JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Zemanta Related Posts Thumbnail

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000.


JEDEN SVĚT NESTAČÍ

USA, 1999, čes­ké titul­ky, MGM/Bontonfilm
režie: Michael Apted
hra­jí: Pierce Brosnan, Sophia Marceauová, Denise Richardsová, Robert Carlyle, Robbie Coltrane, Desmond Llewelyn, Judi Denchová, Samatha Bondová, John Cleese

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. Dočkal jsem se brzy, což je na dru­hou stra­nu vykou­pe­no tím, že nemám na co se celý rok pořád­ně těšit. Jistě, jsou před námi lahůd­ky jako Mission: Impossible 2, Šestý smy­sl nebo Galaxy Quest, ale bon­dov­ky jsou pros­tě bon­dov­ky. Alespoň pro mě. Když jsem při­chá­zel 5.ledna před pro­jek­cí do kina, čekal jsem hod­ně. Nejdelší (a nej­lep­ší) předti­tul­ko­vou sek­ven­ci ze všech 19 bon­do­vek. Děj a spád, kte­rý bude naku­ko­vat, podob­ně jako tře­ba Matrix v roce minu­lém, do 21. sta­le­tí. Čekal jsem zkrát­ka Jamese Bonda par exce­lan­ce, krás­né dív­ky kolem něj a zlo­věst­né padou­chy. Po 128 minu­tách jsem pak musel, ač nerad, dát plně za prav­du Františku Fukovi. Jeden svět nesta­čí je lep­ší než Zítřek nikdy neu­mí­rá. Ale hor­ší než Zlaté oko.

Nebudu vás zatě­žo­vat dějem, o něm už urči­tě víte více než d0st a  jest­li ne, není nic leh­čí­ho než to zjis­tit (tře­ba zde). Budu se radě­ji věno­vat tomu, jak na mě Jeden svět nesta­čí zapů­so­bil. První dojem byl jas­ný - kdy­by prv­ní půl­ka šla­pa­la stej­ně jako dru­há, jed­na­lo by se snad o nej­lep­ší bon­dov­ku všech dob. Bohužel tomu tak není. Začíná to už onou nešťast­nou úvod­ní pat­nác­ti­mi­nu­to­vou předti­tul­ko­vou sek­ven­cí. Je nabi­tá akcí, to roz­hod­ně, ale její konec vyzní­vá napros­to do prázd­na. Tyhle úvod­ní sek­ven­ce jsou jed­nou z věcí, na kte­ré se u bon­do­vek vždyc­ky těším, na to, jak se Bond dosta­ne ze zdán­li­vě nemož­ných situ­a­cí a nako­nec ješ­tě stih­ne před úvod­ní­mi titul­ky vše pat­řič­ně oko­men­to­vat. Tentokrát ale neu­spě­je a nao­pak pou­ze se štěs­tím pře­ži­je. Podle mého názo­ru měla předti­tul­ko­vá sek­ven­ce skon­čit ješ­tě v Bilbau a honič­ka na Temži už být regu­lér­ní sou­čás­tí fil­mu, ale co nadě­lám. Podobně to ale ješ­tě něja­kou chví­li pokra­ču­je, bom­bas­tic­ké řeči o nej­lep­ší bon­dov­ské honič­ce na sně­hu vez­mou brzy za své, oné fan­tas­tic­ké sek­ven­ci z For Your Eyes Only nesa­há ta z  Jednoho svě­ta nesta­čí ani po, řek­ně­me, přeská­če. Když to vez­mu kolem a kolem, to je mož­ná vůbec nej­vět­ší pro­blém celé­ho fil­mu. Nenaleznete v něm nic sku­teč­ně nové­ho (jako tře­ba byla jíz­da tan­kem po uli­cích Petrohradu ve Zlatém oku). I  vyvr­cho­le­ní na ato­mo­vé ponor­ce ve vlnách Bosporského záli­vu postrá­dá inven­ci a  co se zne­škod­ně­ní Renarda týče, to je jed­no z nej­hor­ších zne­škod­ně­ní padou­chů ze všech bon­do­vek vůbec.

Více na Kritiky.cz
Benedict Cumberbatch Benedict Timothy Carlton Cumberbatch (* 19. července 1976, Londýn, Spojené království) je brits...
Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové...
Simpsonovi: S30E07: Werking Mom České titulky pro 7. epizodu 30. sezóny...
Prvni CZ web o Indiana Jonesovi http://www.indianajones4.cz/index.php Vítejte fanouškové Indiana Jonese, spustil jsem Vám ne...
LOVECKÁ SEZÓNA 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti doImaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že...

Pozitivní dojmy ale naštěs­tí pře­va­žu­jí. Za vůbec nej­vět­ší klad pova­žu­ji sku­teč­nost, že se tvůr­ci vrá­ti­li zpět k té kla­sic­ké bon­dov­ské poe­ti­ce, kte­rou jsem v Zítřku postrá­dal, to byl spí­še kla­sic­ký akč­ní film než bon­dov­ka. Jeden svět nesta­čí není zda­le­ka tak napě­cho­ván akč­ní­mi scé­na­mi, ale přes­to vám, zvláš­tě v již zmí­ně­né dru­hé půl­ce, nedo­vo­lí vydech­nout. Jeden svět nesta­čí je také výteč­ně obsa­zen. O Brosnanovi asi nemá smy­sl psát, ale žen­ské duo Sophia Marceauová a i Denise Richardsová mu zda­ři­le sekun­du­jí. Robert Carlyle je coby Renard přes­ně tako­vý, jaké­ho si auto­ři přá­li, není to kla­sic­ký zápo­rák, nao­pak, občas s ním dokon­ce sou­cí­tí­te. Byl jsem zvě­dav, jak se tvůr­ci vypo­řá­da­li s tím, že je vlast­ně jaký­si repli­kant - nad­člo­věk, kte­rý brzy zemře, ale neví přes­ně kdy. Odkaz na Blade Runnera jsem ve fil­mu pochy­til pou­ze jed­nou v jis­tém slov­ním spo­je­ní a to ješ­tě nevím, jest­li neby­lo přá­ní otcem myš­len­ky. Škoda, tady se moh­li všich­ni čty­ři scé­náris­té, kte­ří na fil­mu pra­co­va­li, nechat oslo­vit. Celou show si však při­vlast­ňu­jí před­sta­vi­te­lé tří men­ších rolí. Spojení Desmonda Llewelyna, napo­sle­dy se obje­vu­jí­cí­ho coby Q, s jeho nástup­cem Johnem Cleesem, fun­gu­je nad oče­ká­vá­ní dob­ře. Obával jsem se, že po tra­gic­ké Llewelynově smr­ti už nebu­dou bon­dov­ky co býva­ly, ale vypa­dá to, že jsem neměl prav­du. John Cleese bude mož­ná ješ­tě lep­ší Llewelyn. A úpl­ně nej­lep­ším ze všech je brit­ský komik Robbie Coltrane coby Valentin Žukovsky. Ten se obje­vil již ve Zlatém oku a v  Jednom svě­tě nesta­čí jas­ně exce­lu­je.

Jeden svět nesta­čí se vra­cí ke sta­ré tra­di­ci bon­do­vek, tak jak jej zná­me (respek­ti­ve u nás v Čechách nezná­me) už přes 30 let. Je to sta­rý dob­rý Bond se vším, co k němu pat­ří. Nenaleznete v něm nic pře­vrat­né­ho, ale bude­te se dob­ře bavit. Do fil­mo­vé­ho roku 2000 je to veli­ce pří­jem­ný start.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Historie předávání cen Golden Globe Awards13. ledna 2016 Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování prestižního ocenění Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, které slouží jako taková předzvěst pro udílení […]
  • Zajímavosti k filmu Auta30. června 2006 Zajímavosti k filmu Auta     Do režisérského křesla se vrací John Lasseter se snímkem Auta po několikaleté přestávce - jeho posledním režijním počinem byl snímek Toy Story 2: Příběh hraček z roku 1999. […]
  • Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick22. října 2014 Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick Ve filmu John Wick si Keanu Reeves zahrál vysloužilého nájemného zabijáka, který střílí své protivníky s takovou vervou, že je živoucí legendou newyorského podsvětí. Takového chlapíka je […]
  • Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy20. ledna 2005 Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňského roku svět. Rázem je nás o 160 tisíc méně. Životy se už nikomu nedají vrátit. Pomáhat se však může. […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 201231. května 2012 Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012 Zlatá palma z Cannes pro naší nejnovější akvizici – film LÁSKA Michaela Hanekeho a další oceněné filmy, které posíláme do české distribuce v nadcházejících měsících. Českou filmovou […]
  • n200903270642 Da Vinci31. března 2009 Šifra mistra Leonarda O knize Dana Browna Šifra mistra Leonarda se mluví jako o nejlepším bestselleru 21. století. Po celém světě se prodalo přes 60,5 milionů výtisků a byla přeložena do 44 jazyků.  Práva na […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […]