Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

srvadm pr local share a fmcg 01 klienti amc 2018

Překvapivá detek­tiv­ka z ame­ric­ké­ho Texasu nebo suchá čer­ná kome­die s prv­ky kri­mi? Ať už se na seri­ál Hap a Leonard dívá­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, věř­te, že si pro vás scé­náris­ti i ve tře­tí řadě při­chys­ta­li pořád­nou nálož stro­hých vti­pů, ener­gic­kých zákro­ků a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Na tele­viz­ní obra­zov­ky se neza­po­me­nu­tel­ná dvoj­ka nepo­lep­ši­tel­ných prů­švi­há­řů vrá­tí již 18. červ­na. Jak bude dob­ro­druž­ství Hapa a Leonarda pokra­čo­vat sle­duj­te kaž­dé pon­dě­lí od 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

Výstřední duo odpad­lí­ků se vra­cí

\\srvadm.pr.local\Share\A_FMCG\01_Klienti\AMC\2018\TZ_Podklady pro novináře\06_Červen\Fotogalerie\9790f745bbb7d7b25af7b483b074d535_700.jpg Již potře­tí se kre­a­tiv­ní dvo­ji­ce Jim Mickle a Nick Damici spo­ji­li se spi­so­va­te­lem Joe R. Lansdalem. Ze vzá­jem­né spo­lu­prá­ce a před­lo­hy v podob­ně Lansdalovy kniž­ní série vznik­lo dal­ších 6 epi­zod his­to­ric­ké­ho seri­á­lu Hap a Leonard. Snímek se ode­hrá­vá v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Přenese divá­ky do dáv­né­ho Texasu, kde opět budou svěd­ky všech patá­lií nepo­lep­ši­tel­ných kama­rá­dů, kte­rým se lepí smů­la na paty kam­ko­liv se hnou. Excentrickou dvo­ji­ci živo­tem una­ve­né­ho Hapa a vete­rá­na z Vietnamu Leonarda, dopl­ňu­je v seri­á­lu nebez­peč­ně krás­ná Trudy, Hapova exman­žel­ka pro niž má Texasan stá­le sla­bost. Ani Leonard to však v živo­tě nemá leh­ké, je to totiž čer­noch a k tomu i homose­xu­ál a nic ho nedo­ká­že dopá­lit víc, než když si někdo uta­hu­je z jeho bar­vy ple­ti či sexu­ál­ní ori­en­ta­ce.

V ryt­mu med­vě­dí­ho mam­ba

Z:\A_FMCG\01_Klienti\AMC\2018\TZ_Podklady pro novináře\06_Červen\Fotogalerie\46ed8c4fea8ba3a24e12256bfcf786d8_700.jpg Hap a Leonard se s námi roz­lou­či­li na kon­ci dru­hé sezó­ny, jež měla pří­vlas­tek „Mucho Mojo“. Právě „Mojo“ pod­le tvůr­ců před­sta­vo­va­lo nevy­svět­li­tel­nou pří­rod­ní sílu, kte­rá hlav­ní hrdi­ny str­há­va­la na neo­če­ká­va­né a pře­kva­pi­vé ces­ty. Když se k ní při­dal nezkrot­ný jižan­ský tem­pe­ra­ment obou kama­rá­dů, bylo o zába­vu posta­rá­no. Následující tře­tí série dosta­la pří­vlas­tek „The Two-Bear Mambo“ nebo­li vol­ně pře­lo­že­no „Medvědí mam­bo“. Samotná hvězda seri­á­lu, herec Micheal Kenneth Williams dodá­vá, že se máme těšit na „sérii, kte­rá pořád­ně otes­tu­je dlou­ho­le­té vzá­jem­né přá­tel­ství mezi obě­ma hrdi­ny“.

\\srvadm.pr.local\Share\A_FMCG\01_Klienti\AMC\2018\TZ_Podklady pro novináře\06_Červen\Fotogalerie\b87088efa7664802054e4eddcad37ac3_700.jpgKrimi mají v krvi

Koho by pře­kva­pi­lo, že troj­lís­tek hlav­ních postav se v kri­mi žán­ru neob­je­vu­je napo­pr­vé. Všichni tři her­ci si mimo Hapa a Leonarda zahrá­li i v dal­ších celo­svě­to­vě oblí­be­ných detek­tiv­ních sním­cích. Brit James Purefoy ztvár­nil kro­mě ostří­le­né­ho Hapa také napří­klad Williama Traverse v brit­ské detek­tiv­ní mini­sé­rii Injustice. Inspiraci čer­pal i z role v seri­á­lu o svě­tozná­mém detek­ti­vo­vi Sherlocku Holmesovi. Purefoyova ame­ric­ké­ho kole­gu Michael Kennetha Williamse, jehož zná­te ze seri­á­lu jako vete­rá­na Leonarda, jste moh­li vidět tře­ba ve vše­mi kri­mi nad­šen­ci oblí­be­ném seri­á­lu Kriminálka Las Vegas. Z podob­né zku­še­nos­ti čer­pa­la též posled­ní z tro­ji­ce hlav­ních postav Christina Hendricks, kte­rá si ved­le Trudy, zahrá­la také v detek­tiv­ních seri­á­lech Las Vegas: Kasino nebo Odložené pří­pa­dy.

Více na Kritiky.cz
Šikulové na Zámku ...
Sestav si lidské tělo Věděli jste, že buňka žaludeční sliznice žije jen 36 hodin? Že více než polovina kostí v...
Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%) Počuli ste už niekedy niečo o „skvelých zónach“? Ich tvorkyňa je anglická hypnoterapeutka...
Creed II – Recenze – 80% Boxerské drama Creed II nejenže příběhově navazuje na předchozí film Creed, v němž vy...
Víla Amálka opět s původním hlasem Jiřího Hrzána Legendární večerníček Říkání o víle Amálce se po dvaačtyřiceti letech dočká původní...

O AMC Networks International – Central and Northern Europe
AMC Networks International – Central and Northern Europe je sou­čás­tí AMC Networks International, jed­nou z před­ních mezi­ná­rod­ních spo­leč­nost­ní na poli tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní a dis­tri­buce tema­tic­kých tele­viz­ních sta­nic sou­stře­ďu­jí­cích se na Střední a Východní Evropu. Současné AMCNI – Central and Northern Europe port­fo­lio nabí­zí tele­viz­ní sta­ni­ce ve čtyřech žánrech: spor­tov­ní: Sport1, Sport2, SportM, dět­ské: Minimax, Megamax, JimJam; zábavně-vzdělávací: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a fil­mo­vé: AMC a Film+. Obsah tema­tic­kých sta­nic je vytvá­řen pro míst­ní divá­ky, jazy­ko­vé ver­ze a trhy.  Je dostup­ný v celé řadě plat­fo­rem včet­ně HD slu­žeb na vyžá­dá­ní a ver­ze pro mobil­ní tele­fo­ny.

AMC Networks International (AMCNI) je glo­bál­ní divi­zí AMC Networks a doda­va­te­lem uzná­va­ných zábav­ních pořa­dů pro před­pla­ti­te­le ve více než 140 zemích a úze­mích v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky SundanceTV a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni.

O spo­leč­nos­ti AMC Networks:
Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnu­je pro­duk­ci kva­lit­ních fil­mů a pořa­dů, vlast­ní a pro­vo­zu­je něko­lik popu­lár­ních a oce­ňo­va­ných zna­ček v oblas­ti pla­ce­né kabe­lo­vé tele­vi­ze. AMC, IFC, SundanceTV, WE tv, a IFC Films pro­du­ku­jí pořa­dy, kte­ré jsou výraz­né, zají­ma­vé, kul­tur­ně rele­vant­ní a oslo­vu­jí­cí divá­ky napříč růz­ný­mi spo­le­čen­ský­mi sku­pi­na­mi. Společnost také pro­vo­zu­je glo­bál­ní divi­zi, AMC Networks International. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com.

Více na Kritiky.cz
#1868: DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík - 50 % DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík (Justice League: Another Nail)Vydalo Eaglemoss...
Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a inf...
nádherný svět ...
Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní maj...
Mýty 1: Legendy v exilu - 90 % Pokud si to dobře pamatuji, tak "Legendy v exilu" jsem četl poprvé velmi brzy poté, co byly vy...

 

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: