„ROCKY BALBOA“

„ROCKY BALBOA“
Ohodnoťte člá­nek

Žánr: Akční, dra­ma 
Země:
USA, 2006

Délka: 97 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Pedro Lovell, Frank Stallone, Mike Tyson

 

Před tři­ce­ti lety byl mužem bez budouc­nos­ti, kte­rý se živil pra­cí pro dru­ho­řa­dé­ho lichvá­ře. Když mu štěs­tí při­hrá­lo mož­nost posta­vit se do boxer­ské­ho rin­gu s úřa­du­jí­cím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy Apollem Creedem, jeho šan­ce na vítěz­ství byla jed­na ku mili­o­nu. Jediné, co chtěl, bylo bojo­vat až do kon­ce. Jeho odva­ha a nezdol­nost v živo­tě i v rin­gu inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí. Každá slá­va však jed­nou pomi­ne a Rocky Balboa (Sylvester Stallone), kte­rý byl kdy­si ital­ským hřeb­cem, nyní trá­ví veče­ry vyprá­vě­ním sta­rých his­to­rek stá­lým návštěv­ní­kům své restau­ra­ce Adrians, pojme­no­va­né po jeho ženě, z jejíž před­čas­né smr­ti je ješ­tě stá­le zlo­me­ný. Jeho syn (Milo Ventimiglia) s ním nechce trá­vit čas, pro­to­že je pří­liš zaměst­nán svým vlast­ním živo­tem. Čas a rány osu­du Rockyho poko­ři­ly, otu­pi­ly jeho pěs­ti a vza­ly mu všech­no kro­mě jeho sta­rých his­to­rek, ale uvnitř je pořád stej­ný.
    Ve svém srd­ci je však pořád bojov­ní­kem. Úřadujícím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy je nyní Mason “The Line” Dixon, kte­rý vyni­ká pou­ze tím, jak jed­no­du­še se mu poda­ři­lo titul zís­kat. Vzhledem k tomu, že se mu nikdy nepo­sta­vil do ces­ty rov­no­cen­ný pro­tiv­ník a on tak nemu­sel nikdy nic zásad­ní­ho doká­zat, je Dixon fanouš­ky boxu pova­žo­ván za člo­vě­ka, kte­ré­ho neče­ká žád­ná záři­vá budouc­nost. Avšak pou­ze do oka­mži­ku, kdy jej počí­ta­čo­vá simu­la­ce při­rov­ná k Rockymu Balboovi v jeho nej­lep­ší for­mě. Kdo by vyhrál, kdy­by se tihle dva posta­vi­li pro­ti sobě v rin­gu? Dixon se svý­mi vypi­lo­va­ný­mi úde­ry a pra­cí nohou nebo Rocky se svou váš­ní a sil­ný­mi direk­ty?
    Zní to jako vtip. Ale pro Rockyho, kte­rý je téměř dva­krát tak star­ší jako jeho opo­nent, je mož­nost zápa­su s Dixonem dru­hou šan­cí, kte­rou nemu­sel nikdy dostat – šan­cí, jak doká­zat sobě i všem lidem, kte­ré má rád, že zatím­co tělo stár­ne, pla­men v srd­ci plá­po­lá stá­le sil­ně. Když byl v roce 1976 uve­den do kin původ­ní film Rocky, stal se mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem a nesmr­tel­nou kla­si­kou. Nečekaný hit se v sil­né kon­ku­ren­ci vel­ko­roz­počto­vých titu­lů pro­bo­jo­val do osca­ro­vé­ho klá­ní a byl nomi­no­ván na 10 Cen Akademie, při­čemž pro­mě­nil nomi­na­ce v kate­go­ri­ích nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie a nej­lep­ší střih, v nichž sou­tě­žil s fil­my jako Taxikář či Network. Sám Stallone, kte­rý zary­tě trval na tom, že v pří­pa­dě rea­li­za­ce fil­mu musí být obsa­zen do jeho hlav­ní role, byl nomi­no­ván hned dva­krát – za nej­lep­ší herec­ký výkon a nej­lep­ší scé­nář.  

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Ve fil­mu se obje­ví čás­ti ze všech před­cho­zích dílů Rockyho, kro­mě páté­ho dílu. Ten pova­žu­je Sylvester Stallone za nej­slab­ší z celé řady.

-          Do kin byl dis­tri­bu­o­ván pod názvem „Nobody Parties“ - obvyk­lá pra­xe, aby se pře­de­šlo nele­gál­ním kopi­ím.

-          Mr. T a Dolph Lundgren se obje­ví ve fil­mu pou­ze z archiv­ních zábě­rů, i když byla obě­ma nabíd­nu­ta účast, aby se vrá­ti­li jako Clubber Lang respek­ti­ve Ivan Drago. Oba odmít­li.

-          Stejně tak odmí­tl účast syn Stalloneho Sage, kte­rý měl hrát Roberta Balboa Juniora. Nemohl se zúčast­nit kvů­li svým závaz­kům k jiné fil­mo­vé spo­leč­nos­ti.

-          Počítačová simu­la­ce byla inspi­ro­vá­na tou, kte­rá byla vytvo­ře­na v roce 1969 mezi Muhammadem Ali a Rocky Marciano. Výsledkem bylo vítěz­ství Marciana ve 13tém kole.

-          Comeback iko­ny 80. let stál stu­dio MGM stříz­li­vých 24 mili­o­nů a podob­ný byl i jeho debut v ame­ric­kých kinech (22. – 24. 12. 2006) v hod­no­tě 12,1 mil. dola­rů. Jelikož se pro­mí­tal již od stře­dy, jeho úvod­ní výdě­lek byl 21,8 mili­o­nu a cel­ko­vý se vyšpl­hal až na 70.

-          Podle Marka S. Driscolla z tri­ko­vé spo­leč­nos­ti Look! Effects, kte­rá ale nepra­co­va­la na tom­to fil­mu, je v jed­nom boxer­ském zápa­su pou­ži­té poza­dí z jiné­ho sou­bo­je. Údajně může­me v hle­diš­ti vidět Rockyho, zatím­co Rocky zápa­sí v rin­gu.

-          Oscarový skla­da­tel Bill Conti napsal hud­bu téměř ke všem Rockyho pří­bě­hům mimo čtyř­ky. Pro nový film se roz­ho­dl pou­žít hudeb­ní moti­vy z před­chá­ze­jí­cích fil­mů a napsal jeden nový.

-          Z jed­né vyne­cha­né scé­ny vidí­me, že Paulie byd­lí u Rockyho a ten se o něho sta­rá jako dří­ve jeho sest­ra Adrian, pere mu prádlo a uklí­zí pokoj.

-          Scéna s pitím vajec, kte­rá je v koneč­ném stři­hu pou­ži­ta při tré­nin­gu, byla původ­ně na začát­ku fil­mu. Rocky vsta­ne, nakr­mí žel­vy, ptáč­ky a napi­je se vajec, kte­rá hned zas vypliv­ne.

-          Malby, kte­ré Paulie malu­je na jat­kách, jsou sku­teč­ná díla Burta Younga. Ten se totiž krom hra­ní věnu­je i malo­vá­ní obra­zů.

-          Postavu „Malé Marie“ Stallone ve scé­ná­ři vrá­til již v pátém díle. Byla bez­do­mov­cem postá­va­jí­cím u hoří­cí­ho bare­lu. Ve finál­ní ver­zi tyto scé­ny chy­bí.

-          Další posta­vou spo­ju­jí­cí prv­ní a posled­ní díl je Spider Rico (Pavouk). Ve fil­mu z roku 1976 je to ten chla­pík, kte­rý od Rockyho dostal v úvo­du na bud­ku.

-          Mike Tyson zva­žo­val byť pro­tiv­ní­kom Rockymu. Nakoniec sa vo fil­me uká­zal aspoň v pub­li­ku.

-          Píseň, kte­rá dopro­vá­zí scé­ny s Dixonem a napl­no je sly­šet při jeho nástu­pu do rin­gu v závě­reč­ném zápa­se, se jme­nu­je „It´s A Fight od Three 6 Mafia“.

-          Stalloneovi trva­la rea­li­za­ce fil­mu asi 10 let. Natočit ho mohl až poté, co se změ­ni­lo vede­ní stu­dia MGM.

-          Podle náhrob­ku zemře­la Adriana 11. úno­ra 2002.

-          Jediný díl série, kte­rý na začát­ku neu­ka­zu­je Rockyho vítěz­ství z minu­lé­ho dílu.

-          Při tré­nin­ku v tělo­cvič­ně zve­dal Stallone na bench 165kg, vzpí­ral 140kg a z podře­pu zve­dal 225kg.

-          Hodně dia­lo­gů mezi Rockym a Marií bylo impro­vi­za­cí.

-          Kvůli pří­pra­vě na roli tré­no­val Sylvester Stallone šest měsí­ců.

-          Sylvester Stallone se nechal sly­šet, že Milo Ventimiglia dostal svou roli i kvů­li znač­né vzá­jem­né podob­nos­ti úst.

-          Byla nato­če­na scé­na, kdy Rocky na uli­ci spat­ří ženu podob­nou Adrianě a sle­du­je ji. Nakonec si uvě­do­mí, že to Adriana není. Stallone cítil, že Rockyho samo­ta je i tak ubí­je­jí­cí a scé­na se nepo­u­ži­la.

-          Andy (Don Sherman), bar­man z prv­ní­ho, tře­tí­ho a páté­ho dílu Rockyho se ve fil­mu mih­ne v poza­dí ve scé­ně, kdy Angie (Angela Boyd) fan­dí v baru Rockymu.

-          Píseň „Take You Back,“ kte­rou začí­ná film, usly­ší­te popr­vé od Franka Staloneho na rohu uli­ce v prv­ním díle.

-          Jako posled­ní se točil Rockyho běh do scho­dů. Sylvester Stallone tuto scé­nu nechal úmy­sl­ně na konec, pro­to­že věděl, že bude hod­ně emo­ci­o­nál­ní a cítil, že prá­vě tato scé­na byla důstoj­ným roz­lou­če­ním s posta­vou Rockyho.

-          Všechny zábě­ry z aré­ny byly nato­če­ny v HD, zby­tek fil­mu v kla­sic­kém for­má­tu 35mm.

-          Závěrečný zápas se oprav­du točil tak, že si Rocky a Dixon roz­dá­va­li rány. Tarver tak oprav­du sra­zil Stalloneho na zem a poda­ři­lo se mu vstát na 9.

-          Antonio Tarver (v době natá­če­ní sku­teč­ný šam­pi­ón v těž­ké váze) tré­no­val v pří­pra­vě na film 5 týd­nů a nabral 11 kg.

-          Všechny scé­ny Rockyho tré­nu­jí­cí­ho v tělo­cvič­ně se nato­či­ly během 17 hodin.

-          Natáčení skon­či­lo po 38 dnech. Jako prv­ní se točil závě­reč­ný zápas Dixona a Rockyho.

-          Film byl čás­teč­ně inspi­ro­ván sou­bo­jem 45-letého boxe­ra George Foremana, kte­rý se po 17 letech vrá­til k boxu, aby sve­dl sou­boj s 26-letým svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze Michaelem Moorerem. Souboj se konal 5. lis­to­pa­du v Las Vegas. V 10. kole zví­tě­zil Foreman díky knoc­kau­tu a stal se tak his­to­ric­ky nej­star­ším svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze.

Vláďa

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • Top 6/20181. července 2018 Top 6/2018 Poslední aktualizace: 1.7.2018 14:34:53 SuperStar: Kdo vypadl a kdo postoupil (3.6.2018) - VÝSLEDKY - 4.finále - 1 371 zobr. Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % - […]
  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […]
  • První republika - Galerie fotek19. června 2018 První republika - Galerie fotek
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld.
  • MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU16. srpna 2018 MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU I v dnešní době představují ikonické starověké památky výzvu pro moderní archeologii. Hranice naší fantazie už nejsou překážkou, protože díky počítačové animaci rekonstruujeme podobu […]
  • Top 5/20181. června 2018 Top 5/2018 Nejčtenější články v květnu 2018. Poslední aktualizace: 1.6.2018 8:01:30 Kdo vypadl a kdo postoupil v SuperStar 2018 - 2.semifinále - 6.5.2018 - 1 325 zobr. VÝSLEDKY: Kdo […]
  • Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen1. června 2018 Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *