Historie předávání cen Golden Globe Awards

2 1

Před něko­li­ka dny jsme se dozvě­dě­li výsled­ky již tři­a­se­dm­de­sá­té­ho roč­ní­ku udě­lo­vá­ní pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, kte­ré slou­ží jako tako­vá před­zvěst pro udí­le­ní slav­ných Oscarů. Tyto pres­tiž­ní ceny mají za sebou boha­tou his­to­rii, plnou pře­kva­pe­ní, dra­ma­tic­kých momen­tů a také nej­růz­něj­ších skan­dá­lů. Pojďme se tedy spo­leč­ně vrá­tit v čase a podí­vat se na důle­ži­té mil­ní­ky toho­to oce­ně­ní.

Za kaž­do­roč­ním udí­le­ním cen Golden Globe Awards sto­jí Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu síd­lí­cí v hlav­ním měs­tě ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie, Los Angeles. První Zlaté gló­by byly udě­le­ny již v roce 1944, ale nápad o zalo­že­ní orga­ni­za­ce, sdru­žu­jí­cí odbor­ní­ky a kri­ti­ky fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, kte­ří by měli za úkol hod­no­tit fil­my a herec­ké výko­ny za před­cho­zí rok vzni­kl ješ­tě dáv­no před tím. Musíme se vrá­tit až do roku 1928, kdy vzni­kl tako­vý prv­ní pokus o vytvo­ře­ní tako­vé­to orga­ni­za­ce v podo­bě Hollywoodské aso­ci­a­ce zahra­nič­ních kore­spon­den­tů. Tento prv­ní pokus však skon­čil nezda­rem a na dal­ších pár let se od této myš­len­ky upus­ti­lo. Druhý pokus o zalo­že­ní aso­ci­a­ce při­šel v roce 1935, bohu­žel dopa­dl také neú­spěš­ně, ale jak pra­ví pří­slo­ví do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho, v roce 1943 osm novi­ná­řů spo­ji­lo své síly a zalo­ži­lo Asociaci zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu. Tento plán se vyda­řil a už v roce 1944 aso­ci­a­ce na malém nefor­mál­ním obě­dě ve stu­di­ích 20th Century Fox udě­lo­va­la prv­ní zla­té gló­by. V his­to­ric­ky prv­ním roč­ní­ku si své soš­ky odnes­li Paul Lukas v kate­go­rii nej­lep­ší herec, Jennifer Jones jako nej­lep­ší hereč­ka, a nej­lep­ším fil­mem se stal sní­mek Píseň o Bernadettě. V roce 1945 při­chá­zí teh­dej­ší ředi­tel Marina Cisternas s koneč­ným návrhem soš­ky, kte­rou jed­not­li­ví vítě­zo­vé obdr­ží. Přibližně 27 cm vyso­ká a 2,5 kilo­gra­mu váží­cí malá země­kou­le obto­če­ná fil­mo­vým nega­ti­vem na drob­ném pod­stav­ci, pozla­ce­ná čty­ři­a­dva­ce­ti kará­to­vým zla­tem se tak sta­la sym­bo­lem ono­ho gala­ve­če­ra pře­dá­vá­ní toho­to oce­ně­ní.

2

Od té doby Golden Globe Awards pro­šly čas­tý­mi, bouř­li­vý­mi změ­na­mi, napří­klad v roce 1951 roz­ho­du­je aso­ci­a­ce o zařa­ze­ní kate­go­rie za celo­ži­vot­ní pří­nos do svě­ta kine­ma­to­gra­fie. Toto oce­ně­ní bylo pojme­no­vá­no po slav­ném pro­du­cen­to­vi a reži­sé­ro­vi Cecilu B. DeMillovi, kte­rý se násle­du­jí­cí rok stal vítě­zem v této kate­go­rii. V pade­sá­tých letech se také mění něko­lik kate­go­rií, tře­ba hlav­ní kate­go­rie film se roz­dě­lu­je na film-drama a film-komedie/muzikál. Stejný osud potkal i hlav­ní muž­ské a žen­ské herec­ké kate­go­rie. Tou dobou se však začí­na­jí obje­vo­vat názo­ro­vé roz­dí­ly na koneč­nou podo­bu celé orga­ni­za­ce, což mělo za násle­dek, že se něko­lik novi­ná­řů roz­hod­lo zalo­žit nové sdru­že­ní, nazva­né Sdružení pro zahra­nič­ní tisk. Obě sdru­že­ní i nadá­le spo­lu­pra­co­va­la a udí­le­la oce­ně­ní za fil­mo­vé, a nově i tele­viz­ní poči­ny. Rovněž se v té době popr­vé obje­vi­la kate­go­rie za zahra­nič­ní film, jejímž prv­ním vítě­zem se stal sní­mek Zloději kol, kte­rý reží­ro­val Vittorio De Sica. Dále vzni­ká zce­la nová cena, pojme­no­va­ná po teh­dej­ším pre­zi­den­to­vi nové­ho sdru­že­ní Henrym Grisovi, nové oce­ně­ní Henrietta je od té doby udě­lo­vá­no nej­po­pu­lár­něj­ším fil­mo­vým osob­nos­tem. V roce 1956 se obě sdru­že­ní zno­vu dohod­li na uží­vá­ní jed­not­né­ho názvu, a to Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu, popr­vé se také obje­vu­je oce­ně­ní pro tele­viz­ní poči­ny a o dva roky poz­dě­ji je slav­nost­ní cere­mo­ni­ál popr­vé pře­ná­šen lokál­ně tele­vi­zí v Los Angeles.

1

Roku 1963 aso­ci­a­ce popr­vé vyhla­šu­je Miss/Mr Golden Globe, kte­ří mají za úkol asis­to­vat při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní cen, obvykle by tuto funk­ci měly vyko­ná­vat dce­ra nebo syn zná­mých osob­nos­tí, tato tra­di­ce se od té doby udr­žu­je dodnes. V roce 1965 je násled­ně celý gala­ve­čer pře­ná­šen celo­stát­ně. První vět­ší skan­dál se obje­vu­je roku 1967, kdy ame­ric­ká fede­rál­ní agen­tu­ra pro komu­ni­kač­ní pro­střed­ky infor­mo­va­la o lži­vých infor­ma­cích při novi­nář­ském hla­so­vá­ní, v pra­xi to zna­me­na­lo, že orga­ni­zá­to­ři záměr­ně měni­li výsled­ky, ze spo­lu­vi­ny byla nař­če­na i tele­viz­ní sta­ni­ce NBC. Po tom­to vel­kém skan­dá­lu pře­sta­la tele­vi­ze NBC pře­no­sy z udě­lo­vá­ní cen roku 1974 vysí­lat. Po něko­li­ka klid­ných letech ovšem v roce 1982 vyplou­vá na povrch dal­ší vel­ký skan­dál. O ten se posta­ra­la hereč­ka Pia Zadora svým vítěz­stvím v kate­go­rii objev roku za film Butterfly, násled­ně se totiž uká­za­lo, že tuto cenu obdr­že­la za růz­né malič­kos­ti a las­ka­vos­ti, kte­ré čle­nům Asociace posky­tl její man­žel a vel­ký boháč Meshulam Riklis. Podle všech infor­ma­cí jim měl zapla­tit sou­kro­mý let a pozvat je do kasi­na v Las Vegas, kte­ré vlast­nil a násled­ně je také pozvat na sou­kro­mé pro­mí­tá­ní do své­ho dal­ší­ho síd­la a pro­mít­nout jim film vlast­ní pro­duk­ce, ve kte­rém hereč­ka vystu­po­va­la. Film však měl mít pre­mi­é­ru až v úno­ru příští­ho roku, tudíž se pod­le pra­vi­del nemoh­la o cenu uchá­zet. Následovalo dal­ší klid­né obdo­bí trva­jí­cí sko­ro sedm­náct let, když v tom Zlatými gló­by otřá­sl dal­ší skan­dál, točí­cí se nyní kolem hereč­ky Sharon Stone, kte­rá si chtě­la pojis­tit vítěz­ství za film Múza a kaž­dé­mu čle­no­vi aso­ci­a­ce daro­va­la luxus­ní hodin­ky v hod­no­tě sko­ro čtyř set dola­rů, kte­ré jí však násled­ně všich­ni vrá­ti­li. Následující léta zna­me­na­la dal­ší změ­ny, tako­vou nej­vět­ší novin­kou bylo zařa­ze­ní nové kate­go­rie Nejlepší ani­mo­va­ný film v roce 2007. Roku 2008 se kona­la stáv­ka holly­wo­od­ských scé­náris­tů, kvů­li níž se slav­nost­ní cere­mo­ni­ál neko­nal, vítě­zo­vé byly sym­bo­lic­ky vyhlá­še­ní na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci kona­né v hote­lu Beverly Hilton a zno­vu živě pře­ná­še­né tele­vi­zí NBC. Netrvalo dlou­ho a Zlatými gló­o­by otřá­sl na kon­ci roku 2010 dal­ší vel­ký skan­dál, kte­rý se ten­to­krát točil kolem fil­mů CizinecVarieté. Na povrch se dosta­ly infor­ma­ce, že fir­ma Sony dis­tri­bu­u­jí­cí film Cizinec něko­li­ka čle­nům aso­ci­a­ce zapla­ti­la luxus­ní pobyt v Las Vegas zakon­če­ný sou­kro­mým vystou­pe­ním hlav­ní hvězdy fil­mu Varieté, zpě­vač­ky Cher.

2 (3)

Nyní se pře­suň­me k samot­ným nomi­na­cím a slav­nost­ní­mu cere­mo­ni­á­lu. O nomi­na­cích roz­ho­du­je při­bliž­ně deva­de­sát čle­nů aso­ci­a­ce vždy v pro­sin­ci, ti roz­ho­du­jí o nomi­na­cích v 25 kate­go­ri­ích – 14 fil­mo­vých a 11 tele­viz­ních. Hlasování pro­bí­há ve dvou fázích, v prv­ní fázi kaž­dý z novi­ná­řů vypí­še do hla­so­va­cí­ho for­mu­lá­ře pět nomi­no­va­ných poči­nů v kaž­dé kate­go­rii, v násle­du­jí­cí dru­hé fázi se do hla­so­va­cí­ho for­mu­lá­ře napí­še jen jeden navr­ho­va­ný počin. Konečné sčí­tá­ní hla­sů má pak na sta­rost vybra­ná fir­ma. Výsledky se sdě­lu­jí při slav­nost­ním vyhlá­še­ní, kona­jí­cím se vždy na začát­ku roku, a kte­ré není jen vyhlá­še­ním vítězů, ale také pře­hlíd­kou toho, jaké mode­ly skrý­va­jí ve svém šat­ní­ku slav­né celebri­ty. Mezi rekord­ma­ny v počtu zís­ka­ných cen pat­ří napří­klad hereč­ka Meryl Streep, cenu vyhrá­la cel­kem osm­krát a nomi­no­vá­na byla cel­kem osm­a­dva­cet­krát. Rekordmanem, kte­rý jako jedi­ný vyhrál všech­ny hlav­ní kate­go­rie, je sní­mek Přelet nad kukač­čím hníz­dem.

3

Zdroje:

http://www.goldenglobes.com/

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • PMN15. června 2012 Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v soutěžní sekci losangeleského filmového festivalu Los Angeles Film Festival, kde bude uveden 17. […]
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů […]
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?16. ledna 2016 Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve filmu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však doposud nebyla v případě tohoto ocenění příliš […]
  • Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě15. ledna 2016 Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě Česká televize letos nabídne divákům poprvé v historii možnost sledovat živě předávání oscarů. Přímý přenos ceremoniálu z Los Angeles odvysílá na programu ČT2 v noci z neděle na pondělí. […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]