Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak jsem potkal vaši mat­ku, film Kopačky), dlou­ho­le­tý fanou­šek Mupetů, kte­rý si tuto roli napsal pří­mo pro sebe. „Je veli­ce naiv­ní, milý a nevin­ný a veli­ce milu­je svou pří­tel­ky­ni Mary. Je poně­kud roz­pol­ce­ný, pro­to­že se chce nadá­le věno­vat své­mu bra­t­ro­vi, ale sou­čas­ně dospěl do život­ní fáze, kdy chce být se svou pří­tel­ky­ní. S bra­t­rem žije odjak­ži­va a v tom tkví jeho nej­vět­ší dile­ma.“

        Vše se kom­pli­ku­je poté, co se tato tro­ji­ce roz­hod­ne vyra­zit na dovo­le­nou. „Na počát­ku vše­ho sto­jím já a můj bra­tr Walter, jehož nej­vět­ším přá­ním na svě­tě je setkat se s Mupety. Já mám v plá­nu jet s pří­tel­ky­ní Mary na dovo­le­nou do Los Angeles. Takže se spo­leč­ně vydá­me do Los Angeles a v prů­bě­hu exkur­ze po Mupetích stu­di­ích zjis­tí­me, že se plá­nu­je jejich demo­li­ce a na mís­tech, kde se nachá­ze­jí, se bude těžit ropa. Musíme pro­to najít Kermita, dát Mupety zno­vu dohro­ma­dy – ti se kvů­li tvůr­čím nesho­dám vyda­li kaž­dý vlast­ní ces­tou – a uspo­řá­dat před­sta­ve­ní, kte­ré vydě­lá dost peněz na záchra­nu celé­ho stu­dia.“

Gary se do toho­to úko­lu vrh­ne po hla­vě a zno­vu tak odsu­ne svůj vztah s Mary do poza­dí. Dokáže někdy dospět a oddat se sku­teč­né lás­ce?

WALTER (Walter / Jan Maxián), ke kte­ré­mu neod­mys­li­tel­ně pat­ří i trič­ko a hodin­ky s Kermitem, je odda­ným fanouš­kem Mupetů. Celý život pro­žil v ame­ric­kém měs­teč­ku Maloměsto, sní o tom, že se se svý­mi hrdi­ny jed­no­ho dne setká, a je pře­svěd­če­ný, že – mož­ná – mezi ně tak nějak pat­ří. Takže když jeho bra­tr Gary se svou pří­tel­ky­ní Mary plá­nu­jí výlet do Los Angeles, při­po­jí se k nim Walter v nadě­ji, že se mu koneč­ně poda­ří svůj sen rea­li­zo­vat.

Více na Kritiky.cz
Rex-patriates Rex-patriates je povedený satirický příběh skupinky čtyř mladých Američanů, kteří přije...
Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených ...
Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl do...
Robert Nebrensky - Sberatel ...
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu p...

Walter v této roli na plát­nech film debu­tu­je a zdá se, že je pro něj zce­la doko­na­lá. „Představuji Waltera, nej­vět­ší­ho fanouš­ka Mupetů na svě­tě,“ pro­hla­šu­je hvězda, „což je sku­teč­ně zají­ma­vá náho­da, pro­to­že jsem sho­dou okol­nos­tí nej­vět­ší fanou­šek Mupetů na svě­tě a jme­nu­ji se Walter. Jsem pro tuhle roli vlast­ně jako stvo­ře­ný.“

Walter se ocit­ne v nespráv­nou chví­li na nespráv­ném mís­tě – nebo nao­pak ve správ­nou chví­li? - když náho­dou zaslech­ne plá­ny rop­né­ho mag­ná­ta Texe Richmana na demo­li­ci Mupetích stu­dií. S pomo­cí Garyho a Mary Walter vymys­lí plán, kte­rý má dát Mupety zno­vu dohro­ma­dy a stu­dio zachrá­nit. A jeho čis­té nad­še­ní pro vše, co s Mupety sou­vi­sí, mož­ná doká­že zachrá­nit více než jen stu­dio samot­né.

MARY (Amy Adams / Tereza Bebarová) je uči­tel­kou dílen v ame­ric­kém měs­teč­ku Maloměsto a je vše­mi oblí­be­ná – tedy pokud tak lze sou­dit pod­le množ­ství jablek, kte­rá jí žáci zane­chá­va­jí na sto­le. Je to Garyho dlou­ho­le­tá pří­tel­ky­ně, kte­rá má ale až pří­liš čas­to pocit, že je ve spo­leč­nos­ti Garyho a jeho bra­t­ra Waltera tak nějak nad­by­teč­ná.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 22. díl Poražení: 57. expedice mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pronásledují ženského titána. Levi...
Výsledky soutěže s filmem Avengers 2 ...
Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. P...
Seminář ...
The Terminator - all deleted Scenes 11 minut smazaných scén z prvního dílu Terminatora...

Mary je stej­ně jako Gary a Walter milá a nevin­ná, ale začí­ná jí una­vo­vat sku­teč­nost, že se o své­ho pří­te­le musí s Walterem dělit. Nedokáže se ubrá­nit před­sta­vám o tom, že ji během spo­leč­né dovo­le­né v Los Angeles Gary požá­dá o ruku, ale její plá­ny jsou význam­ným způ­so­bem naru­še­ny poté, co se tato tro­ji­ce dozví o plá­no­va­ném kon­ci Mupetích stu­dií a pus­tí se do zce­la nesva­teb­ních akcí.

Do role byla obsa­ze­na Amy Adams (Fighter, Julie a Julia) – způ­so­bem, kte­ré­mu pod­le této hereč­ky nešlo odo­lat. „Jason a Kermit mě písem­ně požá­da­li, abych se podí­le­la na fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney – poprosi­li mě, zda bych si moh­la pře­číst scé­nář a zvá­ži­la roli Mary. Kermit v mém roz­ho­do­vá­ní sehrál význam­nou roli. Nerada se Jasonovi zmi­ňu­ji o své sla­bos­ti Kermita, pro­to­že je na to tro­chu cit­li­vý, ale je to tak.“

ŽABÁK KERMIT (Žabák Kermit / Ivo Novák) si ve fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney už pár let uží­vá klid­né­ho a osa­mě­lé­ho živo­ta. Od posled­ní­ho spo­leč­né­ho vystou­pe­ní Mupetů uběh­lo něko­lik let a Kermit si neu­vě­do­mu­je, jak moc mu jeho přá­te­lé chy­bí až do chví­le, než ho obje­ví Walter, Gary a Mary z Maloměsta a pře­svěd­čí ho, aby dal zno­vu všech­ny Mupety dohro­ma­dy a spo­leč­ný­mi sila­mi se poku­si­li zachrá­nit Mupetí stu­dia.

Více na Kritiky.cz
Kotě v botě „Malé kotě (mňau mňau), spalo v botě (mňau mňau), nehas, co tě (mňau mňau), nepá, nepá...
Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 ...
Ve hře Hobo: Tough Life se hráči stanou bezdomovci Herní vývojáři z T4J a Moravia Tales připravují nový RPG titul, ve kterém si hráči vyzkou...
Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů Hledáte pro své malé čtenáře hezkou knížku? Váháte s výběrem a nevíte si rady? Příb...
Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohl...

Do role, kte­rou se pro­sla­vil v šes­ti před­cho­zích mupe­tích fil­mech, v seri­á­lu The Muppet Show a v bez­počtu tele­viz­ních spe­ci­á­lů a inter­ne­to­vých kli­pů, se vra­cí Žabák Kermit. „Zahrál jsem si růz­né role, napří­klad Boba Crachitta ve fil­mu Muppets: Vánoční kole­da a kapi­tá­na Smolletta ve fil­mu Tajemný ost­rov pokla­dů,“ vzpo­mí­ná Kermit, „ale mys­lím, že sám sebe hra­ji úpl­ně nej­ra­dě­ji.“

Role v tom­to fil­mu se poně­kud odli­šu­je od ostat­ních rolí toho­to žabá­ka, kte­rý se pro­sla­vil svou vstříc­nos­tí a slav­ný­mi pís­ně­mi jako The Rainbow Connection. „Film je plný kome­di­ál­ních scén, hud­by a dob­ro­druž­ství – jako všech­ny mupe­tí fil­my,“ říká Kermit. „Ale hra­ji tu poměr­ně dra­ma­tic­kou roli. Uvidíte mě tako­vé­ho, jaké­ho jste mě mož­ná ješ­tě nevi­dě­li – a nemys­lím tím jen záběr z jiné­ho úhlu. Po herec­ké strán­ce se oprav­du sna­žím, abych sám sebe ztvár­nil pře­svěd­či­vě. Jedním z nej­lep­ších zážit­ků bylo zpí­vá­ní zbru­su nové původ­ní pís­ně Pictures in my Head. Procházím se po chod­bách roz­sáh­lé­ho domu, dívám se na obráz­ky mých mupe­tích přá­tel a stýská se mi po nich. Bylo to veli­ce dojem­né... A mys­lím, že pře­svěd­čím o opa­ku kri­ti­ky, kte­ří pro­hla­šo­va­li, že „ten žabák neu­mí uká­zat žád­né emo­ce“.“

Kermit, kte­rý je vždy srd­cem mupe­tí sku­pi­ny, má v tom­to fil­mu nároč­ný úkol: posta­vit se Texovi Richmanovi – muži, kte­rý se pře­stal smát – aby tak zachrá­nil Mupetí stu­dio.

EX RICHMAN (Chris Cooper / Jaromír Meduna) je boha­tý rop­ný mag­nát, kte­rý vymys­lel zákeř­ný plán, jak zni­čit Mupetí stu­dia, prav­dě­po­dob­ně pro­to, aby zde těžil ropu, kte­rá se pod nimi pod­le jeho slov nachá­zí.

Podle Chrise Coopera (Adaptace, Agent bez minu­los­ti), kte­rý toho­to padou­cha před­sta­vu­je, je ale prav­da tako­vá, že Tex má s Mupety osob­ní nevy­ří­ze­né účty. „Viní Mupety za pří­šer­nou věc, kte­rá se mu sta­la na osla­vě jeho desá­tých naro­ze­nin,“ popi­su­je Cooper. „Nedokáže se smát a pří­sa­hal, že Mupety zni­čí.“

Neschopnost Texe Richmana smát se ale nezna­me­ná, že by se nemohl účast­nit roz­lič­né­ho mupe­tí­ho šaš­ko­vá­ní. Možná je totiž tenhle rop­ný mag­nát nemi­lo­srd­ný a nevy­po­či­ta­tel­ný, ale má v záso­bě pár pře­kva­pe­ní, kte­rá jsou spí­še legrač­ní než ďábel­ská.

SLEČNA PIGGY (Slečna Piggy / Ondřej Izdný) ve fil­mu Mupeti dává v rám­ci své­ho nové­ho zaměst­ná­ní prů­chod své­mu při­ro­ze­nos­ti a oká­za­lé­mu cho­vá­ní divy. Coby edi­tor­ka člán­ků o módě pro plnoštíh­lé v paříž­ském Vogue sdí­lí svůj výji­meč­ný mód­ní vkus se čte­ná­ři po celém svě­tě... Přinejmenším do chví­le, než se obje­ví Kermit.

Žabák za ní samo­zřej­mě při­je­de v rám­ci své­ho sna­že­ní o zno­vusjed­no­ce­ní Mupetů a záchra­nu Mupetích stu­dií před Texem Richmanem. Slečna Piggy ale doká­že číst mezi řád­ky: pozná, když jí někdo vyzná­vá lás­ku. A stej­ně – jak by jen moh­la Kermiemu říci ne?

V roli Slečny Piggy se samo­zřej­mě neob­je­vu­je nikdo jiný než Slečna Piggy (Muppeti z vesmí­ru, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show). „Jde o roli, pro kte­rou jsem se naro­di­la,“ pro­hla­šu­je mezi­ná­rod­ní hvězda. „Moje malič­kost tu před­sta­vu­je moc­nou, sebe­vě­do­mou, cha­risma­tic­kou, rozkoš­nou a ohro­mu­jí­cí hvězdu, kte­rá všech­ny zachrá­ní a zís­ká si srd­ce své­ho žabá­ka.“

Více na Kritiky.cz
57. ZFF Seminář Dítě v krizi - rozhovor Lenka Kubrichtová ...
Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 ...
Prezident ZFF k 57. ročníku ...
PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejn...
Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný ...

Její fanouš­ci by se ostat­ně s ničím jiným ani nespo­ko­ji­li.

DVĚD FOZZIE (Medvěd Fozzie / Mojmír Maděrič) Jeho poslá­ním je bavit dru­hé. V prů­bě­hu del­ší tvůr­čí pau­zy, o kte­ré se dozví­dá­me ve fil­mu Mupeti, se pro­to ten­to komik roz­ho­dl pokra­čo­vat ve vystu­po­vá­ní a udr­žo­vat mupe­tí tra­di­ce – dokon­ce i když to zna­me­na­lo nut­nost při­po­jit se k revi­va­lo­vé sku­pi­ně, kte­rá vystu­pu­je v casi­nu v Renu pod názvem Moopeti. Imitace je tou nej­u­přím­něj­ší for­mou vyjá­d­ře­ní úcty a Moopeti jsou mož­ná sku­teč­ně upřím­ní, ale sou­čas­ně jsou také poně­kud bizar­ní.

„Moopeti se pokou­še­jí zno­vu sehrát nej­ú­spěš­něj­ší mupe­tí oka­mži­ky,“ míní Medvěd Fozzie (The Great Muppet Caper, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show), kte­rý se vra­cí v roli své­ho jme­nov­ce, „nebo mi ale­spoň tvr­di­li, že prá­vě o to se pokou­še­jí. Nebyl jsem si tím jis­tý.“

Více na Kritiky.cz
POLICAJNÉ PRÍPADY | 17. epizóda ...
Mistři světa 2005 v ledním hokeji. Redakce magazínu Filmy4you blahopřeje českým hokejistům k zisku Mistra světa v ledním hokeji....
Ghost Rider Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavřel smlouvu...
Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztr...
#1918: Temné metro 1 - 60 % Temné metro 1 (Dark Metro 1)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v...

Bez ohle­du na to, s kým se oci­tá na jeviš­ti, se Fozzie sna­ží vše­mi způ­so­by poba­vit své pub­li­kum: gagy, růz­né hrač­ky, prdí­cí pol­štář­ky, baná­no­vé slup­ky, šle­hač­ko­vé dor­ty a sta­ré vti­py, na kte­ré divá­ci čas­tě­ji rea­gu­jí pozdvi­že­ním obo­čí než smí­chem – zejmé­na jeho dva stá­lí hos­té a věč­ní kri­ti­ci Statler a Waldorf (aneb „ti dva sta­ří­ci v lóži“). Pravda je ale tako­vá, že tihle dva jsou dost mož­ná jeho nej­vět­ší­mi fanouš­ky. Ačkoliv by to nikdy nepři­zna­li, je doce­la mož­né, že by byli šťast­ní, kdy­by Fozzieho moh­li zno­vu spat­řit ve spo­leč­nos­ti Mupetů – a dokon­ce by se mož­ná byli ochot­ni i zasmát, pokud by to bylo v zájmu záchra­ny Mupetích stu­dií.

VERONICA (Rashida Jones / Hana Igonda Ševčíková) je mana­žer­ka tele­viz­ní sta­ni­ce, kte­rou si Mupeti objed­na­li, aby vysí­la­la jejich cha­ri­ta­tiv­ní mara­ton. Není snad­né ji pře­mlu­vit a aby sou­hla­si­la, musí se celé akce zúčast­nit něja­ká oprav­du vel­ká hvězda.

Drsnou ženu, na kte­rou je tře­ba udě­lat dojem, si zahrá­la hereč­ka Rashida Jones (The Social Network, tele­viz­ní seri­ál Kancl). „Představuji neú­stup­nou tele­viz­ní mana­žer­ku pod vel­kým stre­sem,“ popi­su­je Jones, „ale jsem jedi­ný člo­věk, kte­rý je ochot­ný dát Mupetům šan­ci odvy­sí­lat jejich cha­ri­ta­tiv­ní pro­jekt. Rozhodně jim to ale nechci dát zadar­mo, pro­to­že se bojím, že sama při­jdu o prá­ci, a také mám strach, že vysí­lá­ní nebu­de mít úspěch – tak­že na Kermita hod­ně kři­čím.“

Více na Kritiky.cz
K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně b...
Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář...
Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Maruno...
Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Produc...
Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film Ve Čtvrtek 21. Dubna skončil letošní 29.ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Výběr fi...

Nebude to jed­no­du­ché, ale snad se Kermitovi poda­ří okouz­lit Veronicu svým šar­mem jako kaž­dou jinou ženu, tele­viz­ní mana­žer­ku a pra­se­čí divu, se kte­rý­mi se potká.

VELKÝ GONZO (Velký Gonzo / Jiří Korn) od posled­ní­ho spo­leč­né­ho vystou­pe­ní Mupetů neza­há­lel. Ve fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney Kermit, Walter a ostat­ní zjiš­ťu­jí, že to, čemu se nyní Gonzo věnu­je, je odpad – doslo­va. „Představuji úspěš­né­ho pod­ni­ka­te­le v obo­ru insta­la­tér­ství,“ vysvět­lu­je neo­hro­že­ný hrdi­na, jenž se vra­cí v roli, kte­rou svým poje­tím pro­sla­vil. „V tomhle fil­mu uvi­dí­me, jak by to vypa­da­lo, kdy­bych se věno­val insta­la­tér­ství – své­mu původ­ně plá­no­va­né­mu povo­lá­ní. Show busi­ness a insta­la­tér­ství vlast­ně mají hod­ně spo­leč­né­ho – obzvlášť co se týče nou­zo­vých ucpá­vek a hadů.“

Přimět Gonza k návra­tu na jeviš­tě sto­jí nema­lou dáv­ku pře­mlou­vá­ní – a navý­še­ní zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní. Gonzo (Muppets dobý­va­jí Manhattan, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show), pio­nýr sle­pých uli­ček, naštěs­tí nedo­ká­že odo­lat poku­še­ní divo­kých a bláz­ni­vých kaska­dér­ských kous­ků, kte­ré před­vá­dí, aby si zís­kal věč­ný obdiv (o úža­su a tiché hrůze ani nemluvě) své­ho pub­li­ka – a jed­né veli­ce výji­meč­né sle­pi­ce jmé­nem Camilla.

Více na Kritiky.cz
Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné ...
Gangs of New York Nemilosrdný New York devatenáctého století otevírá své brány a vpouští nás do svých smrd...
Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“ - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínk...
Čtvrtečník - 15. dubna 2004 Do kin tento týden vstupují filmy Petr Pan, Šílený rande, Choking hazard, Ztracen v La Mancha a...
Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001...

Gonzovo vystou­pe­ní, kte­ré zahr­nu­je kous­ky, při kte­rých sám sebe vystře­lí z děla, balan­cu­je kla­vír na nose nebo za dopro­vo­du kla­sic­ké hud­by pojí­dá radi­ál­ní pne­u­ma­ti­ky, prav­dě­po­dob­ně vždyc­ky skon­čí něja­kou kata­stro­fou – ale o to pře­ce jde!

ZVÍŘE (Zvíře / Tomáš Racek), kla­sic­ký vyzna­vač rocko­vé­ho život­ní­ho sty­lu, se koneč­ně roz­ho­dl něco dělat se svou spe­ci­fic­kou vlast­nos­tí a oci­tá se na léče­ní s cílem dostat pod kon­t­ro­lu výbuchy hně­vu. Ve fil­mu Mupeti zjis­tí­me, že mís­to bicích hra­je na flét­nu a pokou­ší se stát někým doce­la jiným. Jako by snad...

Ale fanouš­ci šíle­né­ho bube­nic­ké­ho žrou­ta ze sku­pi­ny Elektrická bou­ře se nemuse­jí obá­vat. Jakmile se zno­vu shle­dá s ostat­ní­mi Mupety, vrá­tí se Zvíře veli­ce záhy ke své­mu původ­ní­mu živo­tu plné­mu tou­hy po rock’n’rollu, jíd­le a ženách (ne nut­ně v uve­de­ném pořa­dí). „Líbí,“ pro­hla­šu­je Zvíře (Tajemný ost­rov pokla­dů, tele­viz­ní seri­ál The Muppet Show). „Film super.“

Více na Kritiky.cz
Já, Tonya Krátký dokument o tom, jak se natáčel film Já, Tonya....
Výsledky soutěže o 1. tři díly hraných filmů Asterix na DVD ...
Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické či...
Titulky k Vikings S05E17 - The Most Terrible Thing V dnešním dílu se dozvíme, jak dopadne záchranná mise na Islandu. V Anglii se řeší další ...
StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS 1. Část speciálu na téma fenomenu Star Trek...

OREL SAM (Orel Sam / Jiří Lábus) vstu­pu­je do fil­mu Mupeti spo­leč­nos­ti Disney se svým vlas­te­nec­kým despek­tem a obdi­vu­hod­ným odhod­lá­ním dodat váž­nos­ti jak úvod­ní­mu hudeb­ní­mu vystou­pe­ní tele­viz­ní­ho mara­to­nu, tak i vystou­pe­ní vokál­ní­ho kvar­te­ta.

Orel Sam (The Muppet Show), kte­rý se na mupe­tí údaj­ně zábav­né počí­ná­ní vždy díval poměr­ně nevra­ži­vě, vysvět­lu­je důvo­dy, kte­ré ho ved­ly k tomu, aby se na tom­to sním­ku podí­lel: „Představuji ame­ric­ké­ho orla, kte­rý je sym­bo­lem vše­ho dob­ré­ho a sluš­né­ho, čímž ostře kon­tras­tu­je s ostat­ní­mi podi­ví­ny, kte­ré ve fil­mu uvi­dí­te.“

O FILMU

Walter, nej­vět­ší fanou­šek Mupetů na svě­tě, jenž je na dovo­le­né v Los Angeles se svý­mi přá­te­li Garym (Jason Segel) a Mary (Amy Adams) z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto, odha­lí zákeř­ný plán rop­né­ho mag­ná­ta Texe Richmana (Chris Cooper), kte­rý se chys­tá srov­nat se zemí Mupetí diva­dlo a těžit ropu, nedáv­no obje­ve­nou pří­mo pod tím­to býva­lým půso­biš­těm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary moh­li zor­ga­ni­zo­vat nej­vět­ší tele­viz­ní mupe­tí mara­ton v ději­nách a poku­si­li se tak zís­kat deset mili­o­nů dola­rů, potřeb­ných na záchra­nu diva­dla, muse­jí spo­leč­ně s Kermitem nej­pr­ve zno­vu sjed­no­tit všech­ny Mupety, kte­ří se mezi­tím vyda­li za vlast­ním štěs­tím: Fozzie v sou­čas­né době vystu­pu­je s revi­va­lo­vou sku­pi­nou Moopeti v casi­nu v Renu, Slečna Piggy pra­cu­je jako edi­tor­ka mód­ní rubri­ky pro plnoštíh­lé v paříž­ském Vogue, Zvíře je paci­en­tem kli­ni­ky v Santa Barbaře, kte­rá svým kli­en­tům pomá­há zvlá­dat náva­ly hně­vu, a Gonzo je boha­tým pod­ni­ka­te­lem v obo­ru insta­la­tér­ství a kana­li­za­cí. Scénář napsa­li Jason Segel a Nicholas Stoller a sní­mek reží­ro­val James Bobin. Mupeti ve spo­leč­nos­ti mno­ha celebrit, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí v pro Mupety typic­kých a uta­je­ných epi­zod­ních rolích zamí­ří na plát­na kin 9. úno­ra 2012.

 

Zdroj:FALCON a.s.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *