Filmy pro Vás na Vašem PC

info

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!!

Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny slo­vem (Professional) v závor­kách - to zna­me­ná, že vlast­nost není dostup­ná ve ver­zi Lite.

Podporované for­má­ty zdro­jů

 • RSS 0.9x - 1.0 (RDF)
 • RSS 2.0
 • Atom

Klíčové vlat­nos­ti

 • vstup­ní fil­tro­vá­ní zpráv - je mož­né si defi­no­vat vstup­ní fil­try zpráv (Professional)
 • akce pro vstup­ní fil­tr - zvu­ko­vá sig­na­li­za­ce, posí­lá­ní zprá­vy e-mailem (Professional)
 • funk­ce akce - umož­ňu­je defi­no­vat inde­i­du­ál­ně ke kaž­dé­mu zdro­ji webou­vou, nebo lokál­ní akci (Professional)
 • funk­ce „Noviny“ - čteč­ka gene­ru­je ze sta­že­ných zpráv HTML pře­hled „Noviny“ - mož­nost defi­no­vat vlast­ní šab­lo­ny (Professional)
 • napo­je­ní na onli­ne kata­log zdro­jů dat, kte­rý obsa­hu­je již něko­li tisíc zdro­jů z celé­ho svě­ta
 • pod­po­ra pří­stu­pu ke zdro­jům pro­střed­nic­tvím SSL (https://...)
 • mož­nost sta­ho­vat celé zprá­vy pro poz­děj­ší offli­ne pro­hlí­že­ní
 • pod­po­ra HTTP auten­ti­za­ce
 • pod­po­ra zdro­jů načí­ta­ných z lokal­ních dis­ků - url ve tva­ru „file:///c:/data/x.rss“
 • pod­po­ra pro­xy ser­ve­ru včet­ně auten­ti­za­ce
 • import a export zdro­jů ve for­má­tu OPML
 • import zdro­jů z XML sou­bo­ru gene­ro­va­né­ho pro­gra­mem RSSReader, FeedReader a Blogportal
 • export cen­t­rum - mož­nost expor­to­vat seznam zdro­jů pří­mo do html - blo­groll
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je „klik­nu­tím“ pří­mo z webu (čteč­ka poslou­chá na por­tu 5335)
 • pod­po­ra meto­dy drag&drop - link si pře­táh­ne­te pří­mo z pro­hlí­že­če na plo­chu čteč­ku a pus­tí­te
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je na zákla­dě roz­bo­ru html stra­ny - pro­gram sám dete­ku­je RSS a atom zdro­je
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je na zákla­dě url ulo­že­né ve schrán­ce
 • tisk zpráv pří­mo z pro­gra­mu
 • auto­ma­tic­ký upda­te pro­gra­mu
 • pod­po­ra při­po­je­ní přes tele­fon - navá­zá­ní a ukon­če­ní spo­je­ní, pou­ze pro dobu zjiš­ťo­vá­ní nových zpráv
 • nasta­ve­ní pro­fi­lu při­po­je­ní - pev­ná lin­ka / vytá­če­né při­po­je­ní
 • voli­tel­né sta­ho­vá­ní při neza­tí­že­ném CPU
 • pod­po­ra sta­ho­vá­ní zpráv ve více dato­vých vlák­nech najed­nou

Vzhled a ovlá­dá­ní

 • veli­ce snad­ná insta­la­ce a odin­stal­ce
 • pře­hled­né a snad­né ovlá­dá­ní pro­gra­mu
 • pro­gram je kom­plet­ně v čes­kém jazy­ce
 • mož­nost ozna­čo­vat zdro­je jako oblí­be­né
 • jed­not­li­vé zprá­vy je mož­né si ozna­čit pro poz­děj­ší snad­né dohle­dá­ní
 • pro­gram vás auto­ma­tic­ky upo­zor­ní na nové zprá­vy
 • vybra­né zprá­vy je mož­né kopí­ro­vat mezi pro­gra­my zapo­mo­ci schrán­ky
 • roz­po­zná­ní pře­čte­ných a nepře­čte­ných zpráv (ve sty­lu pro­gra­mu outlo­o­ku)
 • funk­ce jsou inte­gro­vá­ny v pře­hled­ném menu
 • mož­nost ovlá­dat pro­gram pře­hled­ným tool­ba­rem
 • pod­po­ra hor­kých klá­ves
 • při prv­ním star­tu je k dis­po­zi­ci pře­hled­ný prů­vod­ce počá­teč­ní kon­fi­gu­ra­cí zdro­jů dat
 • orga­ni­za­ce zdro­jů do slo­žek
 • „podok­no náhle­du“ - zde může­te zob­ra­zo­vat upou­táv­ku ze zdro­je, tex­to­vý náhled, nebo ori­gi­nál doku­men­tu
 • auto­ma­tic­ké odma­zá­vá­ní sta­rých zpráv
 • při při­dá­vá­ní zdro­je je mož­né stáh­nout název, popis a iko­nu zdro­je
 • mož­nost ozna­čo­vat přečtené/nepřečtené pro všech­ny zprá­vy zdro­je najed­nou
 • mož­nost nasta­vo­vat si písma pro seznam zpráv, podo­ok­no náhle­du a tisk zpráv
 • seznam sta­že­ných zpráv je mož­né při­způ­so­bo­vat vašim poža­dav­kům
 • voli­tel­ná aktu­a­li­za­ce názvu zdro­je prů­běž­ně pod­le načí­ta­ných dat
 • pod­po­ra indi­vi­du­ál­ních iko­nek pro jed­not­li­vé zdro­je
 SouborVelikostZdrojDatumVerzeKategorie
klikni ...  RSS Point 1 Lite RC
RSS.zip
6,66 MBhttp://www.rsspoint.cz/15.05.20041.0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele16. dubna 2012 Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele Pro rozhodnutí pro přesun serveru na nový hosting stojí hlavně cenová politika stávající firmy. Po shlédnutí stávající faktury jsem zjistil, že tato firma nemá pro mně cenovou […]
 • phpRS 2.5.019. března 2004 phpRS 2.5.0 Tak před několika dny vyšla nová verze redakčního systému phpRS, na kterém je tento web postaven. A dnes jsem i web Filmy pro Vás inovoval na novou verzi. Přináší mnoho nových změn, které […]
 • 15 let webu3. června 2017 15 let webu Tak se blíží výročí prvního článku, který pro Kritiky.cz (jeho předchůdce Kinofil-cz.com) vyšel. První článek byl 18. 7. 2002, ještě jako html stránka. První recenze MIIB vyšel 27. 9. […]
 • Filmové Wallpapery do vašich stránek23. června 2009 Filmové Wallpapery do vašich stránek Pokud chcete vložit odkaz na nejvější wallpapery na našem partnerském serveru www.pcpozadi.cz tak vložte na své stránky html kod, který najdete na uvnitř článku.Kód:   Použití a úpravy […]
 • Nejčtenější články od 25.04.2016 do 01.05.20162. května 2016 Nejčtenější články od 25.04.2016 do 01.05.2016 Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru - 336 zobr. The Red Woman (S06E01) – 80 % - 55 zobr. Kniha džunglí – 75 % - 38 zobr. Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren - […]
 • Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.201612. září 2016 Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016 NHL 17 - 552 zobr. Soutěž o knihu Dobr Obr - 260 zobr. Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová – S rozu­mem v kon­cích - 194 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 7 - 175 zobr. […]
 • Hráči8. února 2019 Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to docela zábava, protože lidských zdrojů (rozuměj spoluhráčů) se ne vždy dostává v adekvátní míře. […]
 • DaFilm11. června 2012 Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com Filmy z retrospektivy Pavla Kouteckého a ohlédnutí za oceněními v minulosti zdarma na DAFilms.com Od pondělí 11. června nabídne filmový portál DAFilms.com zdarma k vidění dokumentární […]
 • Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)17. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapomenout i na seriály. Nejslavnější seriál pro […]