Milionový podvod Žen v pokušení

  •  

Jak podiv­ným způ­so­bem se počí­tá návštěv­nost u někte­rých čes­kých fil­mů. A může­me vůbec žeb­říč­kům úspěš­nos­ti fil­mů v našich kinech věřit?

Během letoš­ní­ho kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu mě zau­ja­la medi­a­li­zo­va­ná kam­paň spo­je­ná doslo­va s honem na mili­on­té­ho divá­ka roz­d­mý­cha­ná pro­du­cen­ty popu­lár­ní­ho čes­ké­ho fil­mu Ženy v poku­še­ní reži­sé­ra Jiřího Vejdělka. Na nový čes­ký sní­mek, kte­rý se pro­mí­tá v tuzem­ských kinech zhru­ba čtvrt roku, je to samo­zřej­mě úcty­hod­ný výkon dosáh­nout vše­mi tvůr­ci vytou­že­né mety sed­mi­míst­né­ho čís­la domá­cí návštěv­nos­ti. Nehledě na sluš­ný divác­ký poten­ci­ál a fil­mař­ské kva­li­ty této kome­die je ale situ­a­ce kolem dosa­že­ní mili­on­té­ho návštěv­ní­ka znač­ně podiv­ná. Těsně před začát­kem 45. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, čili na pra­hu čer­ven­ce, byla pod­le ofi­ci­ál­ních sta­tis­tik Unie fil­mo­vých dis­tri­bu­to­rů návštěv­nost Žen v poku­še­ní cca 930 000 divá­ků. Sledoval jsem týden­ní divác­ký pří­růs­tek u této kome­die a ten činil nece­lých 14 000 návštěv­ní­ků v kinech. V prů­bě­hu kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu, kde byl sní­mek za účas­ti tvůr­čí a herec­ké dele­ga­ce s úspě­chem cel­kem tři­krát uve­den, a to v kině Čas a dva­krát v Malém sále hote­lu Thermal, se ale jeho pro­du­cent Tomáš Hoffman a reži­sér Jiří Vejdělek pochlu­bi­li ve Festivalovém dení­ku, že prá­vě v Karlových Varech na fes­ti­va­lu při­ví­ta­li mili­on­té­ho divá­ka své­ho díla. Úžasnou zprá­vu i výsle­dek bych tvůr­cům ze srd­ce přál, kdy­by se ale nejed­na­lo o pou­hou mar­ke­tingo­vou lež. Snadno si totiž kaž­dý laik může spo­čí­tat, že i kdy­by kome­dii při kar­lo­var­ském fes­ti­va­lo­vém uve­de­ní vidě­lo dej­me tomu rov­nou 10 000 divá­ků, což je ale čís­lo napros­to nere­ál­ně nad­sa­ze­né, pro­to­že kapa­ci­ta kina Čas a dvou pro­jek­cí v Malém sále roz­hod­ně mohou dohro­ma­dy dát nanej­výš dva tisí­ce divá­ků, ale buď­me vůči tvůr­cům vel­ko­ry­sí, a kdy­bychom k tomu při­po­čí­ta­li prů­měr­nou týden­ní návštěv­nost ve zbyt­ku kin v repub­li­ce (což je oněch čtr­náct tisíc, ale buď­me opět sho­ví­va­ví a počí­tej­me tedy radě­ji 15 000 divá­ků, došli bychom i tak k souč­tu 25 000 návštěv­ní­ků, což by s před­cho­zím cel­ko­vým čís­lem návštěv­nos­ti dáva­lo 955 000 divá­ků. Podle ofi­ci­ál­ní­ho žeb­říč­ku návštěv­nos­ti Unie fil­mo­vých dis­tri­bu­to­rů, kde musí kaž­dé kino pro­vo­zu­jí­cí veřej­nou fil­mo­vou pro­jek­ci hlá­sit přes­né počty pro­da­ných vstu­pe­nek, mají však Ženy v poku­še­ní ke dni 19.7. (tedy ješ­tě týden po skon­če­ní kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu) na svém kon­tě pou­ze 950 282 divá­ků cel­kem po 18 týd­nech pro­mí­tá­ní v ČR. Jak je tedy mož­né, že na fes­ti­va­lu v Karlových Varech tvůr­ce při­ví­ta­li veřej­ně mili­on­tou divač­ku a ješ­tě jí popřá­li a věno­va­li dár­ky? Vysvětlení je snad­né, pub­li­kum se stá­vá obě­tí mani­pu­la­ce pro­du­cent­ské­ho pro­mo­ti­on sním­ku. Horší je, že za tuto dez­in­for­ma­ci nikdo niko­ho nepo­tres­tá a pod­vod se tak stá­vá legi­tim­ní sou­čás­tí naše­ho „kul­tur­ní­ho“ živo­ta. A kde jsou v tako­vém pří­pa­dě média – stráž­ní psi demo­kra­cie a spra­ve­dl­nos­ti? Nechávají se krmit pod­vo­dem, na kte­rém para­zi­tu­jí jenom pro­to, aby sen­za­cechti­vým čte­ná­řům při­nes­ly dal­ší bul­vár­ní žvást o tom, jak se v showbyz­ny­su daří hvězdám.

 Daleko závaž­něj­ší ovšem na celé kau­ze je to, že ten­to nechut­ný pří­stup pro­du­cen­tů a potaž­mo i někte­rých nekri­tic­ky infor­mu­jí­cích médií, vrhá špat­né svět­lo, ba rov­nou stín pode­zře­ní na veš­ke­ré neo­fi­ci­ál­ně pro­kla­mo­va­né mar­ke­tingo­vé bub­li­ny typu úspěš­nos­ti čes­kých fil­mů v kinech. Nezbývá, než věřit zatím ale­spoň ofi­ci­ál­ním sta­tis­ti­kám Unie fil­mo­vých dis­tri­bu­to­rů, kte­rá může čís­la o návštěv­nos­ti zpět­ně dolo­žit hlá­še­ním z kaž­dé­ho tuzem­ské­ho kina, kde se usku­teč­ňu­jí fil­mo­vé pro­jek­ce. Jiná otáz­ka je, jest­li se dá věřit samot­ným kina­řům a kolik před­sta­ve­ní jsou někte­ří čeští pro­du­cen­ti ochot­ni tzv. vykou­pit, aby ve svůj PR pro­spěch ovliv­ni­li vní­má­ní vlast­ní­ho díla v očích veřej­nos­ti.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […]
  • Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010 7. února 2012 Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010 Praha, 7. února 2011 – V roce 2011 mělo premiéru v českých kinech celkem 21 dokumentárních filmů, což je o 5 více než v roce 2010. „Je to samozřejmě velmi pozitivní trend, který pokračuje […]
  • Premiéry v únoru2. února 2004 Premiéry v únoru Přehled všech 21 filmů, co půjdou v tento měsíc do kin. 05. 02. 04 Looney Tunes: Zpět v akci 05. 02. 04 Porota - Neworleanská vdova si najme právníka, […]
  • MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – […]
  • První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna24. února 2015 První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna Milada, první celovečerní film o Miladě Horákové, ženě, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, se začne natáčet začátkem dubna v Terezíně. Režisér, scenárista a producent David […]
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […]
  • Zemřel představitel Supermana14. října 2004 Zemřel představitel Supermana V neděli 10. října 2004 zemřel herec Christopher Reeve. Po pádu z koně byl devět let upoután na invalidní vozík. Představitel legendárního Supermana, jehož první díl jej v roce 1978 […]
  • OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA16. února 2012 OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA Před časem jsme vás informovali o chystaném osmém ročníku Festivalu otrlého diváka. Zahájení festivalu proběhne již příští úterý, na svátek všech zamilovaných sv. Valentina, a potrvá až do […]