Kritiky.cz > Recenze knih > Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky

Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky

CiziLoz

Radka pra­cu­je jako rea­lit­ní mak­léř­ka. Je jí 26 let. Jednoho dne se pro­bu­dí v nemoc­ni­ci a vůbec neví, co se sta­lo. Střípky vzpo­mí­nek ji postup­ně začnou dotvá­řet pří­běh, co se vlast­ně v luxus­ní vile sta­lo. Její dět­ství neby­lo pří­liš radost­né. Maminka ji zemře­la, když jí byly čty­ři roky. Tatínek si neu­stá­le vodil něja­ké ženy k nim domů. Některé zůsta­ly déle, někte­ré se brzy odstě­ho­va­ly. Velice blíz­ko ji je Gitka, táto­va býva­lá pří­tel­ky­ně. Často k ní cho­dí­vá. Její vzta­hy s muži také nejsou pří­liš úspěš­né. V prá­ci se jí daří, má kolem sebe pří­jem­né lidi. 

Radka ví, že byla s inže­ný­rem Filipem ten osud­ný den ve vile. Vzpomíná si, že se spo­lu líba­li, ale co se sta­lo potom, vůbec neví. Pořád si sna­ží vzpo­me­nout. Myslí si, že by vztah s Filipem mohl dál pokra­čo­vat. Kolem něj se začne tvo­řit mno­ho nedo­ro­zu­mě­ní. Třeba jeho sva­teb­ní ozná­me­ní, jeho snou­ben­ka a nako­nec i smrt muže, kte­rý byl nale­zen v osud­ný den kou­sek od vily.  Zvládne Radka pře­ko­nat všech­ny pro­blémy a najde koneč­ně vytou­že­ný lás­ky­pl­ný vztah s mužem? Dokáže se vyrov­nat se smr­tí mamin­ky, kte­rá zemře­la jinak, než jí tvr­dil její otec?

Román Cizí lož­ni­ce ve mně zane­chal oprav­du hlu­bo­ký dojem. Autorka veli­ce cit­li­vě popi­su­je všech­ny pro­blémy i sta­ros­ti Radky. Příběh je pro­tkán vzpo­mín­ka­mi na dět­ství a dospí­vá­ní, kte­ré neby­lo oprav­du radost­né. Děj se stří­dán, co bylo v minu­los­ti a co je v sou­čas­nos­ti. Neměla jsem pro­blém se zori­en­to­vat v tex­tu. Líbilo se mě, jak autor­ka stří­da­vě vzpo­mí­na­la a záro­veň žila oby­čej­ný život. Tento román bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la pře­číst všem, co si pořád stě­žu­jí, že jejich život nesto­jí za nic. Po jeho pře­čte­ní vám vaše pro­blémy budou při­pa­dat mali­cher­né.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, Konečně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.


Autor: Katarína Gillerová

Žánr: čte­ní pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 324

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1073-8.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com