Klasika: Truman Show


Jim Carrey asi ve své nej­lep­ší roli - v roli Trumana Burbanka, člo­vě­ka, kte­rý zjis­til, že mu někdo vymys­lel celý život...

Vymysleli mu celý svět.Vymysleli mu celý život.Vymysleli mu minu­lost, sou­čas­nost i budoucnost.Vymysleli mu přá­te­le, rodi­nu i manželku…Jenže takhle to pros­tě nejde!

Truman Burbank (Jim Carrey) pro­žil celý život v obrov­ském fil­mo­vém stu­dii, aniž by to sám věděl.Je hvězdou nej­sle­do­va­něj­ší tele­viz­ní show a při­tom má pocit, že ho sotva zna­jí jen jeho sousedé.Z dět­ství si odne­sl men­ší trau­ma – bojí se vody, a tak radě­ji zůstá­vá doma.Ve svém pře­krás­ném pří­moř­ském měs­teč­ku Seaheaven, se svým vymyš­le­ným kama­rá­dem Marlonem (Noah Emmerich), man­žel­kou Meryl (Laura Liney) a živo­tem, kte­rý nikdy nežil pod­le sebe, ale pod­le reži­sé­ra Christofa (Ed Harris), kte­rý zavře­ný v tele­viz­ním stu­diu tvo­ří svo­je život­ní dílo – Truman Show!

Když ovšem jed­no­ho dne před Trumana spad­ne reflek­tor, začne mu zde něco smrdět.Že by to byl ten ilu­zor­ní svět, ve kte­rém ho na kaž­dém kro­ku sle­du­je 5 tisíc kamer a ze kte­ré­ho se musí pros­tě jed­nou dostat ven…

Často mož­ná slý­chá­te frá­ze typu „ten reži­sér snad ani neu­mí nato­čit špat­ný film“, ale pokud zatá­pu ve své pamě­ti, moc jmen, na kte­ré by toto sedě­lo si nevybavuji.Jedno jmé­no z ono­ho mála pat­ří talen­to­va­né­mu Australanovi Peteru Weirovi, kte­rý svou kari­é­ru načal legen­dár­ním béč­kem Auta, kte­rá sežra­la Paříž a dále pak pokra­čo­val už jen tako­vý­mi úžas­ný­mi sní­meč­ky jako Poslední vlna, Piknik na Hanging Rock, Gallipoli nebo v Americe toče­ný­mi sním­ky Svědek, Pobřeží mosky­tů, Společnost mrtvých bás­ní­ků nebo Beze strachu.Weir není pří­liš aktiv­ní reži­sér, ale přes­to vždy jeho poči­ny sto­jí za to.Jeho fil­mo­vé řeč je vždy buď­to vel­mi umě­lec­ká (Svědek) nebo filo­so­fic­ká (Pobřeží mosky­tů), ale vět­ši­nou je to kom­bi­na­ce obo­jí­ho (Beze stra­chu).

Truman Show je tak na půl umě­lec­ká, a na 100% filo­so­fic­ká zále­ži­tost, kte­rá po celý sní­mek nechá­vá divá­ka pře­mýš­let nad tím, zda­li je tako­vá­to mani­pu­la­ce s vlast­ní svo­bo­dou člo­vě­ka vůbec mož­ná – a to až do tako­vé míry, že ve vás bude sní­mek vzbu­zo­vat poci­ty ublí­že­nec­tví a té nej­vět­ší křiv­dy ve věci svobodo-krádeže a na kon­ci pak bude­te Trumanovi fan­dit tak, jako žád­né jiné fil­mo­vé posta­vě!

Scénář Andrewa Niccola (Gattaca) je tedy samo sebou vyni­ka­jí­cí zále­ži­tos­tí, kte­rá je ješ­tě pode­pře­ná vyni­ka­jí­cí­mi (dva­krát pod­tr­že­no 🙂 skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny – pře­de­vším u před­sta­vi­te­le Trumana – Jima Carreyho.Carrey si svou kari­é­ru odstar­to­val jako výbor­ný komik, ovšem mno­hem lep­ší je dra­ma­tic­ká strán­ka jeho herec­tví a Truman Burban pat­ří spo­leč­ně s Andym Kaufmanem k jeho nej­lé­pe zahra­ným postavám.Zda-li je Carrey někdy pře­ko­ná, nebo někdy dosáh­ne ceny Akademie je jen otáz­kou!

Z dal­ších her­ců zaru­če­ně zaujme Ed Harris (Apollo 13, Pollock) v roli reži­sé­ra Christofa, Noah Emmerich (Kód Navajo) a nebo jako vždy vyni­ka­jí­cí Natascha McElhone (Ronin, Přežila jsem Piccasa) v roli Trumanovi pla­to­nic­ké lás­ky Lauren.

I z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka se jed­ná o vyni­ka­jí­cí sní­mek (per­fekt­ní kame­ra Petera Bizou – Nevěrná), ve kte­rém pře­de­vším hud­ba Burkharda Dallwitze (původ­ní hud­ba pro film slo­že­ná) a Philipa Glasse (pou­ži­ty sklad­by z jeho kous­ků jako Anima Mundy nebo Mishima) hra­je vel­mi sil­nou roli, což je pře­de­vším v závě­reč­né eta­pě fil­mu moc dob­ře vidět.

Kromě toho je na Internetové Filmové Databázi (imdb.com) Truman Show na 179. mís­tě z 250 nej­lešpích fil­mů všech dob!A že jste Trumana ješ­tě neviděli?Tak to je zatra­ce­ně vel­ká chy­ba!!!

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
  • Truman Show18. května 2005 Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými lidmi doporučen, začínal jsem se na něj dívat s nedůvěrou. Jim Carrey v hlavní roli pro mě do té […]
  • Cable Guy10. srpna 2002 Cable Guy Jim Carrey v hlavní roli bláznivé komedie Je to jednoduché: dáte chlápkovi od kabelové televize padesát babek a dostanete všechny filmové kanály zadarmo. Ale když se Steven Kovacs […]
  • Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film9. září 2014 Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film Výjimečná sestava se sešla ve studiu při práci na českém dabingu celovečerní animované komedie Pošťák Pat, která bude mít v českých kinech premiéru 11. září. Film vznikl na základě […]
  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […]
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Oscarové nominace 2005: žádná překvapení se nekonají. Česká republika přišla zkrátka26. ledna 2005 Oscarové nominace 2005: žádná překvapení se nekonají. Česká republika přišla zkrátka V časných ranních hodinách úterý 25. ledna se filmový svět konečně dočkal. Z úst herce Adriena Brodyho a Franka Piersona, předsedy Akademie, která Oscary uděluje, zněla od 05:30 hodin […]
  • Poslední Samuraj27. března 2004 Poslední Samuraj Bitvy, exotická prostředí a Tom Cruise v roli amerického vojáka Nathana Algrena,který se vydává do japonska, kde právě zuří občanská válka. Přináší sem nové zbraně pro novou dobu a […]