Speciál:Pán prstenů


Dne 16.1. vyra­zí Dvě věže svou pouť čes­ký­mi kiny. Pozastavme se na chví­li nad kou­zel­ným svě­tem, s nímž máme co do čině­ní.


Tři prs­te­ny pro krá­le elfů pod nebem,
Sedm vlád­cům trpas­lí­ků v síních z kame­ne,
Devět mužům: kaž­dý je k smr­ti odsou­zen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trů­ně
v zemi Mordor, kde snou­bí se šero se šerem.
Jeden prs­ten vlád­ne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty svá­že
V zemi Mordor, kde snou­bí se šero se šerem.

Profesor John Ronald Reuel Tolkien


Narodil se roku 1892 v jiho­af­ric­kém Bloemfonteinu, dět­ství však strá­vil v Anglii, kde rov­něž absol­vo­val stře­do­škol­ská a uni­ver­zit­ní stu­dia. V roce 1919 zís­kal v Oxfordu diplom v obo­ru sta­ro­an­glic­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a po pěti letech se ve stej­ném obo­ru stal pro­fe­so­rem. Prvními Tolkienovými pub­li­ka­ce­mi byly ve 20.letech Slovník střed­ní ang­lič­ti­ny(A Middle English Vocabulary, 1922) a kri­tic­ké vydá­ní stře­do­vě­ké roman­ce Sir Gawain a Zelený rytíř(Sir Gawain and the Green Knight, 1925), čte­nář­ský úspěch mu však při­ne­sl až pohád­ko­vý pří­běh z fik­tiv­ní dáv­né Středozemě Hobit(The Hobbit, 1937, čes­ky 1979). Po čtr­nác­ti­le­té prá­ci, zapo­ča­té již před vydá­ním Hobita, dokon­čil kon­cem 40.let roz­sáh­lé, v dějo­vé a myš­len­ko­vé slo­ži­tos­ti i jazy­ko­vé inven­ci nesrov­na­tel­ně bohat­ší pokra­čo­vá­ní v tri­lo­gii Pán prs­te­nů(The Lord of the Rings, 1954 – 5, čes­ky popr­vé 1990 – 2), jež vzbu­di­la mohut­nou vlnu zájmu zejmé­na mezi západ­ní mlá­de­ží ve dru­hé polo­vi­ně 60.let a dočka­la se nesčet­ných vydá­ní v mili­ó­no­vých nákla­dech. Epos Silmarillion(The Silmarillion, 1977) shr­nu­je do roz­sáh­lé myto­lo­gic­ké his­to­rie Středozemě původ­ně samo­stat­né tex­ty, jež vzni­ka­ly s pře­stáv­ka­mi v prů­bě­hu více než pade­sá­ti let, a k vydá­ní jej čty­ři roky po auto­ro­vě smr­ti při­pra­vil jeho syn Christopher. Tolkienův lite­rár­ní odkaz dopl­ňu­je řada odbor­ných literárně-historických stu­dií a série drob­něj­ších pohád­ko­vých pří­bě­hů.

Svět JRRT

Je napros­to jas­né, že pro­fe­sor JRRT udal směr, kte­rým se v budouc­nu měla fan­ta­sy lite­ra­tu­ra vydat. Své “kni­hy o hobi­tech” zasa­dil do ima­gi­nár­ní Středozemě, jež je čás­tí svě­ta, zva­né­ho Arda. Tento svět má vlast­ní oby­va­te­le, zvy­ky i his­to­rii. Ve svých kni­hách Tolkien udal defi­ni­tiv­ní podo­bu elfům, trpas­lí­kům a dokon­ce si vytvo­řil vlast­ní národ – hobi­ty. Hráči fan­ta­sy her typu Dračího dou­pě­te apod. si jis­tě také uvě­do­mu­jí, že nebýt pro­fe­so­ra, žánr by byl ochu­zen i o hra­ni­čá­ře a jejich vyš­ší stu­peň, tzv. Chodce. Jeho odkaz je, mys­lím, zřej­mý a neod­mys­li­tel­ný.

Rasy a národy Středozemě

Silmarillion, str.11: „Byl Eru, Jediný. Který se v Ardě nazý­vá Ilúvatar; a nejdří­ve udě­lal Ainur, Svaté, kte­ří byli potom­kem jeho myš­len­ky, a byli s ním dří­ve, něz bylo vytvo­ře­no coko­li jiné­ho.“
Ainur jsou ducho­vé, díky kte­rým byla Arda stvo­ře­na. Dělí se na ValarMaiar, tedy na Ainur vyš­ší­ho a niž­ší­ho řádu. Jednou Ilúvatar svo­lal všech­ny Ainur a zadal jim téma, na kte­ré poslé­ze v souzvu­ku hrá­li tzv. Velkou hud­bu. Toto byla Hudba Ainur, Ainulindalë – počá­tek Ardy.
Elfové se na svě­tě obje­vi­li jako prv­ní. Proto jsou nazý­vá­ni Prvorozenými. Naprostá vět­ši­na elfů je zosob­ně­ním dob­ra a moud­ros­ti. Neumírají, avšak mohou se „una­vit svě­tem.“ Doba Pána prs­te­nů je dobou jejich úpad­ku, dobou odplou­vá­ním na Západ.
Lidé býva­jí nazý­vá­ni Druhorozenými, nebo také Nástupci. Procitli při prv­ním výcho­du slun­ce. Zdaleka nejsou tak moud­ří a odol­ní pro­ti zlu jako elfo­vé. Jejich „darem“ je smrt.
Trpaslíci jsou nepo­vo­le­ným výtvo­rem Valy Aulëho, vel­ké­ho ková­ře a řeme­sl­ní­ka. Ten si, ješ­tě v dobách před Prvorozenými, vytvo­řil sedm hlí­ně­ných učňů. Ti však byli bez vůle. Když to uvi­děl Ilúvatar, byl poně­kud roz­hoř­čen a Aulëmu „vyhu­bo­val.“ Tu Aulë v zápa­lu lítos­ti popa­dl kla­di­vo a chtěl figurí­ny roz­bít. Ovšem ty, když to spat­ři­ly, zača­li se krčit a pro­sit jej o milost – Ilúvatar je obda­ro­val vlast­ní vůlí. Trpaslíci jsou malí, ale robust­ní. Jedinou jejich tou­hou jsou vzác­né kovy, ostat­ní je neza­jí­má.
Skřeti jsou půvo­dem elfo­vé. Vala Morgoth(Melkor), prv­ní Temný pán, v dáv­ných dobách pola­pil elfy a dlou­hým věz­ně­ním a muče­ním z nich vše dob­ré dostal ven. Skřeti jsou tedy veskr­ze zlí. Ovšem deba­tu­je se o tom, že elfo­vé sami pomoh­li Morgothovi, když neby­li schop­ni, při­jmout tyto trosky zpět a poskyt­nout jim úto­čiš­tě. Skřeti jsou malí a ne zrov­na hez­cí na pohled. Jednou z mno­ha věcí, kte­ré na svě­tě nema­jí v lás­ce je slu­neč­ní svět­lo. Sídlí hlu­bo­ko v horách.
Hobiti jsou nej­spí­še odrů­dou Velkých lidí(jak nás nazý­va­jí). Jsou malí, cho­di­dla mají obrost­lá hus­tou srs­tí. Jejich pěk­ně zaku­la­ce­ná bříš­ka svěd­čí o jejich poho­dl­nos­ti. Sídlí v norách a jejich hlav­ním síd­lem je Kraj, je ovšem mož­né, že se i v oko­lí vysky­tu­jí růz­né divo­ké hobi­tí kme­ny.
Jedním z nej­za­jí­ma­věj­ších náro­dů jsou Enti, pas­tý­ři stro­mů. Jsou to mohut­né stvo­ře­ní, ne nepo­dob­né stro­mům. Jejich pří­buz­ný­mi jsou huor­ni

Postavy Dvou věží

Frodo
Elijah Wood

Je stá­le víc a víc ovliv­ňo­ván mocí prs­te­nu. Dokonce se poku­sí zabít Sama.

Sam
Sean Astin

Stále zůstá­vá Frodovým věr­ným slu­hou a pří­te­lem, ochot­ným polo­žit za své­ho pána i život. Nebýt jeho, Frodo by prs­ten ode­vzdal Nazgůlovi.

Smíšek a Pipin
Dominic Monaghan a Billy Boyd

Oba jsou méně zbrklí, „dozrá­va­jí.“ Díky Pipinově lsti zni­čí Enti Sarumanův Železný pas.

Gimli
John Rhys-Davies

Ve Dvou věžích pře­vez­me Gimli žezlo bavi­če. Hodně čas­to se setká­vá­me s vtip­ný­mi hláš­ka­mi pro odleh­če­ní děje. Žel, někdy i na mís­tech, kde se to moc neho­dí.

Legolas
Orlando Bloom

Stále ten hrdý elf, tak jak ho zná­me ze Společenstva. Opět před­ve­de pár kaska­dér­ských kous­ků.

Aragorn
Viggo Mortensen

Konečně má mož­nost před­vést své hra­ni­čář­ské i vůd­cov­ské schop­nos­ti.

Gandalf
Ian McKellen

Po sou­bo­ji s Balrogem se vra­cí v podo­bě Bílého jezd­ce. Už to není ten ušpi­ně­ný čaro­děj, věč­ně se opí­ra­jí­cí o hůl. Přichází nový, moc­něj­ší čaro­děj, na pohled mlad­ší a auto­ri­ta­tiv­něj­ší.

Théoden
Bernard Hill
Dříve moc­ný král Rohanu, nyní ubo­há troska. Díky našep­tá­vá­ní Grímy Červivce upa­dá pod moc Sarumanova kouz­la. Z úst už nevy­pus­tí jedi­né slo­vo bez Grímova sou­hla­su. Až Gandalf z něj Sarumana dosta­ne a vrá­tí mu zpět hrdost.

Éowyn
Miranda Otto

Théodenova neteř, sest­ra hrdé­ho Éomera. Vadí ji, že se nemů­že účast­nit bojů.

Éomer
Karl Urban

Théodenův syno­vec, bra­tr Éowyn. Otevřeně se pro­je­vu­je pro­ti Grímovy a díky tomu je poslán do vyhnan­ství.

Gríma Červivec
Brad Dourif

Odporný Théodenův rád­ce, záro­veň ovšem Sarumanův poslu­ho­vač. Nadbíhá Éowyn.

Glum
Andy Serkis

Dříve býval hobit, jme­no­val se Sméagol. Po dobu 500 let mu prs­ten otra­vo­val mysl a poma­lu se z něj stá­val slíz­ký a lsti­vý tvor.

Stromovous
John Rhys-Davies(pouze hlas)

Ent, síd­lí­cí ve Fangornu. Pod jeho ochra­nu se dostá­va­jí Smíšek s Pipinem. Později vede útok na Železný pas.

Faramir
David Wenham

Boromirův bra­tr, veli­tel Ithilienských hra­ni­čá­řů. Zajme Froda se Samem a chce je poslat do Gondoru.

Rozloučím se s vámi s pří­sli­bem brz­ké­ho zve­řej­ně­ní recen­ze na samot­né Dvě věže.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Sněží, sněží... - Tři sváteční romance15. listopadu 2015 Sněží, sněží... - Tři sváteční romance Sněží, sněží – to je sbírka tří svátečních romancí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povídka se odehrává na Štědrý den, při sněhové kalamitě. Příběhy mezi […]
  • Zajímavosti k filmu Auta30. června 2006 Zajímavosti k filmu Auta     Do režisérského křesla se vrací John Lasseter se snímkem Auta po několikaleté přestávce - jeho posledním režijním počinem byl snímek Toy Story 2: Příběh hraček z roku 1999. […]
  • 201002022048 41233. února 2010 Šógun Šógun je jedním ze šesti románů amerického spisovatele britského původu Jamese Clavella, který vyšel v roce 1975 a z chronologického hlediska je prvním dílem tzv. Asijské ságy. Četba knihy […]
  • Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.12. ledna 2004 Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny. Natočili jsme všechny tři snímky najednou, takže jsou si v mnohém podobné. Dvě věže se ale více než okolo elfů, trpaslíků a hobitů točí okolo světa lidí a to filmu dává mnoho […]
  • Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick22. října 2014 Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick Ve filmu John Wick si Keanu Reeves zahrál vysloužilého nájemného zabijáka, který střílí své protivníky s takovou vervou, že je živoucí legendou newyorského podsvětí. Takového chlapíka je […]
  • JEDEN SVĚT NESTAČÍ25. dubna 2003 JEDEN SVĚT NESTAČÍ Asi příliš nepřeženu, když napíšu, že 19. bondovka Jeden svět nestačí pro mě byla nejočekávanějším filmem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, české titulky, […]
  • Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky8. října 2014 Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel novou českou komedii VYBÍJENÁ podle […]
  • Šťastná třináctka pro Anděla Páně 215. února 2016 Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2 Natáčení volného pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích má za sebou první etapu, kterou hostil hrad v Ledči nad […]
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […]