První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna


Milada, prv­ní celo­ve­čer­ní film o Miladě Horákové, ženě, kte­rá se sta­la sym­bo­lem odváž­né­ho boje za svo­bo­du, se začne natá­čet začát­kem dub­na v Terezíně. Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent David Mrnka rea­li­za­ci své­ho debu­tu chys­tá od roku 2007, dél­ka a inten­zi­ta pří­prav odpo­ví­dá nároč­nos­ti uni­kát­ní­ho pro­jek­tu. Vzhledem k zámě­ru nato­čit film Milada v ang­lič­ti­ně, v auten­tic­kých loka­li­tách, se špič­ko­vý­mi zahra­nič­ní­mi a čes­ký­mi her­ci, půjde o jeden z nej­ná­klad­něj­ších tuzem­ských fil­mů. Ambicí tvůr­ců je při­blí­žit mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku dra­ma­tic­ký osud Milady Horákové, kte­rý ve své době otřá­sl svě­tem. „Milada je ztě­les­ně­ním všech, kte­ří bojo­va­li pro­ti bez­prá­ví a tota­li­tě v 50. letech minu­lé­ho sto­le­tí, ale i těch, kte­ří pro­ti němu boju­jí v sou­čas­né době. Její pří­běh inspi­ro­val mno­ho lidí k pokra­čo­vá­ní v boji pro­ti komu­nis­mu. V dneš­ní době spo­le­čen­ské a poli­tic­ké apa­tie je důle­ži­těj­ší než kdy dřív, nato­čit o Miladě film a při­po­me­nout tak nejen nám, ale všem budou­cím gene­ra­cím její zápas,“ říká David Mrnka.

Film Milada začí­ná v roce 1990, kdy jsou v archi­vu náhod­ně obje­ve­ny dopi­sy, kte­ré Milada Horáková před popra­vou adre­so­va­la svým nej­bliž­ším. Dcera Jana se tak koneč­ně, po čty­ři­ce­ti letech zač­te do řád­ků plných mateř­ské lás­ky, vrouc­ných vět a povzbu­ze­ní k plno­hod­not­né­mu živo­tu…  Scénář Davida Mrnky není zalo­žen na popi­su teh­dej­ší poli­tic­ké situ­a­ce v Československu, ale na zákla­dě sku­teč­ných udá­los­tí, bez zby­teč­né­ho pato­su vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. Snaží se při­blí­žit Mileniny ambi­ce i pochyb­nos­ti, roz­pol­ce­nost mezi povin­nost­mi k vlas­ti a rodi­ně, odhod­lá­ní žít v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Silnou lin­kou je vztah Milady k man­že­lo­vi, dce­ři a sestře. „Největší výzva při psa­ní scé­ná­ře bylo vybrat z udá­lost­mi nabi­té­ho živo­ta Milady Horákové ty, kte­ré se dosta­nou do fil­mu. Je mi jas­né, že budu kri­ti­zo­ván za to, že jsem to či ono opo­me­nul,“ podotkl David Mrnka.

Dcera Milady Horákové, Jana Horáková – Kánská, tvůr­cům zpřístup­ni­la dosud nezve­řej­ně­né pod­kla­dy a mate­ri­á­ly, např. osob­ní dopi­sy, rodin­né foto­gra­fie, pamě­ti Bohuslava Horáka, man­že­la Milady Horákové. Scénář vzni­kal na zákla­dě zís­ka­ných infor­ma­cí, kon­zul­ta­cí a roz­ho­vo­rů s pamět­ní­ky, his­to­ri­ky a obsáh­lých rešer­ší dostup­ných mate­ri­á­lů. Paní Kánská se osob­ně zúčast­ní čás­ti natá­če­ní. Odbornou porad­ky­ní fil­mu je Zora Dvořáková, autor­ka vyda­ře­né živo­to­pis­né kni­hy o Miladě Horákové.

Natáčet se bude cel­kem 60 dní pře­de­vším v Praze, Terezíně, na Šumavě a také u Hradce Králové, odkud pochá­zí Bohuslav Horák. Poslední klap­ka by měla pad­nout začát­kem září, s pre­mi­é­rou se počí­tá během násle­du­jí­cí­ho roku. Štáb tvo­ří zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé – kame­ra­man Antonio Riestra, archi­tekt Milan Býček, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simona Rybáková a dal­ší. Autorem hud­by bude Aleš Březina. Koproducentem je Seznam.cz a spo­leč­nost Etamp.

Více na Kritiky.cz
Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda Jak odstartovalo celé to dobrodružství? Nejprve jsem byl požádán, abych propůjčil svůj hl...
Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg...
Myší hlídka - 65 % Zadáš-li úkol příslušníku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokončení nezbrání. Takovou pověs...
Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF ...
Komiks 103 ...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA16. února 2012 OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA Před časem jsme vás informovali o chystaném osmém ročníku Festivalu otrlého diváka. Zahájení festivalu proběhne již příští úterý, na svátek všech zamilovaných sv. Valentina, a potrvá až do […]
  • Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary13. června 2012 Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary Od minulého týdne známe výčet celkem 51 filmů, které budou na letošním karlovarském filmovém festivalu soutěžit jako vždy ve čtyřech programových sekcích. Soutěž celovečerních hraných […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Milionový podvod Žen v pokušení20. července 2010 Milionový podvod Žen v pokušení Jak podivným způsobem se počítá návštěvnost u některých českých filmů. A můžeme vůbec žebříčkům úspěšnosti filmů v našich kinech věřit?Během letošního karlovarského festivalu mě zaujala […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání […]