Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

328374 original1 f40tb

Režisér Roman Kašparovský koneč­ně řekl závě­reč­né „Stop!“ a tím ukon­čil posled­ní dotáč­ku k své­mu celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Všiváci. A neby­la to úpl­ně běž­ná dotáč­ka, pro­bí­ha­la ve více než 5.000 km vzdá­le­ném Afghánistánu. Roman Kašparovský natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké zahra­nič­ní mise v Afghánistánu, kte­ří se spo­lu setká­va­jí prá­vě na tom­to mís­tě, jež pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší na svě­tě.

Film Všiváci vyprá­ví pří­běh rodi­ny Rohanů. Miki Rohan (Jiří Langmajer), špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, se utá­pí v blud­ném kru­hu milost­ných dob­ro­druž­ství, avan­týr a alko­ho­lu. Jeho hor­ko­krev­ný bra­tr Ricky (Ondřej Vetchý) je vete­rá­nem z čes­ké mise v Afghánistánu. Ten pro­hrá­vá svůj boj s dlu­hy a i z nich ply­nou­cí slo­ži­tou situ­a­cí své rodi­ny, kte­rá pro něj před­sta­vu­je vel­ký záva­zek. Pečuje totiž sám o dvě dce­ry – o malou Maty (Rebeka) i již dospí­va­jí­cí Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomá­há jeho mat­ka, kte­rou skvě­le ztvár­ni­la Iva Janžurová. S osu­dy bra­trů se pak pro­lí­na­jí pří­běhy dal­ších postav děje – mezi nimi prá­vě Richardova spo­lu­bo­jov­ní­ka z Afghánistánu Oldy (Ondřej Malý) a dvou kama­rá­dů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), kte­ré Richard a Olda chtě­jí vyu­žít ve svých plá­nech na zís­ká­ní peněz.

Ondřej Vetchý svůj záži­tek z natá­če­ní v Lógaru shr­nu­je: „Fascinovalo mne, jaká tady mezi kluka­ma fun­gu­je tole­ran­ce, respekt, přá­tel­ství, patri­o­tis­mus a při­tom vel­ká dáv­ka humo­ru. To na mě moc­ně zapů­so­bi­lo. Uvědomil jsem si tady opět to, co jsem už dáv­no věděl, totiž že sku­teč­ně dob­rým vojá­kem může být jen málo­kdo. Život tady je vel­mi inten­ziv­ní. Dostali jsme v kon­den­zo­va­né for­mě veli­kou masáž.“

Více na Kritiky.cz
Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k f...
DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel E...
Hugh Jackman Hugh Jackman, celým jménem Hugh Michael Jackman (* 12. října 1968 v Sydney, Nový Jižní Wales,...
Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům...
Terminátor Genisys - screeny z traileru ...

A k své posta­vě Rickyho Rohana ješ­tě dodá­vá: “Ten člo­věk tady odvá­děl skvě­le svou prá­ci, byl respek­to­va­ný a měl zde své nej­lep­ší přá­te­le. Nuceně se vra­cí do civi­lu, pro­to­že se musí sta­rat o dvě děti. Není na to zda­le­ka tak dob­ře vyba­ve­ný a při­pra­ve­ný, jako byl na svo­ji prá­ci v Afghánistánu. Musí se vyrov­nat i s tím, že věci v jeho živo­tě už nejsou direk­tiv­ní, nará­ží na před­sud­ky vět­ši­no­vé spo­leč­nos­ti a stá­vá se z něj loser.“

Ondřej Malý ješ­tě dopl­ňu­je své zážit­ky: „Ty dny v Afghánistánu byly neu­vě­ři­tel­ně sil­ným pro­žit­kem na celý život. Všichni jsou zde pozna­me­ná­ni neko­neč­ný­mi vál­ka­mi. Je to mís­to, kde se ode­hrá­vá neu­stá­lý a tvr­dý boj o pře­ži­tí. A to od samé­ho dět­ství. Ale je to i mís­to, kde si děti hra­jí na uli­ci, smě­jí se, cho­dí do ško­ly. “

Dvoutýdenní natá­če­ní v Afghánistánu reži­sér a scé­náris­ta fil­mu, Roman Kašparovský, popi­su­je: „To, že jsme měli mož­nost natá­čet v auten­tic­kém pro­stře­dí čes­ké vojen­ské mise v Afghánistánu, pro nás a film Všiváci zna­me­ná hroz­ně moc. Především tyto scé­ny do fil­mu vná­ší abso­lut­ní oprav­do­vost a vel­kou inten­zi­tu. Všiváci si pohrá­va­jí s urči­tou absur­di­tou a nad­sáz­kou a prá­vě ta kon­fron­ta­ce s tou­to inten­ziv­ní rea­li­tou je pro nás zásad­ní. Na základ­ně v Lógaru jsme se sezná­mi­li s pra­cí našich vojá­ků a mají můj hlu­bo­ký obdiv – pro její nároč­nost, nebez­peč­nost, ale hlav­ně pro jejich napros­to pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup i v extrém­ně stre­su­jí­cích oka­mži­cích, kte­rých jsme s nimi něko­lik také pro­ži­li. Doprovázeli jsme naše vojá­ky při pře­dá­vá­ní daru pro míst­ní ško­ly, vidě­li jsme nejen nácvik bojo­vých akcí, ale i to jak postu­pu­jí při napa­de­ní základ­ny.“

Více na Kritiky.cz
G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědo...
Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family Do sbírky rodinných seriálů na Prima Comedy Central přibude nový exemplář. Úspěšný brits...
Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její...
Festivalové minuty 30. 5. (neděle), Česká Televize ...
Potřebuji tvou lásku - je to pravda? Ano? Ne? Kniha, kterou jsem zažila na vlastní kůži. Alespoň tak, jak to bylo možné. I tak to byla obro...

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Axman Production, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze a FAMU a dis­tri­bu­to­rem fil­mu je Bontonfilm. Film byl pod­po­řen Státním fon­dem ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a vzni­ká pod zášti­tou minis­t­ra obra­ny Alexandra Vondry. Premiéra je naplá­no­vá­na na 24. led­na 2013.

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *