Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje.

Superman se (zase) vra­cí
Ačkoliv se všu­de pře­třá­sa­lo, jak to Singer se svým „Supíkem“ nepro­jel, bylo by víc než pode­zře­lé, kdy­by byla jeho závě­reč­ná bilan­ce zápor­ná. Ono totiž… v pří­pa­dě Supermana nešlo ani tak o to, jest­li se vůbec pře­houp­ne přes své vyso­ké nákla­dy, jako spí­še o to, koli­ka­ná­sob­ně je pře­vý­ší. Zkrátka a dob­ře – chla­pí­ci z Warneru neza­u­ja­li nikterak pří­zem­ní sta­no­vis­ka, uhla­di­li si kra­va­ty a  navzdo­ry ris­kant­ní­mu zno­vuzro­ze­ní old­scho­o­lo­vé­ho pláš­těn­ká­ře oče­ká­va­li nebý­va­lé finanč­ní zatep­le­ní. Snad i pro­to se v dob­rém roz­ma­ru ukec­li a nabíd­li Singerovi kšeft, kte­rý se pros­tě neod­mí­tá: „Jestliže se ame­ric­ké trž­by dosta­nou přes hra­ni­ci dvou set mili­o­nů dola­rů, můžeš se vrh­nout na pokra­čo­vá­ní.“

V době, kdy tak­to „ježí­šov­sky“ nadě­lo­va­li, asi jen málo­kdo z nich tušil, nako­lik trni­tá ces­ta Supermana čeká. Na oněch dvě stě mili­o­nů makal takřka od rána do noci a to nepře­tr­ži­tě čty­ři měsí­ce. Je zce­la zjev­né, že nebýt výraz­né kří­sí­cí injek­ce ze zbyt­ku svě­ta (cca jed­nou tolik), moh­li bychom Vladkovi (nenech­te se zmást, původ­ně jsem napsal Clarkovi) defi­ni­tiv­ně zamá­vat.

Ale to se nako­nec nesta­lo. Při celo­svě­to­vých trž­bách oko­lo 390-ti mili­o­nů a cel­ko­vých nákla­dech nad dvě stě pade­sát „šes­ti­nul“ se sice nezro­dil nikterak závrat­ný zisk, ale na dru­hou stra­nu – zro­dil se aspoň ten zisk. Přesto není žád­ným tajem­stvím, že se od nej­draž­ší­ho fil­mu všech dob čeka­lo mno­hem víc.

Upocené taže­ní napříč zámoř­ský­mi kiny se však na dří­věj­ším opoj­ném pro­hlá­še­ní nijak nepo­de­psa­lo a tou­to chví­lí se již poma­lu spřá­da­jí plá­ny, jak­pak to roz­jet nano­vo a s pořa­do­vým čís­lem II. V  téhle sou­vis­los­ti se ne nadar­mo pod­sou­va­jí vzpo­mín­ky na jiný podob­ně roz­po­ru­pl­ný pří­pad. První Hulk se rov­něž nijak neza­skvěl (neje­nom v rám­ci zpra­co­vá­ní, ale i na poli tržeb­ním), a přes­to se zača­lo o jeho pokra­čo­vá­ní šuš­kat vel­mi záhy. Těžko říci, jakým sty­lem se za vel­kou lou­ží uva­žu­je. Ačkoliv mnou neclou­ma­jí žád­né anti­pa­tie vůči lidem v mod­rém tri­ko­tu a byl bych vel­mi rád, kdy­by to napo­dru­hé vyšlo o něco pře­svěd­či­vě­ji, těž­ko lze počí­tat s  uspo­ko­ji­věj­ší­mi výsled­ky, pakli­že se opě­tov­ně vyu­ži­je rádo­by „psy­cho­lo­gic­ká“ kon­cep­ce „za hod­ně peněz málo muzi­ky“.

Nezbývá než věřit, že se Singer pou­čí a při svém repa­rá­tu to roz­je­de na plný kou­le.

Nášup ani­má­ků i v roce 2007
Kuj žele­zo, dokud je žha­vé… Tímto hes­lem se řídí v zámo­ří do posled­ní­ho pun­tí­ku, a tak jestli­že byla letoš­ní fil­mo­vá sezó­na až nezvykle boha­tá na vizu­ál­ně neo­kou­ka­tel­né ani­má­ky (výdě­leč­ná Doba ledo­vá 2, pře­kva­pi­vě zábav­ný počin Za plo­tem, nad­stan­dard­ní Auta, Zemeckisem pro­du­ko­va­ný Strašící dům…), neji­nak tomu bude i v nad­chá­ze­jí­cím roce. Do kin se vkra­de již dru­hé pokra­čo­vá­ní Shreka, kri­ti­kou milo­va­ný Pixar vypliv­ne fran­couz­sky stři­že­né Ratatouille, v zad­ních laj­nách se o svou šan­ci pope­re dvo­ji­ce tuč­ňác­kých šíle­nos­tí (z prv­ních trai­le­rů nepří­liš atrak­tiv­ní Surf’s Up a Happy Feet) a něko­lik úde­rů (dou­fej­me že šťast­ně míře­ných) zasa­dí i zno­vuvzkří­še­né kvar­te­to žel­vích bojov­ní­ků pod vede­ním mis­tra Třísky ve sním­ku Teenage Mutant Ninja Turtles (pře­kva­pi­vý název, že ano?).

Přestože se dá před­po­klá­dat, že se veš­ke­rá divác­ká sou­stře­dě­nost upne na mucho­lap­ku jmé­nem Shrek (v němž se Fiona utká s pro­tře­le smýš­le­jí­cím prin­cem Krasoněm – avšak za nezbyt­né výpo­mo­ci Sněhurky, Popelky, Zlatovlásky a  Růženky), mě samot­né­ho zají­má mno­hem více osud fil­mo­vé adap­ta­ce Simpsonových a již jed­nou zmí­ně­né Želvy Ninja. Ostatně – nebýt tomu tak, byl bych sám pro­ti sobě. Na obou seri­á­lo­vých před­lo­hách jsem vyslo­ve­ně vyrůs­tal a ješ­tě nyní (se slzou v oku) vzpo­mí­nám na ty krás­ně nos­tal­gic­ké chví­le, kdy jsem se s kluka­ma mlá­til hla­va nehla­va (s  šát­kem oko­lí očí a s  papí­ro­vým kruný­řem na zádech) a pyš­nil se nedo­tknu­tel­nou pře­zdív­kou Michaelangelo.

James Cameron se opět pono­ří
Špatná zprá­va pro všech­ny, kte­ří si děla­li faleš­né ilu­ze o tom, že by se jeden z nej­vý­znam­něj­ších fil­ma­řů všech dob navrá­til k řemeslu, kte­ré jej tolik pro­sla­vi­lo. Otec Terminátora, strůj­ce našla­pa­né­ho pří­dav­ku ke kul­tov­ní­mu Vetřelci a ten, jenž nechal uto­nout bož­ské­ho Leonarda DiCapria v „tak troš­ku stu­de­ných vodách“, se opět zavá­zal pro­jek­tům, kde se vše zásad­ní odví­jí od množ­ství ply­nu v kys­lí­ko­vé bom­bě, a  nekom­pro­mis­ně tak vyvrá­til veš­ke­ré spe­ku­la­ce o brz­kém come­bac­ku.

Projekt Inner Sanctum nabíd­ne pří­běh dvo­ji­ce potá­pě­čů (sho­dou okol­nos­tí otce a syna), jimž selžou pří­stro­je v nejmé­ně vhod­ný oka­mžik a kte­ří (dost mož­ná defi­ni­tiv­ně) uvíz­nou na dně jed­no­ho nejme­no­va­né­ho oce­á­nu. Ať zní ten­to stro­hý nástin jak­ko­liv láka­vě, je tře­ba si uvě­do­mit, že se za dané kon­ste­la­ce (níz­ký roz­po­čet oko­lo dva­ce­ti mili­o­nů a těžiš­tě sním­ku v  dia­lo­go­vé hla­di­ně) bude jen hor­ko těž­ko natá­čet něco, co nás upou­tá po celou dél­ku sto­pá­že. Naštěstí či  naneštěs­tí – pří­pad­ný úspěch/neúspěch se sva­lí na kde­ko­ho, avšak roz­hod­ně ne na samot­né­ho Camerona. Ten se již poně­ko­li­ká­té v řadě spo­ko­jil s pou­hou vizit­kou v  pro­du­cent­ské kolon­ce.

Hellboy má nové­ho nad­ří­ze­né­ho
Hlavouni ze spo­leč­nos­ti Sony usou­di­li, že je Hellboy pří­liš ris­kant­ní mate­ri­ál na to, než aby byl roz­ší­řen o něja­ký ten pří­da­vek, a tak jej milos­ti­vě při­psa­li na lis­ti­nu „vol­ných hrá­čů“. Toho vyu­ži­lo stu­dio Universal a střelhbi­tě jej pře­táh­lo pod svá kří­d­la. V novém půso­biš­ti se má pekel­ný chla­pík o mno­ho lépe, je zde den­no­den­ně roz­maz­lo­ván a výhle­do­vě se s ním počí­tá na více­ro fron­tách. A toť zásad­ní roz­díl opro­ti situ­a­ci nedáv­no minu­lé. Hellboy tak bude moci opět zatnout svou kamen­nou pěst a efekt­ně vymlá­tit chrup té či oné kre­a­tu­ře ze svě­ta nad­při­ro­ze­né­ho. Jeho návrat se usku­teč­ní v roce 2008, o pří­běh se posta­rá pro­vě­ře­ný Guillermo Del Toro (Blade 2) a  dob­rác­ky vzhlí­že­jí­cí­ho hrdi­nu ztvár­ní i ten­to­krát Ron Perlman, hvězda nej­roz­ma­ni­těj­ších ved­lej­ších rolí.

Jak už ale bylo řeče­no – Hellboy zaú­to­čí i v jiných kon­zum­ních sfé­rách. Kromě toho­to seque­lu se mohou všich­ni zary­tí fan­do­vé těšit na sérii ani­mo­va­ných titu­lů (zrov­na nedáv­no si svou tele­viz­ní pre­mi­é­ru odbyl Hellboy: Sword of Storms) a na něko­lik (snad pocti­vě ukuchtě­ných) počí­ta­čo­vých her.

Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje.
Ohodnoťte článek

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […]
  • Valentýnské prokletí15. června 2018 Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni dokáží dělat neobvyklé věci. Na jedné party se jim stává velmi zvláštní věc, potkávají černého […]
  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí.   Stále zaměstnává představivost veřejnosti, dnes snad ještě víc než kdy jindy. Možná protože […]
  • Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže16. října 2002 Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže Pokračování výborného filmu Pán Prstenů, tentokrát s podtitulem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rychle blíží. Následující članek přinese zhodnocení nejnovějšího traileru a pár […]
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE Je jistojisté, že všichni výše postavení špióni Severáku změní názor na metody tučňáků. A je ještě logičtější, že výsledky jejich společné práce v boji proti Davovi, povedou k velmi […]
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *