­či, krás­ný dům, odda­nou man­žel­ku a rozkoš­né dítě. Má dost peněz, a také dost času na své koníč­ky a na cvi­če­ní.

Alex Hannu nikdy nevi­děl „agre­siv­ně vrčet“ a odmí­tal věřit obvi­ně­ním, že jeho dce­ra schvál­ně scho­vá­vá ostat­ním dětem hrač­ky“ a „někdy je roz­bi­je, jen aby ostat­ním ublí­ži­la.“

Více na Kritiky.cz
Angry Birds Trilogy (With Kinect) ...
Top 8/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články za srpen 2016....
Klub Sráčů Film strhaný kritiky v každém ohledu, je dobrou a nevázanou zábavou..........
#1975: Ve službách Nuly 6 - 45 % Ve službách Nuly 6 (Zero no Tsukaima 6)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované v...
Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165) Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov...

Snaží se s námi mani­pu­lo­vat. Hraje si s námi. Dává si zále­žet na tom, aby se před tebou cho­va­la jinak, tak­že když ti řek­nu, co pro­ved­la... Ty to nevi­díš. Nevidíš, že lidi kolem sebe bije, že píše spros­tá slo­va...

Někdy ten­krát zača­la tahle vál­ka. A já v ní pro­hrá­vám. Prohrávám. A nemůžu to říct ani man­že­lo­vi, pro­to­že, i když se sna­žím… On to nevi­dí. A co potom? Mám být dob­rá mat­ka, tako­vá, jakou jsem sama nemě­la. To jsem chtě­la vždyc­ky. 

Hanna postu­pem času spřá­dá plán, jak se nadob­ro zba­vit své mat­ky a mít své­ho otce jen a jen pro sebe. Možná tatí­nek koneč­ně pocho­pí, jaká ve sku­teč­nos­ti je její mat­ka, roz­křik­ne se na ní a vyho­dí jí koneč­ně z domu.

dětské.zoubky2

A pro­to Hanna jed­no­ho dne na mat­ku pro­mlu­vi­la slo­vy: “ Já - se - jme­nu­ji - Marie-Anne - Dufossetová.  Pamatuj si to!“

Co to mělo zna­me­nat? Mohla se Suzette přeslech­nout? Možná to byly jen pazvu­ky, něco jako ty její popěv­ky? Mohla by pří­sa­hat, že mlu­vi­la s fran­couz­ským pří­zvu­kem. To nedá­va­lo smy­sl. Hanina prv­ní slo­va by měli osla­vit, ale Suzette se zmí­ta­la v záchva­tu pochyb­nos­tí, a také hrů­zy.

Jestli sly­še­la správ­ně.... jest­li to není Hanna....zmocňovala se jí čím dál vět­ší hrůza. Copak zeší­le­la? Nebo zeší­le­ly obě? A ten pohled prázd­né­ho běl­ma.. 

Hned záhy na to Suzette pocho­pi­la, jak se jme­nu­je Hannina nová hra, a to hra „Vyděsím mamin­ku“.  Podle Wikipedie si totiž dohle­da­la, že Marie-Anne Dufossetová byla v roce 1679 posled­ní ženou upá­le­nou ve věku osm­nác­ti let za čaro­děj­nic­tví ve Francii. Suzette děsi­la už jen samot­ná myš­len­ka toho, že o ní Hanna ví, a zřej­mě má i něja­ký důvod ji obdi­vo­vat.

Hanna je sil­né děv­če, kte­ré moc dob­ře ví, co chce, a nene­chá se od živo­ta jen tak postr­ko­vat. Na osla­vě, o Valpružině noci však vše nadob­ro vyeska­lo­va­lo. Všichni si uvě­do­mi­li, že už nejde o žád­nou hru, ale o hru na život a na smrt, a pokud se něco radi­kál­ně nezmě­ní, moh­lo by dojít k vel­ké tragé­dii.

Více na Kritiky.cz
Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si...
Porota Na první pohled se zdá, že to, co hýbe soudním procesem proti prosperující zbrojovce, jsou pe...
Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad Polský režisér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, které se rozhodl n...
Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině,...
Jan Žižka představí i německé hvězdy Už čtvrtý týden pokračuje režisér a producent Petr Jákl v natáčení historického velkofi...

Je Hanna oprav­du jen kre­a­tiv­ní hol­čič­ka s vel­kou fan­ta­zií, vyso­kou inte­li­gen­cí a obrov­ským pod­ma­ni­vým kouz­lem ane­bo je to malá zrů­da, kte­rá chce svo­jí mat­ku za kaž­dou cenu zabít a zpro­vo­dit ze svě­ta?

Co všech­no muse­li Alex se Suzette pod­nik­nout, aby Hanna zmi­ze­la z jejich živo­tů? Udělali nako­nec oba správ­nou věc? Nemohli pro Hannu udě­lat mno­hem víc? Je někdo, kdo sku­teč­ně Hanně může pomo­ci? Dokáže ji někdo nau­čit roz­po­zná­vat dob­ré od zlé­ho, aby se jed­no­ho dne moh­la opět  vrá­tit zpět domů?

A co Alex se Suzette? Ocitli se zpět ve sta­rých časech, do doby, kdy spo­lu trá­vi­li celé noci, když on pro ni zna­me­nal celý svět a ona pro něho? Do doby, kdy jim sta­či­lo mít jen jeden dru­hé­ho? Anebo je Hanna nadob­ro roz­dě­li­la a už není ces­ty zpát­ky?

dětsk.zoubky3

Tento psy­cho­lo­gic­ký román plný šoku­jí­cích emo­cí a pohnu­tek vel­mi sil­ně zasáh­ne do srd­ce kaž­dé ženy - mat­ky. Stejně jako mně, se vám prav­dě­po­dob­ně bude při čte­ní této kni­hy honit v hla­vě spous­ta myš­le­nek a otá­zek, na než bude­te chtít znát a nalézt jas­né odpo­vě­di. Proč?

Při čte­ní toho­to thrille­ru mě doslo­va mra­zi­lo v zádech při pomyš­le­ní, že bych něco podob­né­ho muse­la pro­ží­vat se svý­mi vlast­ní­mi dce­ra­mi. Celé Hannino cho­vá­ní bylo šíle­né a těž­ko pocho­pi­tel­né, a až do posled­ní strán­ky vlast­ně čeká­te, zda se Hanna sku­teč­ně polep­ší či napra­ví. Ale hned na to vás napa­dá, zda je to vůbec mož­né...

Více na Kritiky.cz
Halloween (2018) – Recenze – 70% První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vznikno...
Trikový popisuje historii o tom, jak se zmenšují lidé ve filmech ...
Dánská dívka - 65 % Život není procházka růžovým sadem a na každého padne trocha trápení a zkoušek, se který...
Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout ...
Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny divá...

„Dětské zoub­ky“ jsou mra­zi­vým thrille­rem, jež má jed­no jas­né posel­ství: „Je těž­ké věno­vat bez­vý­hrad­ní lás­ku něko­mu, kdo ji nevra­cí. To nikdo nezvlád­ne věč­ně!“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Knihy Omega

Více na Kritiky.cz
DVD:Training Day Denzel Washington učí Ethana Hawkeho jak se stát „dobrým“ poldou....
SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ Závratná nabídka filmů se nám nabízí v průběhu tohoto týdne počínaje sobotou. Pár nejle...
Rychlá soutěž o Steam klíče První z připravovaných akcí při výročí 15 let prvního článku na webu Kritiky.cz....
Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou. Také vás a vaše děti fascinuje noční obloha plná hvězd a rádi byste se o ní dozvěděli mn...
Zombik – 79 ...

DĚTSKÉ ZOUBKY

Autorka: Zoje Stage

Přeložila: Lenka Petrášková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2019

Počet stran: 351

ISBN 978-80-7390-851-5

 

 

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu1. srpna 2018 Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu Také máte občas pocit, že se nevyznáte sami v sobě? Náš život formují více než bychom chtěly komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky a také uzavřené třinácté […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]