Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr


Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

 

Příběh mod­ré­ho tyg­ra oži­je také díky dět­ským výher­cům kre­a­tiv­ní sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr Janu Musilovi, Marii Sotonové a Adamu Točíkovi a dětem ze tří­dy 4.A na ZŠ Bosonožská v Brně. Soutěž vyhlá­si­li tvůr­ci fil­mu Modrý tygr spo­leč­ně s Českou tele­vi­zí před začát­kem čes­ké dis­tri­buce, sou­tě­ží­cí v ní měli vytvo­řit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh mod­ré­ho tyg­ra. Vítězové budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó, zúčast­ní se worksho­pu ani­ma­ce, kde spo­lu s tvůr­ci z fil­mu své pří­běhy zani­mu­jí.  Jejich fil­my z worksho­pu pak bude mož­né zhléd­nout na webo­vých strán­kách www.modrytygr.cz nebo pří­mo na obra­zov­kách České tele­vi­ze.  Autoři dal­ších dva­ce­ti nej­lep­ších pří­bě­hů pak zíka­jí věc­né ceny.

Více na Kritiky.cz
Velká kniha sněhu a ledu V této knížce děti poznají tajemství sněhové a ledové nadílky a všechno, co k ní patř...
JUSTICE LEAGUE - černý oblek Smazaná scéna z filmu JUSTICE LEAGUE  - černý kostým Supermana....
Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka Vojta Kotek začne jako režisér natáčet celovečerní komedii Padesátka podle scénáře Petra ...
Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který m...
Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmam...

 

Soutěž ote­vře­ná jak jed­not­liv­cům, tak základ­ním ško­lám, pro­bí­ha­la do 5. břez­na. Na webo­vých strán­kách fil­mu si sou­tě­ží­cí stáh­li pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček měli nakres­lit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Zúčastnilo se jí cel­kem 446 základ­ních škol a do sou­tě­že tak bylo zaslá­no cel­kem pat­náct tisíc kres­le­ných pří­bě­hů.  Vítěze vybra­la pěti­člen­ná poro­ta v čele s reži­sé­rem Petrem Oukropcem, zase­dl v ní také napří­klad výtvar­ník a autor kniž­ní před­lo­hy Juraj Horváth. „Zájem o sou­těž mě těší, chtě­li jsme v dětech pod­po­řit kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost a vtáh­nout je do pří­bě­hu, a to se evi­dent­ně poved­lo,“ říká reži­sér Petr Oukropec. „Modrého tyg­ra tak čeká dal­ší dob­ro­druž­ství, pří­běh nekon­čí,“ dodá­vá reži­sér.

Film Modrý tygr pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vyprá­ví o kou­zel­né bota­nic­ké zahra­dě upro­střed měs­ta, v níž žijí kama­rá­di Johanka a Matyáš mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla, si odbyl svou pre­mi­é­ru 23. úno­ra a nyní je mož­né ho stá­le vidět v čes­kých kinech, kde ho dopo­sud zhlédlo už pade­sát tisíc divá­ků.

Více na Kritiky.cz
Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, vlastním jménem Jacob Benjamin Gyllenhaal, (* 19. prosince 1980 Los Angeles, Kali...
Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a ...
Zombik – 55 ...
Thor: Ragnarok Nejnovější trailer na 3. díl Thora....
Hra o trůny - Sophie Turner První video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny....

Zdroj: Tisková zprá­va www.negativ.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: