Preview: Batman Begins - Tentokráte o Batmanových počátcích.

  •  
batman begins00

Nebýt lik­na­vé­ho (ale jis­té­ho) pří­cho­du páté­ho Batmana, ani bych si neu­vě­do­mil, jak ten čas pádí a jak rych­le stár­nu (byť je mi tepr­ve deva­te­náct). Osobně mám pocit, jako kdy­by se to sta­lo tepr­ve vče­ra, ale to je dojem hod­ně myl­ný. Od pre­mi­é­ry čtvr­té­ho dílu neto­pý­ří ságy totiž uběh­lo už předlou­hých sedm let - sedm let, během nichž by jen málo­ko­ho napadlo, že se ano­nym­ní ochrán­ce ponuré­ho měs­ta Gotham City ješ­tě někdy vrá­tí na stří­br­né plát­no. Ale vida… holly­wo­od­ská maši­né­rie, kte­rá rok co rok udi­vu­je hod­ně ris­kant­ní­mi plá­ny, zřej­mě naby­la jiné­ho názo­ru a roz­hod­la se uštěd­řit podi­vín­ské­mu Batmanovi ješ­tě jed­nu šan­ci.

Upřímně řeče­no, i já se zpr­vu tomu­to roz­hod­nu­tí hod­ně divil a nedá­val nové­mu Batmanovi pří­liš nadě­jí na úspěch, když jsem se však pro­dral něko­li­ka člán­ky na ame­ric­kých ser­ve­rech, ihned jsem zau­jal sta­no­vis­ko divá­ka, jenž se na díl dotvá­ře­jí­cí pen­ta­lo­gii moc­ně těší. Ptáte se proč? Proč důvě­řo­vat sérii, jejíž jed­not­li­vá díla mají sestup­nou kva­li­tu? Ten důvod je jed­no­du­chý - Batman Begins nepů­jde ve šlé­pě­jích tře­tí­ho ani čtvr­té­ho dílu, ale pěk­ně pocti­vě navá­že na tra­di­ci Burtonova ruko­pi­su. A tak vaše pří­pad­né oba­vy z toho, že by si Batman nasa­dil v pátém pokra­čo­vá­ní mís­to čer­né­ho kos­tý­mu „tri­kot“ růžo­vý a při­bral do své par­ty dal­ší­ho pomoc­ní­ka v úplých latexovo-gumových had­rech, jsou napros­to zby­teč­né. Studio Warner Bros si totiž zavča­su uvě­do­mi­lo, že Joel Schumacher, onen viník, kte­rý z neto­pý­ří­ho muže udě­lal cir­ku­so­vé­ho paná­ka, je vhod­ným reži­sé­rem leda tak pro thrille­ry (8 mm) a niko­li pro comic­so­vé adap­ta­ce a do ambi­ci­óz­ní­ho pro­jek­tu anga­žo­va­lo jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších reži­sé­rů sou­čas­nos­ti. Christophera Nolana, chla­pí­ka, jenž si zís­kal věhlas na poli kine­ma­to­gra­fie pozpát­ku odvy­prá­vě­ným Mementem a expe­ri­men­tál­ním thrille­rem Insomnia.

Jelikož prv­ní klap­ka padla tepr­ve nedáv­no (v břez­nu na Islandu) a samot­ný film je držen v napros­té taj­nos­ti (kdo nevě­ří, nechť navští­ví ofi­ci­ál­ní strán­ky, kte­ré jsou prázd­něj­ší než čis­tý list papí­ru), hrst­ka ově­ře­ných infor­ma­cí by se přes­to našla. Vedle obsa­ze­ní reži­sér­ské sto­lič­ky a zámě­ru při­blí­žit se po strán­ce výtvar­né, pří­bě­ho­vé a atmo­sfé­ric­ké prv­ní­mu Batmanovi se jeví jako potě­šu­jí­cí i zamýš­le­né nasmě­ro­vá­ní záplet­ky mimo gotham­ské teri­to­ri­um a před­ně pak herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré je neje­nom hvězd­né, ale rov­něž vel­mi kva­lit­ní (a to je, trou­fám si říci, hlav­ní roz­díl opro­ti troj­ce a čtyř­ce). Netopýří kos­tým, jehož podo­ba hod­ně při­po­mí­ná ver­zi, již nosil v jed­nič­ce a dvoj­ce Michael Keaton, si ten­to­krá­te nena­vlék­ne Val Kilmer, ani George Clooney (jenž měl údaj­ně nej­vhod­něj­ší obli­čejo­vé rysy pro roli Batmana), ale herec, jehož cha­risma je nato­lik veli­ké, že je jed­no, zda­li hra­je kla­ďa­se, ane­bo zápo­rá­ka. Řeč je o Christianu Baleovi, jenž pro­slul rolí „zabi­já­ka z nudy“ v čer­né kome­dii Americké psy­cho.

Pakliže vás Baleovo jmé­no na postu hlav­ní­ho hrdi­ny potě­ši­lo, čtě­te pozor­ně dále, pro­to­že nemé­ně slib­ně zní i dal­ší jmé­na. V ostat­ních rolích se totiž před­sta­ví tako­ví velezku­še­ní bor­ci, jaký­mi bez debat jsou Michael Caine, jemuž při­padla posta­va slu­hy Alfreda, Morgan Freeman, Rudger Hauer (neče­ka­ný come­back?), Katie Holmesová (Telefonní bud­ka, Dawsonův svět), Cillian Murphy, Liam Neeson (Bruceův uči­tel), Gary Oldman, Tom Wilkinson či Ken Watanabe (Poslední samu­raj).

Batman Begins je pro řadu zaměst­nan­ců spo­leč­nos­ti Warner Bros exis­tenč­ní zále­ži­tos­tí. Pokud totiž pátý díl Batmana u divá­ků zabo­du­je, a zatme­lí tak „roz­po­ru­pl­nou“ trh­li­nu po Batmanovi a Robinovi, roz­je­dou se pří­pra­vy i na dal­ších neto­pý­řích celo­ve­če­rá­cích. V kuloá­rech jsou nej­čas­tě­ji pro­mí­lá­ny „kdy­si jis­té a nedáv­no zapo­me­nu­té pro­jek­ty“ Batman vs. Superman, Batman: Year One či Batman Beyond.

Jak se zdá, zdán­li­vě ode­psa­ný Batman ješ­tě neřekl své posled­ní slo­vo. Jestli je to dob­ře, to se dozví­me až v červ­nu roku 2005.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...13. července 2005 Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni... Když byl roku 1997 natočen čtvrtý díl Batmana, nenašel se snad jediný kritik, který by jej vychválil. Schumacherova pestrobarevná, okázale prázdná a nechtěně sebeparodující verze (div že […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […]
  • Historie předávání cen Golden Globe Awards13. ledna 2016 Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování prestižního ocenění Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, které slouží jako taková předzvěst pro udílení […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • O sandálech a o ponožkách v nich29. července 2019 O sandálech a o ponožkách v nich Mezi nejčastější stereotypy, které Češi rádi o sobě říkají a navzájem se jimi baví, jsou ponožky v sandálech. Konkurovat jim může snad jen obligátní půlitr točeného piva plzeňského […]
  • Úskalí hokejového mistrovství24. května 2019 Úskalí hokejového mistrovství Už řadu let je pěknou tradicí, že květen patří hokeji. Sice je pravda, že ještě nedávno v dobu kdy hokejový turnaj končil, tak ten současný teprve začíná a kazem na kráse také může […]
  • Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce12. července 2005 Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnávat věty v nich nahuštěné s výkřiky několik let starými. Třebas když byl natočen takový Spider-Man nebo […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]