OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA


Před časem jsme vás infor­mo­va­li o chys­ta­ném osmém roč­ní­ku Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Zahájení fes­ti­va­lu pro­běh­ne již příští úte­rý, na svá­tek všech zami­lo­va­ných sv. Valentina, a potr­vá až do 19. úno­ra.  Na pro­gra­mu je cel­kem 17 celo­ve­čer­ních fil­mů, ze kte­rých si vybe­re oprav­du kaž­dý.

 

Znělka od drži­te­le ceny Jindřicha Chalupeckého

K návštěvě pře­hlíd­ky fil­mů, kte­ré se vymy­ka­jí stan­dard­ním este­tic­kým nor­mám, nyní láká divá­ky i kaž­do­roč­ně dlou­ho oče­ká­va­ná zněl­ka fes­ti­va­lu.

Letos ji pro fes­ti­val vyro­bil lau­re­át ceny Jindřicha Chalupeckého, Mark Ther ve spo­lu­prá­ci s Alešem Stuchlým.

Videoartista Mark Ther zau­jal poro­tu Chalupeckého ceny, kte­rá jej vybra­la z pěti­ce fina­lis­tů, pro­vo­ka­tiv­ním dva­ce­ti­mi­nu­to­vým sním­kem Putující hvěz­dič­ka, jehož téma­tem byly Sudety, nacis­té a pedo­fi­lie. Za vysta­ve­ní toho­to díla bylo na praž­skou gale­rii DOX podá­no trest­ní ozná­me­ní za šíře­ní por­no­gra­fie.

Nikoho tedy nepře­kva­pí, že fes­ti­va­lo­vá zněl­ka je letos výji­meč­ně otr­lá. Dokonce nato­lik, že by ji rad­ši neměl vůbec nikdo vidět.

Zakládající člen fes­ti­va­lu David Čeněk k tomu pohor­še­ně dodá­vá: „S tako­vým­to poje­tím těles­né kul­tu­ry, spor­tu a vyvá­že­né zdra­vé stra­vy ostře nesou­hla­sí­me a nedo­po­ru­ču­je­me divá­kům, aby zněl­ku pojí­ma­li jako návod k ran­ní roz­cvič­ce. Zvažujeme podá­ní dal­ší­ho trest­ní­ho ozná­me­ní na toho­to nepo­lep­ši­tel­né­ho ‚uměl­ce‘.“

 

Pokud, i přes tato váž­ná varo­vá­ní, zněl­ku vidět chce­te, může­te tak na vlast­ní nebez­pe­čí uči­nit zde - http://www.youtube.com/watch?v=BGQ3siNd3hc

Ochutnávka fes­ti­va­lo­vých lahů­dek

Nedočkaví otr­lí divá­ci mohou již teď zhléd­nout upou­táv­ky na vybra­né fil­my letoš­ní­ho roč­ní­ku.

Nechte se zlá­kat roman­tic­kým valen­týn­ským sním­kem, horo­ro­vou kome­dií Zvrhlá bio­lo­gie: http://www.youtube.com/watch?v=oE1JNE7syR0

Zahajovací film fes­ti­va­lu, jeden z nej­šťav­na­těj­ších sním­ků letoš­ní­ho roč­ní­ku, Den otců: http://www.youtube.com/watch?v=E8uQX4Q0Bak

Kontroverzní a šoku­jí­cí film, kte­rý uspo­ko­jí i ty nej­ná­roč­něj­ší otrl­ce - Hra na zajíč­ka: http://www.youtube.com/watch?v=HIuafq88DrE

Tematický film letoš­ní­ho roč­ní­ku o spe­ci­ál­ním agen­to­vi, kte­rý likvi­du­je své nepřá­te­le smr­tí­cí kom­bi­na­cí kara­te a gym­nasti­ky - Gymkata: http://www.youtube.com/watch?v=-WG9XPiOFyQ

Uhrančivě vytří­be­ný sní­mek, vyprá­vě­jí­cí o kani­bal­ce žijí­cí v seve­ro­a­me­ric­kých lesích, kte­rá se jed­no­ho dne sama stá­vá kořis­tí - Žena: http://www.youtube.com/watch?v=CAu_Cuh3p7I

 

Vizuál – krás­ná těla, mas­ky a návle­ky

I letoš­ní vizu­ál pochá­zí z díl­ny výtvar­ní­ka Michala Škapy, kte­rý opět navá­zal na před­cho­zí styl tema­tic­kých kolá­ží. V letoš­ní gra­fi­ce se obje­ví téma roč­ní­ku, aerob­ní fil­my a kul­tu­ra těla a samo­zřej­mě nesmí chy­bět mas­kot fes­ti­va­lu, mexic­ký El Santo.

Opět vznik­la limi­to­va­ná série pla­ká­tů A1 vytvo­ře­ných síto­tis­kem, kte­ré budou v pro­de­ji na baru kina Aero.

Plakát najde­te ke sta­že­ní na strán­kách fes­ti­va­lu ZDE - http://www.otrlydivak.cz/index.php?lang=cze&sekce=&stranka=189

Více infor­ma­cí k pro­gra­mu najde­te na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu www.otrlydivak.cz a na strán­kách kina Aero www.kinoaero.cz.

 

Fotografie k letoš­ní­mu roč­ní­ku najde­te na http://aero.capsa.cz, pří­stu­po­vá hes­la na vyžá­dá­ni pošle­me.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ16. února 2012 FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ Další ročník oblíbeného otrlého festivalu proběhne v pražském kině Aero 14. - 19. února. Festival otrlého diváka se již poosmé zaměří na filmy, které se určitým způsobem vymykají […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • PMN15. června 2012 Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v soutěžní sekci losangeleského filmového festivalu Los Angeles Film Festival, kde bude uveden 17. […]
  • První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna24. února 2015 První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna Milada, první celovečerní film o Miladě Horákové, ženě, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, se začne natáčet začátkem dubna v Terezíně. Režisér, scenárista a producent David […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Tisková zpráva FILM SOKOLOV 201117. října 2011 Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011 Během tohoto víkendu 21.–23. října se v Sokolově již po jedenácté uskuteční tematický filmový seminář Film Sokolov, letos ve znamení odpadu. Návštěvníci budou zaplaveni filmy rozličných […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE6. dubna 2005 První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE „Letadla odlétla, my letíme dál“vedoucí velitelské letky: kapitán Jiří Macháček velitel 1. letky: Tomáš Polák velitel 2. letky: Pavel Hrdlička velitel 3. letky: Jan Hladík […]
  • Nominace Český lev18. ledna 2017 Nominace Český lev Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka Dnes odhalila Česká  filmová a televizní  akademie (ČFTA) nominace pro 24. Ročník výročních cen Český  lev. […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]