Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny

D30 12 08 09 rezacova Menzel Huba rehearsals

Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tím­to názvem uve­de Jiří Menzel 30.května do kin svou novou kome­dii

D30_12-08-09_rezacova_Menzel_Huba_rehearsals

Režisér Jiří Menzel se roz­ho­dl vrá­tit k pra­cov­ní­mu názvu své­ho nové­ho fil­mu. Místo Sukničkářů tak v květ­nu do kin dora­zí Donšajni. „Oba názvy jsou takřka syno­mem. Jenom jsem měl pocit, že pod názvem Sukničkáři by lidé hle­da­li více vul­ga­ri­ty, než ten film obsa­hu­je,“ vysvět­lu­je změ­nu názvu Menzel. „Donšajn, to je tako­vý suk­nič­kář s grá­cií.“

Donšajn je počeš­tě­nou ver­zí špa­něl­ské­ho Dona Juana a ital­ské­ho Dona Giovanniho. Muže, jehož pří­běh byl v minu­los­ti zpra­co­ván mno­ho­krát. Legenda o nena­pra­vi­tel­ném svůd­ní­ko­vi se úst­ně šíří již od čtr­nác­té­ho sto­le­tí, popr­vé ji sepsal v roce 1630 Tirso de Molina. Nejvíce jej však pro­sla­vil Wolfgang Amadeus Mozart, když v roce 1787 uve­dl v praž­ském Stavovském diva­dle svě­to­vou pre­mi­é­ru ope­ry Don Giovanni.

V pro­stře­dí oper­ní­ho sou­bo­ru na malém měs­tě, kte­rý se roz­hod­ne insce­no­vat dona Giovanniho, se také ode­hrá­vá děj nové kome­die Jiřího Menzela Donšajni. Film se natá­čel v loň­ském roce, klí­čo­vé scé­ny vzni­ka­ly v Divadle Oskara Nedbala v Táboře, natá­če­lo se také v Mělníku, v Barokním diva­dle v Českém Krumlově či v kláš­te­ře v Plasích. Realizace fil­mu byla vel­mi nároč­ná. Většina scén se toči­la na již při­pra­ve­ný hudeb­ní základ. Kromě reži­sé­ro­vých herec­kých stá­lic se v klí­čo­vých rolích před­sta­ví také hvězdy oper­ní­ho nebe Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková či Jan Hnyk. Pro ně šlo o prv­ní setká­ní s fil­mem. Jednu ze soprá­no­vých rolí nazpí­va­la Anda-Luise Bogza, sólist­ka Státní ope­ry Praha, dal­ší role pak sólis­ta Slovenského národ­ní­ho diva­dla Peter Mikuláš či Svatopluk Sem. Navíc se ve fil­mu obje­ví téměř tisí­cov­ka kom­par­zis­tů.

Režisér momen­tál­ně dokon­čil se stři­ha­čem Jiřím Brožkem střih fil­mu. V běhu jsou dal­ší post­pro­dukč­ní prá­ce.

Film Donšajni odha­lí divá­kům svět ope­ry zba­ve­ný pozlát­ka a při­ne­se­pří­běh o lás­ce k ope­ře a také o celo­ži­vot­ní váš­ni pro oper­ní pěv­ky­ně. To vše poda­né s nad­sáz­kou a humo­rem typic­kým pro Menzelovy fil­my. Režisér je popr­vé za svou kari­é­ru záro­veň auto­rem námě­tu a scé­ná­ře, na němž s ním spo­lu­pra­co­va­la Tereza Brdečková. Hlavní posta­vy oper­ní­ho reži­sé­ra Vítka, uči­tel­ky Markétky a svě­to­vě uzná­va­né­ho zpě­vá­ka Jakuba ztvár­ní Jan Hartl, Libuše ŠafránkováMartin Huba. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Ivana Chýlková, Václav Kopta, mla­dé hereč­ky Emma SmetanaEva Josefíková a dal­ší. V don­šaj­nech si také svou posled­ní fil­mo­vou roli zahrá­la Jiřina Jirásková.

Premiéra nové­ho sním­ku je naplá­no­vá­na na 30.května. Novinky o Sukničkářích může­te sle­do­vat na Facebooku www.facebook.com/filmDonsajni.

Producentem fil­mu je spo­leč­nost MediaPro Pictures, kopro­du­cen­tem TV Nova, spo­leč­nost Medialogue a dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […]
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
  • Tvůrci představili novinářům film Vejška14. ledna 2014 Tvůrci představili novinářům film Vejška V úterý 14.1.2014 představili tvůrci film, který je volným pokračováním filmy Gyml o dvojici mladých malířů graffiti.  Hrdinové dospěli a kromě svého tvořivého koníčku se snaží nějak […]
  • Vejška - 55 %20. ledna 2014 Vejška - 55 % Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […]