Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře

Citrónová vůně a jemné polibky - úžasná dovolená u moře

134458 350 0 fit
134458 350 0 fit

Hledáte pří­jem­né čte­ní na let­ní dny? Chystáte se na dovo­le­nou a chce­te pro­žít pří­jem­nou roman­ci? Román Citrónová vůně a jem­né polib­ky by neměl chy­bět ve vašem ces­tov­ním kuf­ru. Je plný napě­tí, dob­ro­druž­ství, lás­ky, ale také zkla­má­ní. To vše může­te o prázd­ni­nách pro­žít a nejen s tou­to kni­hou. 

Kim je vel­mi šikov­ná asi­s­tent­ka, kte­rá se zami­lo­va­la do své­ho šéfa. Dokončují vel­ko­le­pý spo­leč­ný pro­jekt na kte­rém by Dirk měl ozná­mit své ženě, že se s ní roz­chá­zí a začí­ná nový život s Kim. Na závě­reč­né pre­zen­ta­ci se ale nic podob­né­ho nesta­ne. Dirk ozná­mí úžas­nou novi­nu, že se svou ženou čeká mimin­ko. Kim se v té chví­li hrou­tí její vysně­ný život milen­ky boha­té­ho šéfa jako dome­ček z karet. Opouští svůj dosa­vad­ní život a odjíž­dí ke Gardskému moři do nád­her­né­ho hotýl­ku. Krásně zde sví­tí slun­ce, kve­tou tu ole­an­d­ry a cit­ro­ní­ky, vše voní a ta pome­ran­čo­vá šťá­va oprav­du osvě­ží. Jak se nako­nec Kim zacho­vá? Podaří se ji zapo­me­nout na Dirka? Co vše u moře zaži­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pojď­te se na to podí­vat spo­leč­ně se mnou. Román s let­ní roman­cí je určen prá­vě vám a na vaši dovo­le­nou.

Román se mě oprav­du líbil. Styl psa­ní autor­ky je báječ­ný a moc bych si chtě­la pře­číst její sérii Láska u Gardského jeze­ra. Mám moc ráda romá­ny z růz­ných kou­tů svě­ta, o ces­to­vá­ní i restau­ra­cích. Moc jsem přá­la hlav­ní hrdin­ce, aby se z tak vel­ké­ho zkla­má­ní brzy dosta­la a našla to, co hle­dá. Román o lás­ce, zkla­má­ní, tou­ze, vás chyt­ne hned od prv­ní stra­ny, tak jako mě. Na titul­ní obál­ce kni­hy je krás­ný pohled na roz­lo­že­né křes­lo na tera­se a výhled na prů­zrač­ně mod­ré moře. Hned máte chuť se tam posadit,vzít si kni­hu do ruky a začíst číst. Při čte­ní toho­to romá­nu jsem měla pocit, že se oprav­du nachá­zím u Gardského moře, cítím tu pra­vou vůni citró­nů, pome­ran­čů i ole­an­drů.

Kniha má cel­kem 240 stran, roz­dě­le­na na 16 kapi­tol, na začát­ku pro­log a na kon­ci epi­log.

Několik slov o autor­ce:

Lotte Römerová (naro­ze­na 1979) žije se dvě­ma dět­mi v již­ním Bavorsku. Snaží se spo­jit psa­ní s péčí o rodi­nu a zvlád­nout kaž­do­den­ní cha­os. Někdy to dokon­ce fun­gu­je.

Miluje kni­hy, hory a moře. Proto při­vá­dí své čte­nář­ky na různá kou­zel­ná mís­ta a svý­mi pří­běhy je láká ke sně­ní.

Její série Láska u Gardského jeze­ra se v Německu zařa­di­la mezi nej­pro­dá­va­něj­ší kni­hy.

Ukázka z kni­hy:

„Představ si, že jsem tu něko­ho potka­la.“

„Opravdu? Tak brzy po Dirkovi?“

„Ano, tak brzy. Nevím, mys­lím, že jsem se chtě­la jen roz­ptý­lit, poba­vit se, ale pak -no..nakonec se mi ten mla­dík zalí­bil.“

Říct to nahlas byla neče­ka­ná úle­va a šlo to pře­kva­pi­vě dob­ře.

Jako by Kim spa­dl kámen ze srd­ce. „Je to ale jen dal­ší Dirk.“

„Další Dirk?“ nechá­pa­la Elli.

„Udržuje vztah s něko­li­ka žena­mi najed­nou.“ To, co Kim tak nenu­ce­ně vysvět­li­la, ji ve sku­teč­nos­ti dost bole­lo.

„Takže ani ten prázd­ni­no­vý flirt se moc nevy­da­řil,“ shr­nu­la Elli vše, co bylo tře­ba říct.

„Přesně tak. Ale aspoň jsem se z toho pou­či­la.“

Elli svraš­ti­la čelo. „A sice?“

„Jaké je to být pod­ve­de­nou ženou - i když samo­zřej­mě cítím jen nepa­tr­ný odstín toho, co potka­lo tebe. Ale i sta­či­lo k tomu, abych ti nali­la čis­té­ho vína. Ten pocit bych nepřá­la žád­né ženě.“ Vydaly se k výcho­du z muzea.

„To je fakt, já taky ne,“ sou­hla­si­la Elli. „A taky mám vel­ký strach o dítě.“

Autor: Lotte Römerová

Přeložil: Rudolf Řezábek

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3445-8

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74343 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56821 KB. | 06.07.2022 - 23:37:16