„ROCKY BALBOA“

200911182215 N123839 fb3e11

Žánr: Akční, dra­ma
Země:
USA, 2006

Délka: 97 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Pedro Lovell, Frank Stallone, Mike Tyson

Více na Kritiky.cz
Komiks 14 ...
Spojovačky dot to dot Souhvězdí od hvězdy ke hvězdě Také se za jasných letních nocí vydržíte dívat dlouhé hodiny na oblohu? Lákají vás vesmí...
Výměna manželek – 8. 2. 2017 ...
Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT Česká televize nabídne svým divákům během svátků tři filmové premiéry. Poprvé budou moc...
Zombik – 72 ...

Před tři­ce­ti lety byl mužem bez budouc­nos­ti, kte­rý se živil pra­cí pro dru­ho­řa­dé­ho lichvá­ře. Když mu štěs­tí při­hrá­lo mož­nost posta­vit se do boxer­ské­ho rin­gu s úřa­du­jí­cím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy Apollem Creedem, jeho šan­ce na vítěz­ství byla jed­na ku mili­o­nu. Jediné, co chtěl, bylo bojo­vat až do kon­ce. Jeho odva­ha a nezdol­nost v živo­tě i v rin­gu inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí. Každá slá­va však jed­nou pomi­ne a Rocky Balboa (Sylvester Stallone), kte­rý byl kdy­si ital­ským hřeb­cem, nyní trá­ví veče­ry vyprá­vě­ním sta­rých his­to­rek stá­lým návštěv­ní­kům své restau­ra­ce Adrians, pojme­no­va­né po jeho ženě, z jejíž před­čas­né smr­ti je ješ­tě stá­le zlo­me­ný. Jeho syn (Milo Ventimiglia) s ním nechce trá­vit čas, pro­to­že je pří­liš zaměst­nán svým vlast­ním živo­tem. Čas a rány osu­du Rockyho poko­ři­ly, otu­pi­ly jeho pěs­ti a vza­ly mu všech­no kro­mě jeho sta­rých his­to­rek, ale uvnitř je pořád stej­ný.
Ve svém srd­ci je však pořád bojov­ní­kem. Úřadujícím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy je nyní Mason “The Line” Dixon, kte­rý vyni­ká pou­ze tím, jak jed­no­du­še se mu poda­ři­lo titul zís­kat. Vzhledem k tomu, že se mu nikdy nepo­sta­vil do ces­ty rov­no­cen­ný pro­tiv­ník a on tak nemu­sel nikdy nic zásad­ní­ho doká­zat, je Dixon fanouš­ky boxu pova­žo­ván za člo­vě­ka, kte­ré­ho neče­ká žád­ná záři­vá budouc­nost. Avšak pou­ze do oka­mži­ku, kdy jej počí­ta­čo­vá simu­la­ce při­rov­ná k Rockymu Balboovi v jeho nej­lep­ší for­mě. Kdo by vyhrál, kdy­by se tihle dva posta­vi­li pro­ti sobě v rin­gu? Dixon se svý­mi vypi­lo­va­ný­mi úde­ry a pra­cí nohou nebo Rocky se svou váš­ní a sil­ný­mi direk­ty?
Zní to jako vtip. Ale pro Rockyho, kte­rý je téměř dva­krát tak star­ší jako jeho opo­nent, je mož­nost zápa­su s Dixonem dru­hou šan­cí, kte­rou nemu­sel nikdy dostat – šan­cí, jak doká­zat sobě i všem lidem, kte­ré má rád, že zatím­co tělo stár­ne, pla­men v srd­ci plá­po­lá stá­le sil­ně. Když byl v roce 1976 uve­den do kin původ­ní film Rocky, stal se mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem a nesmr­tel­nou kla­si­kou. Nečekaný hit se v sil­né kon­ku­ren­ci vel­ko­roz­počto­vých titu­lů pro­bo­jo­val do osca­ro­vé­ho klá­ní a byl nomi­no­ván na 10 Cen Akademie, při­čemž pro­mě­nil nomi­na­ce v kate­go­ri­ích nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie a nej­lep­ší střih, v nichž sou­tě­žil s fil­my jako Taxikář či Network. Sám Stallone, kte­rý zary­tě trval na tom, že v pří­pa­dě rea­li­za­ce fil­mu musí být obsa­zen do jeho hlav­ní role, byl nomi­no­ván hned dva­krát – za nej­lep­ší herec­ký výkon a nej­lep­ší scé­nář.  

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones | Season 8 Episode 6 | Preview (HBO) ...
Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty ne...
Český lev ocenil nejvíce sociální drama Kobry a Užovky z okraje společnosti a pohádku Sedmero krkavců.  V pražském Rudolfinu se v sobotu 5. Března konal 23. ročník Českého lva, kterým prováze...
Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spoje...
Ženy v běhu – Recenze – 60% Českou komedii Ženy v běhu natočil a napsal coby svůj režijní debut scenárista (a nyní...

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Ve fil­mu se obje­ví čás­ti ze všech před­cho­zích dílů Rockyho, kro­mě páté­ho dílu. Ten pova­žu­je Sylvester Stallone za nej­slab­ší z celé řady.

-          Do kin byl dis­tri­bu­o­ván pod názvem „Nobody Parties“ - obvyk­lá pra­xe, aby se pře­de­šlo nele­gál­ním kopi­ím.

-          Mr. T a Dolph Lundgren se obje­ví ve fil­mu pou­ze z archiv­ních zábě­rů, i když byla obě­ma nabíd­nu­ta účast, aby se vrá­ti­li jako Clubber Lang respek­ti­ve Ivan Drago. Oba odmít­li.

-          Stejně tak odmí­tl účast syn Stalloneho Sage, kte­rý měl hrát Roberta Balboa Juniora. Nemohl se zúčast­nit kvů­li svým závaz­kům k jiné fil­mo­vé spo­leč­nos­ti.

-          Počítačová simu­la­ce byla inspi­ro­vá­na tou, kte­rá byla vytvo­ře­na v roce 1969 mezi Muhammadem Ali a Rocky Marciano. Výsledkem bylo vítěz­ství Marciana ve 13tém kole.

-          Comeback iko­ny 80. let stál stu­dio MGM stříz­li­vých 24 mili­o­nů a podob­ný byl i jeho debut v ame­ric­kých kinech (22. – 24. 12. 2006) v hod­no­tě 12,1 mil. dola­rů. Jelikož se pro­mí­tal již od stře­dy, jeho úvod­ní výdě­lek byl 21,8 mili­o­nu a cel­ko­vý se vyšpl­hal až na 70.

-          Podle Marka S. Driscolla z tri­ko­vé spo­leč­nos­ti Look! Effects, kte­rá ale nepra­co­va­la na tom­to fil­mu, je v jed­nom boxer­ském zápa­su pou­ži­té poza­dí z jiné­ho sou­bo­je. Údajně může­me v hle­diš­ti vidět Rockyho, zatím­co Rocky zápa­sí v rin­gu.

Více na Kritiky.cz
Vikings - Vikingská řežba jak má být Určitě jste někdy seděli u televize, přepínali kanály a doufali že najdete něco aby se na t...
Vyhlášení výsledků ze soutěže Mission Impossible – Národ grázlů Po delší době jsem se dostal k výsledkům srpnové soutěže....
Robinsonův ostrov - 5. 4. 2017 24. díl Robinsonova ostrova....
Simpsonovi - S30E12: The Girl on the Bus České titulky pro 12. epizodu 30. sezóny...
Nathan Belofsky: Podivná medicína Podivná medicína odhaluje historické lékařské praktiky v té nejextrémnější podobě. Belof...

-          Oscarový skla­da­tel Bill Conti napsal hud­bu téměř ke všem Rockyho pří­bě­hům mimo čtyř­ky. Pro nový film se roz­ho­dl pou­žít hudeb­ní moti­vy z před­chá­ze­jí­cích fil­mů a napsal jeden nový.

-          Z jed­né vyne­cha­né scé­ny vidí­me, že Paulie byd­lí u Rockyho a ten se o něho sta­rá jako dří­ve jeho sest­ra Adrian, pere mu prádlo a uklí­zí pokoj.

-          Scéna s pitím vajec, kte­rá je v koneč­ném stři­hu pou­ži­ta při tré­nin­gu, byla původ­ně na začát­ku fil­mu. Rocky vsta­ne, nakr­mí žel­vy, ptáč­ky a napi­je se vajec, kte­rá hned zas vypliv­ne.

-          Malby, kte­ré Paulie malu­je na jat­kách, jsou sku­teč­ná díla Burta Younga. Ten se totiž krom hra­ní věnu­je i malo­vá­ní obra­zů.

-          Postavu „Malé Marie“ Stallone ve scé­ná­ři vrá­til již v pátém díle. Byla bez­do­mov­cem postá­va­jí­cím u hoří­cí­ho bare­lu. Ve finál­ní ver­zi tyto scé­ny chy­bí.

-          Další posta­vou spo­ju­jí­cí prv­ní a posled­ní díl je Spider Rico (Pavouk). Ve fil­mu z roku 1976 je to ten chla­pík, kte­rý od Rockyho dostal v úvo­du na bud­ku.

Více na Kritiky.cz
Andaluský pes (Un chien Andalou) Bylo nebylo… Noc. Muž brousí břitvu. Potom vyjde na balkon, kde chvíli pozoruje měsíc. Pak s...
LEGO Star Wars: The Complete Saga Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 31/05....
Mistři Mistři je film o iluzích. Film o lidech, kteří po něčem touží, milují se a podvádějí a o...
Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku....
Demian Bichir 2. část - Zlín Film Festival 2011 ...

-          Mike Tyson zva­žo­val byť pro­tiv­ní­kom Rockymu. Nakoniec sa vo fil­me uká­zal aspoň v pub­li­ku.

-          Píseň, kte­rá dopro­vá­zí scé­ny s Dixonem a napl­no je sly­šet při jeho nástu­pu do rin­gu v závě­reč­ném zápa­se, se jme­nu­je „It´s A Fight od Three 6 Mafia“.

-          Stalloneovi trva­la rea­li­za­ce fil­mu asi 10 let. Natočit ho mohl až poté, co se změ­ni­lo vede­ní stu­dia MGM.

-          Podle náhrob­ku zemře­la Adriana 11. úno­ra 2002.

-          Jediný díl série, kte­rý na začát­ku neu­ka­zu­je Rockyho vítěz­ství z minu­lé­ho dílu.

-          Při tré­nin­ku v tělo­cvič­ně zve­dal Stallone na bench 165kg, vzpí­ral 140kg a z podře­pu zve­dal 225kg.

-          Hodně dia­lo­gů mezi Rockym a Marií bylo impro­vi­za­cí.

-          Kvůli pří­pra­vě na roli tré­no­val Sylvester Stallone šest měsí­ců.

-          Sylvester Stallone se nechal sly­šet, že Milo Ventimiglia dostal svou roli i kvů­li znač­né vzá­jem­né podob­nos­ti úst.

-          Byla nato­če­na scé­na, kdy Rocky na uli­ci spat­ří ženu podob­nou Adrianě a sle­du­je ji. Nakonec si uvě­do­mí, že to Adriana není. Stallone cítil, že Rockyho samo­ta je i tak ubí­je­jí­cí a scé­na se nepo­u­ži­la.

-          Andy (Don Sherman), bar­man z prv­ní­ho, tře­tí­ho a páté­ho dílu Rockyho se ve fil­mu mih­ne v poza­dí ve scé­ně, kdy Angie (Angela Boyd) fan­dí v baru Rockymu.

-          Píseň „Take You Back,“ kte­rou začí­ná film, usly­ší­te popr­vé od Franka Staloneho na rohu uli­ce v prv­ním díle.

-          Jako posled­ní se točil Rockyho běh do scho­dů. Sylvester Stallone tuto scé­nu nechal úmy­sl­ně na konec, pro­to­že věděl, že bude hod­ně emo­ci­o­nál­ní a cítil, že prá­vě tato scé­na byla důstoj­ným roz­lou­če­ním s posta­vou Rockyho.

-          Všechny zábě­ry z aré­ny byly nato­če­ny v HD, zby­tek fil­mu v kla­sic­kém for­má­tu 35mm.

-          Závěrečný zápas se oprav­du točil tak, že si Rocky a Dixon roz­dá­va­li rány. Tarver tak oprav­du sra­zil Stalloneho na zem a poda­ři­lo se mu vstát na 9.

-          Antonio Tarver (v době natá­če­ní sku­teč­ný šam­pi­ón v těž­ké váze) tré­no­val v pří­pra­vě na film 5 týd­nů a nabral 11 kg.

-          Všechny scé­ny Rockyho tré­nu­jí­cí­ho v tělo­cvič­ně se nato­či­ly během 17 hodin.

-          Natáčení skon­či­lo po 38 dnech. Jako prv­ní se točil závě­reč­ný zápas Dixona a Rockyho.

-          Film byl čás­teč­ně inspi­ro­ván sou­bo­jem 45-letého boxe­ra George Foremana, kte­rý se po 17 letech vrá­til k boxu, aby sve­dl sou­boj s 26-letým svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze Michaelem Moorerem. Souboj se konal 5. lis­to­pa­du v Las Vegas. V 10. kole zví­tě­zil Foreman díky knoc­kau­tu a stal se tak his­to­ric­ky nej­star­ším svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY IV."24. listopadu 2009 "ROCKY IV." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1985 Délka: 88 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, […]
  • "ROCKY"18. listopadu 2009 "ROCKY" Země: USA, 1976 Žánr: Drama, romantický Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […]
  • Zemřel Jan Čáka22. září 2018 Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komiksech od Káji Saudka titul s názvem Toulání po Brdech. Aspoň tak si to teď pamatuji, i když je […]
  • 100 let od vzniku Československa28. října 2018 100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Československa. Některé oslavy mají spontánní charakter a přijdou mi docela fajn, u jiných pociťuji spíše […]
  • Fíkový list pana Soukupa18. ledna 2019 Fíkový list pana Soukupa Lidový eskamotér s psychopatickými rysy z Barrandova - pan J. Soukup (jinak profesí mediální magnát) prý nedávno oznámil lidu, že se chystá vstoupit na politické kolbiště s novým […]