Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012


Zlatá pal­ma z Cannes pro naší nej­no­věj­ší akvi­zi­ci – film LÁSKA Michaela Hanekeho a dal­ší oce­ně­né fil­my, kte­ré posí­lá­me do čes­ké dis­tri­buce v nad­chá­ze­jí­cích měsí­cích.

Českou fil­mo­vou sezó­nu 2012 obo­ha­tí Film Distribution Artcam  o pět výraz­ných autor­ských fil­mů, kte­ré domi­no­va­ly na hlav­ních evrop­ských fes­ti­va­lech v Cannes, Berlíně či Rotterdamu.

 

CANNES 2012

Nejčerstvěji si v Cannes pro nej­vyš­ší cenu – Zlatou pal­mu došel Michael Haneke, jehož před­cho­zí titul Bílá stu­ha jsme úspěš­ně uved­li v roce 2010, za film LÁSKA. V hlav­ních rolích páru, kte­rý se musí posta­vit smr­tel­né­mu one­moc­ně­ní jed­no­ho z nich uvi­dí­me Jean-Louise Trintignanta a Emannuelle Rivu. Film je poklá­dán za Hanekeho nej­las­ka­věj­ší film a po prá­vu osl­nil v Cannes nejen poro­tu ale i novi­ná­ře, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly a divá­ky. O prv­ním uve­de­ní fil­mu v České repub­li­ce jed­ná­me. Z nabi­té­ho sou­těž­ní­ho pro­gra­mu při­ve­ze­me i mexic­ký film reži­sé­ra Carlose Reygadase POST TENEBRAS LUX, za kte­rý zís­kal Cenu za režii. Film je oso­bi­tým odra­zem živo­ta měst­ské­ho páru a jejich dětí na mexic­kém ven­ko­vě. Nad jejich osu­dy ovšem sto­jí jaký­si uni­ver­zál­ní pří­běh o lid­ských sla­bos­tech, tou­hách a fan­ta­zi­ích, což z něj uči­ni­lo jed­no z mála sku­teč­ně vizi­o­nář­ských děl v letoš­ním nabíd­ce nej­pres­tiž­něj­ší­ho svě­to­vé­ho fes­ti­va­lu. Film bude v čes­ké pre­mi­é­ře uve­den na fes­ti­va­lu Ostrava Kamera Oko.

  

LETNÍ PREMIÉRY NA TUZEMSKÝCH FILMOVÝCH FESTIVALECH

Rovněž bychom rádi zve­řej­ni­li ter­mí­ny našich akvi­zic, kte­ré by se v čes­ké pre­mi­é­ře měli před­sta­vit v rám­ci pro­gra­mů let­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů. Jako prv­ní pak do čes­kých kin vtrh­ne vyni­ka­jí­cí debut KLIP srb­ské reži­sér­ky Maji Miloš, za kte­rý letos zís­ka­la hlav­ní cenu na MFF v Rotterdamu. Radikální film chlad­no­krev­ně zachy­cu­jí­cí život dospí­va­jí­cí dív­ky v sou­čas­ném Srbsku pro­vo­ku­je nejen expli­cit­ní­mi sexu­ál­ní­mi zábě­ry, ale pře­de­vším poklá­dá otáz­ku, jak moc ovliv­ňu­jí nastu­pu­jí­cí gene­ra­ci digi­tál­ní revo­lu­ce a pro­mě­ny tra­dič­ních hod­not.

 

Následován bude navý­sost aktu­ál­ním fil­mem JE TO JEN VÍTR od nej­zá­ři­věj­ší hvězdy sou­čas­né­ho maďar­ské­ho fil­mu reži­sé­ra Bence Fliegaufa (Lůno) . Film oce­ně­ný Velkou cenou na letoš­ním Berlinale je inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi a zachy­cu­je jeden den ze živo­ta rom­ské rodi­ny v atmo­sfé­ře stra­chu z úto­ků neo­na­cis­tů, při kte­rých bylo zabi­to šest lidí, včet­ně žen a dětí a desít­ky dal­ších bylo zra­ně­no. Fliegauf radi­kál­ně pře­vra­cí to, jak jsme zvyklí rom­ské etni­kum ve fil­mu vídat. Plně se sou­stře­dí na vykres­le­ní napě­tí, kte­ré ve spo­leč­nos­ti vlád­ne a na fakt, že ohro­že­ní jsou všich­ni bez ohle­du na to, jest­li pra­cu­jí a nevy­vo­lá­va­jí kon­flik­ty nebo jest­li zne­u­ží­va­jí soci­ál­ní sys­tém a nechtě­jí se při­způ­so­bit. Soustředí se na pocit, kte­rý člo­věk zaží­vá, když jemu a jeho rodi­ně hro­zí nebez­pe­čí, jehož jedi­ným původ­cem je nená­vist a poklá­dá si otáz­ku, kam až jsme ochot­ní v tole­ran­ci nási­lí a roz­vi­řo­vá­ní váš­ní zajít.

Více na Kritiky.cz
Premiere versus Cinema ...
Terapie III. - EPIZODA 5: Pondělí 11:00, Lucia ...
Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony. V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to ...
Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní skl...
Město 44 - Filmoví tvůrci JAN KOMASA – REŽIE Komasa se narodil 28. října 1981 v Poznani. V roce 2001 zahájil studium...

 

Projekcí na Nové scé­ně Národního diva­dla 11. září vstou­pí do čes­kých sálů samot­ný vítěz ber­lín­ské­ho Zlatého med­vě­da CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT brat­ří Tavianiových. Unikátně se tak pro­tne multi­žánro­vá praž­ská diva­del­ní scé­na s for­má­tem fil­mo­vé­ho doku-drama ode­hrá­va­jí­cím se v auten­tic­ké řím­ské věz­ni­ci. Film zachy­cu­je zkouš­ky a před­sta­ve­ní slav­né Shakespearovy hry Julius Caesar upro­střed jed­né z nej­tvrd­ších ital­ských věz­nic, kde Shakespearovský jazyk pro­mlu­ví skr­ze na doži­vo­tí odsou­ze­né zlo­čin­ce, vra­hy a zlo­dě­je. Síla umě­ní sou­pe­ří se sílou svě­do­mí ve fil­mu kla­si­ků ital­ské kine­ma­to­gra­fie. 

KLIP / Premiéra: 30. srp­na 2012

Režie a scénář: Maja Miloš

Originální název: Klip (festivalový anglický název: Clip)

Země: Srbsko / Rok výro­by: 2012

Stopáž: 100 min.

Ocenění: Vítěz Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Rotterdamu 2012

Synopse:Debutující srb­ská reži­sér­ka Maja Miloš zachy­ti­la svět dneš­ních dospí­va­jí­cích jejich oči­ma. Příběh šest­nác­ti­le­té Jasny, kte­rá se sna­ží defi­no­vat své mís­to ve svě­tě a dospět, se oci­tá na samé hra­ně toho, co o dneš­ních tee­nage­rech chce­me vědět. Jasna je bez­hla­vě zami­lo­va­ná do o něco star­ší­ho Djoleho, ale jejich vztah je spí­še než na roman­tic­kých pro­cház­kách zalo­žen na divo­kých mejda­nech plných drog, alko­ho­lu, roz­váš­ně­né­ho bal­kán­ské­ho popu, nási­lí a sexu, kte­rý si natá­če­jí na mobil­ní tele­fo­ny, ostat­ně stej­ně jako celý svůj život.

Režisérka si poklá­dá zásad­ní otáz­ku, kde je v našem pře­tech­ni­zo­va­ném svě­tě mís­to pro lás­ku a jak může vypa­dat? Zároveň však vykres­lu­je zou­fal­ství gene­ra­ce Jasniných rodi­čů, kte­ří si s sebou nesou nejen váleč­ná trau­ma­ta, ale i ztrá­tu ilu­zí o svě­tě, ve kte­rém žijí. Kontrast mezi svě­tem dospí­va­jí­cích a dospě­lých je ve fil­mu vel­mi inten­ziv­ní a reži­sér­ka ho doci­lu­je i tím, že část fil­mu necha­la nato­čit samot­né her­ce na jejich mobil­ní tele­fo­ny. Ještě více tak pod­po­ři­la skvě­lé herec­ké výko­ny vesměs šest­nác­ti­le­tých neher­ců.

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=2e_G2UX6tCQ

http://www.filmfestivalrotterdam.com/en/films/klip/

 

 

JE TO JEN VÍTR/ Premiéra: 13. září 2012 (film osob­ně uve­de reži­sér na LFŠ v Uherském Hradišti)

Režie a scé­nář: Bence Fliegauf

Originální název: Csak a szel (festivalový anglický název: Just the Wind)

Země: Maďarsko / Rok výro­by: 2012 /
Stopáž:
87 min.

Více na Kritiky.cz
Robinsonův ostrov - 6. 2. 2017 Šestý díl Robinsonova ostrova....
KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a...
Nevěřil jsem, že by se něco takového mohlo stát, říká o svém filmu režisér Dariusz Gajewski Režisér Darius Gajewski mluvil o svém snímku Podivné nebe, jako o takovém poselství. Má pot...
#1884: Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders - 40 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders (Invaders)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazb...
U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni! Začalo to v roce 2004, kdy se spojila trojice Edgar Wright, Simon Pegg a Nick Frost. Jejich první...

Ocenění: Zvláštní cena poro­ty Stříbrný med­věd, ceny Amnesty International Film
a Peace Film (Berlín 2012)

 

Synopse: V roce 2008 se v Maďarsku ode­hrá­la série otřes­ných raso­vých úto­ků na míst­ní rom­skou komu­ni­tu. Vyžádala si šest mrtvých včet­ně dvou malých dětí a desít­ky zra­ně­ných. Útočníci zapa­lo­va­li domy a stří­le­li bro­kov­ni­cí na rodi­ny, kte­ré se útě­kem z hoří­cích budov sna­ži­li zachrá­nit život sobě a svým dětem. Dopadení pacha­te­lů trva­lo více než rok, soud se vle­če dodnes. Na zákla­dě této udá­los­ti nato­čil ostří­le­ný maďar­ský reži­sér Bence Fliegauf (Dealer, Lůno) film, kte­rý si z letoš­ní­ho Berlinale odne­sl dru­hou nej­vyš­ší cenu z hlav­ní sou­tě­že.

Více na Kritiky.cz
The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo sam...
Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkov...
Rudá mašina - O Tvůrcích ...
Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer. Pocházím z rodiny, kde to našim moc (tedy vůbec) neklapalo. Možná mě chcete litovat, ale jsem...
Korsický případ Hlavními hrdiny Korsického případu jsou pařížský detektiv a korsický "něco jako terorista"...

Film Je to jen vítr zachy­cu­je jeden den v živo­tě rom­ské rodi­ny kde­si na okra­ji malé­ho měs­teč­ka. Otec je za pra­cí v Kanadě. Matka má dvě zaměst­ná­ní a sta­rá se o své­ho nemoc­né­ho otce. Dcera cho­dí do ško­ly a syn se tou­lá po oko­lí. Všechny spa­lu­je napě­tí, způ­so­be­né mno­ží­cí­mi se úto­ky. Nad měs­tem padá tma a nocí se nesou podiv­né zvu­ky. Je to jen vítr?

Trailer: http://www.critic.de/film/just-the-wind-3519/trailer/

 

 

CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT/ Premiéra: 27. září 2012 /

Speciální uve­de­ní: Nová scé­na, 11. září 2012 (líst­ky budou v před­pro­de­ji od čer­ven­ce 2012)

Režie a scé­nář: Vittorio a Paolo Tavianiové
Originální název:
Cesare deve mori­re (fes­ti­va­lo­vý ang­lic­ký název: Caesar Must Die)

Země: Itálie / Rok výro­by:2012

Stopáž:76 min.

Ocenění: Hlavní cena Zlatý med­věd a Cena eku­me­nic­ké poro­ty (Berlín 2012)

 

Synopse: V římské věznici Rebibbia předstupuje před publikum skupina vězňů, aby zde odehrála klasickou tragédii Williama Shakespeara Julius Caesar. Aplaus publika zní jako otevírání brány, ale tito herci se po stažení opony musí vrátit do svých cel odpykat své mimořádné tresty. Bratři Tavianiové, matadoři světové kinematografie (Padre padrone, Noc svatého Vavřince), strávili šest měsíců v jedné z nejtvrdších italských věznic, aby zaznamenali, jak se několik mužů pokouší proniknout do zdánlivě vzdálených rolí a skrze ně alespoň částečně překročit stín věznice.

Film Caesar musí zemřít není pouhým filmovým záznamem divadelní inscenace. V autentickém prostředí věznice – v tmavých celách, v úzkých chodbách a mezi dobře střeženými zdmi – se díky univerzálnímu Shakespearovu jazyku prolínají dávné intriky, výhodné koalice i opravdová přátelství s životem místních vězňů, kteří si v mnoha případech zadali se samotnou italskou mafií.

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=vrEcJigDjLI

Více na Kritiky.cz
Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lé...
První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna Mariánské lázně nejsou jen léčebné procedúry a pitné kůry, ale také filmy. Od 30. Srpna ...
MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT Film v kinech pouze po dobu dvou týdnů od 29.10. do 11.11.2009. Předprodej bude zahájen od 27.9...
Smůla ...
Temný případ – Hunters in the Dark (S03E06) - Jak hluboko vede ještě „králičí nora“? Atmosféra houstne a stále jsme se nedostali k tomu, kdo všechno stojí za únosem a vraždou....


 

 

LÁSKA/ Premiéra: pod­zim 2012

Režie a scénář: Michael Haneke

Originální název: Amour (festivalový anglický název: Love)

Země: Francie, Německo, Rakousko /

Rok výro­by: 2012

Stopáž: 125 min.

Ocenění: Zlatá pal­ma v Cannes 2012.

Synopse: Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) jsou uči­te­lé hud­by. Jejich lás­ka a pev­né pou­to, kte­ré se pro­hlu­bo­va­ly roky spo­leč­né­ho živo­ta a váš­ní pro kla­sic­kou hud­bu je náh­le vysta­ve­no těž­ké zkouš­ce. Stáří si vybí­rá svou daň – Anne pro­dě­lá mozko­vou mrt­vi­ci a její oko­lí se musí smí­řit s její pro­mě­nou. Nic není jako dřív ani pro jejich dce­ru Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke se ten­to­krát ve svém nej­no­věj­ším fil­mu zamě­řil na sub­til­ní téma lás­ky zkou­še­né nevy­hnu­tel­nou fata­li­tou stár­nu­tí.

Trailer: http://www.awardsdaily.com/2012/05/cannes-trailer-michael-hanekes-amour/

 

POST TENEBRAS LUX / Premiéra: pod­zim 2012

Režie a scénář: Carlos Reygadas

Originální název:  

Země: Mexiko, Francie, Velká Británie/

Rok výro­by: 2012

Více na Kritiky.cz
Lee Harper: Jako zabít ptáčka Asi každý někdy už slyšel o Harper Lee. Minimálně vám toto jméno musí být povědomé. U m...
Svatební přípravy mohou být docela fuška :-) ...
RECENZE: Detektiv Pikachu | Kajin Life ...
Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo ...
Slibované věcí, kterých se nikdy nedočkáte ...

Stopáž: 120 min.

Ocenění: Cena za režii na fes­ti­va­lu v Cannes

Synopse: Mladí man­že­lé se svý­mi dět­mi pře­síd­lí z měs­ta na ven­kov. Najímají si míst­ní řeme­sl­ní­ky na stav­bu své­ho domu snů, sna­ží se sblí­žit s lid­mi kolem sebe. Film je však pře­de­vším oso­bi­tou autor­skou vizí svě­ta, kde člo­věk čelí poku­še­ní, kde boju­je se svou tem­nou stra­nou a kde musí obhá­jit své lid­ství tvá­ří v tvář svým dětem. Film má zce­la sep­ci­fic­kou atmo­sfé­ru a je nato­čen téměř na ver­ti­kál­ní for­mát.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 30 ...
Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar) Je dobré najít konsenzus. Tak třeba lidé napříč kulturami a náboženstvími se pravděpodobn...
Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně...
American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA Vloni přišlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už několik týdnu si lze ko...
ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou och...

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=IWP9C10It5o

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU16. srpna 2018 MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU I v dnešní době představují ikonické starověké památky výzvu pro moderní archeologii. Hranice naší fantazie už nejsou překážkou, protože díky počítačové animaci rekonstruujeme podobu […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Kompletní videodeník k Hobitovi i s českými titulky19. prosince 2012 Kompletní videodeník k Hobitovi i s českými titulky   První část pohádky od mistra J.R.R.Tolkiena je za námi a nezbývá tedy než se těšit na příští rok. Připomeňme si alespoň kompletní Jacksonův videodeník z natáčení i s českými […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele16. dubna 2012 Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele Pro rozhodnutí pro přesun serveru na nový hosting stojí hlavně cenová politika stávající firmy. Po shlédnutí stávající faktury jsem zjistil, že tato firma nemá pro mně cenovou […]
  • Zajímavosti z filmu Divočina29. dubna 2006 Zajímavosti z filmu Divočina Film Divočina z produkce Walt Disney Pictures vypráví příběh zvířat z newyorské zoo, která se poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou […]
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […]
  • Spot s bezpečnostní tématikou získal ocenění na festivalu v Casablance22. března 2015 Spot s bezpečnostní tématikou získal ocenění na festivalu v Casablance Česká republika má díky organizaci BESIP filmového Oscara. I tak by se dal s nadsázkou prezentovat úspěch českého dopravně-preventivního klipu „Blázinec“, který v soutěži 80 televizních […]
  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […]