Na Letnou se po 54 letech vrátí Stalin. Kvůli Monstru.

Stalin

Česká tele­vi­ze zača­la natá­čet tele­viz­ní film Monstrum reži­sé­ra a sce­náris­ty Viktora Polesného. Snímek bude vyprá­vět pří­běh socha­ře Otakara Švece (Jan Novotný), kte­rý v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí zví­tě­zil v sou­tě­ži o vybu­do­vá­ní Stalinova pomní­ku. Na praž­ské Letné tak pro úče­ly natá­če­ní v těch­to dnech vyros­te make­ta nej­vět­ší­ho sku­pi­no­vé­ho sou­so­ší Evropy své doby.

Film Monstrum sle­du­je osu­dy socha­ře Otakara Švece, jeho ženy Vlasty (Zuzana Stivínová) a jeho žáka (Martin Kraus). Sochař Otakar Švec není ve fil­mu vyob­ra­zen jako komu­nis­ta, ale jako člo­věk, kte­rý se sna­žil nor­mál­ně žít, zacho­vat si důstoj­nost, pro­fe­si­o­na­li­tu, lás­ku své ženy a důvě­ru kole­gů. Šílená doba ale nako­nec při­ved­la život uměl­ce, kte­rý napros­to neče­ka­ně vyhrál sou­těž na Stalinův pomník, k tra­gic­ké­mu kon­ci.

„Leitmotivem fil­mu bude niter­né, suges­tiv­ní spo­je­ní intim­ní­ho milost­né­ho vzta­hu man­že­lů Švecových s ohrom­nou, nelí­tost­nou masou žuly, kte­rá se postup­ně stá­vá absurd­ním sym­bo­lem záni­ku nejen pro ně samot­né, ale i pro celou spo­leč­nost,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Lekeš, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně film Monstrum vzni­ká.

„To mon­strum sku­teč­ně nad Prahou posta­ví­me. A taky ho poz­dě­ji odpá­lí­me. Ale to není to nej­pod­stat­něj­ší. Chceme vyprá­vět pří­běh nobles­ní­ho člo­vě­ka a vel­ké­ho uměl­ce, kte­rý jed­nou zavá­há, pod­leh­ne poku­še­ní a podá ruku ďáblo­vi. Cesta k sebez­ni­če­ní se tak před ním, aniž to tuší, poma­lu ote­ví­rá,“ říká reži­sér a sce­náris­ta Monstra Viktor Polesný, kte­rý pro Českou tele­vi­zi napo­sle­dy reží­ro­val dvou­díl­ný sní­mek Zločin v Polné.

Maketa dobo­vě nej­vět­ší­ho sou­so­ší v Evropě vzni­ka­la něko­lik měsí­ců v díl­nách na Kavčích horách. „Vyrobili jsme sko­ro šest met­rů vyso­kou hla­vu Stalina, kte­rou pode­pře ješ­tě dal­ších šest met­rů leše­ní. Část pomní­ku, kte­rý původ­ně měřil kolem pat­nác­ti met­rů, tak dotvo­ří­me pomo­cí digi­tál­ních tri­ků. I tak to bude ale po dobu natá­če­ní pro Pražany asi nepře­hléd­nu­tel­ná stav­ba,“ říká výkon­ný pro­du­cent Martin Lubomírský a dodá­vá: „Od pro­sin­ce se v díl­nách na Kavčích horách při­pra­vo­va­lo něko­lik růz­ně vel­kých mode­lů, abychom moh­li ve fil­mu uká­zat výro­bu pomní­ku ve všech jeho stá­di­ích. K původ­ní­mu sou­so­ší se neza­cho­va­la žád­ná tech­nic­ká doku­men­ta­ce, tak­že jsme vychá­ze­li z dobo­vých mate­ri­á­lů, lite­ra­tu­ry, foto­gra­fií a fil­mů.“

Narodil jsem se v roce 1953, tak­že jsem jed­no z nej­straš­něj­ších obdo­bí našich dějin pro­žil jen jako dítě. Ale pocho­pi­tel­ně jsem se z vyprá­vě­ní a čet­by postup­ně doví­dal o jeho zrůd­nos­ti,“ uvá­dí před­sta­vi­tel hlav­ní role Jan Novotný a o Otakarovi Švecovi říká: „Jeho osud byl odra­zem kru­té doby, v níž žil a tvo­řil. Fascinuje mě, jak je ta straš­li­vá doba dnes někte­rý­mi lid­mi i z řad poli­ti­ků baga­te­li­zo­vá­na a zleh­čo­vá­na.

Herec Martin Kraus, kte­rý si v Monstru zahra­je Švecova stu­den­ta, jej dopl­ňu­je: „Padesátá léta znám díky­bo­hu jen z vyprá­vě­ní. Je straš­né, co všech­no jsme muse­li zažít a ustát. Postava Pavla Soukupa, kte­rou ztvár­ňu­ji, je zástup­ce mla­dé gene­ra­ce té doby. Ta gene­ra­ce, se svým tem­pe­ra­men­tem a bohém­ským živo­tem, byla najed­nou sou­čás­tí sku­teč­ně mon­stróz­ní­ho prů­se­ru. Ani nevě­dě­la jak.“

Natáčení Monstra odstar­to­va­lo u Mladé Boleslavi. Kromě auten­tic­ké­ho mís­ta, kde Stalinův pomník ve své době stál, se bude natá­čet také v dal­ších praž­ských loka­cích, jako jsou Ledeburské zahra­dy, Střelecký ost­rov, v Národním památ­ní­ku na Vítkově nebo na Akademii výtvar­ných umě­ní.

Monstrum

režie a scé­nář: Viktor Polesný // výkon­ný pro­du­cent: Martin Lubomírský // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Jan Lekeš // kame­ra: David Ployhar // střih: Lenka Polesná // zvuk: Miroslav Hřebejk // archi­tekt: Petr Fořt // kos­týmy:Ivana Brádková // umě­lec­ký mas­kér: Jiří Sadílek, Tomáš Richter // hra­jí: Martin Kraus, Jan Novotný, Zuzana Stivínová, Juraj Deák, Vladimír Polívka, Patricie Solaříková, Tomáš Havlínek, Miroslav Etzler, Petra Nesvačilová, Marián Roden, Rostislav Novák a dal­ší.

Video k pří­pra­vám make­ty: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10290259076-monstrum/


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […]
  • Filmové hity ve Valdštejnské zahradě 8. srpna 2014 Filmové hity ve Valdštejnské zahradě Hudba z Harryho Pottera, Sedmi statečných či Pyšné princezny – takové hity si 27. srpna Pražané mohou dopřát rovnou pod širým nebem. Ve Valdštejnské zahradě totiž Pražští symfonikové […]
  • OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA16. února 2012 OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA Před časem jsme vás informovali o chystaném osmém ročníku Festivalu otrlého diváka. Zahájení festivalu proběhne již příští úterý, na svátek všech zamilovaných sv. Valentina, a potrvá až do […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • SKŘÍTEK8. prosince 2004 SKŘÍTEK Po jednom z divácky nejúspěšnějších českých filmů posledních let Cesta z městaa netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš Vorel s dalším celovečerním snímkem Skřítek. Režisér se […]
  • Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka25. února 2015 Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka Vojta Kotek začne jako režisér natáčet celovečerní komedii Padesátka podle scénáře Petra Kolečka. Film se odehrává v zimě na horách a jeho děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, […]
  • Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky8. října 2014 Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel novou českou komedii VYBÍJENÁ podle […]
  • Hráči8. února 2019 Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to docela zábava, protože lidských zdrojů (rozuměj spoluhráčů) se ne vždy dostává v adekvátní míře. […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]