Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Knihovnička > Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?

Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?

IMG 20190307 163616

Otevřeme kni­hu Citové pou­to a hned na pře­ba­lu máme vlast­ně to, co nej­ví­ce potře­bu­je­me. A otáz­ka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kte­rých umí­rá nadě­je, že osud vás zachrá­ní, že při­je­de princ na bílém koni a...  NE, NEPŘIJEDE... dílem také pro­to, že pokud na něj čeká­te, tak ho neu­vi­dí­te.

Vyhýbavý: Přílišná blíz­kost dru­hých je mi nepří­jem­ná. Mám pro­blém jim plně důvě­řo­vat a nemám rád pocit, že jsem na někom závis­lý. Znepokojuje mě, pokud se mi můj part­ner pří­liš při­blí­ží. Moji part­ne­ři obvykle tou­ží po vět­ší inti­mi­tě, než jaká je mi pří­jem­ná.

Úzkostný: Druzí obvykle nesto­jí o tako­vou blíz­kost, jakou bych si přál. Často mě trá­pí oba­vy, že mě můj part­ner dost nemi­lu­je a mohl by mě opus­tit. To, že tou­žím po úpl­ném sply­nu­tí, někte­ré lidi děsí.

Jistý: Nemám pro­blém s blíz­kos­tí ve vzta­zích. Rád při­jí­mám pod­po­ru své­ho part­ne­ra a neva­dí mi, že i on potře­bu­je mě. Nemám vel­ké oba­vy z toho, že mě můj part­ner opus­tí a nedě­sí mě jeho pří­liš­ná blíz­kost.

IMG 20190122 160040
Už vám dochá­zí, proč prin­ce na bílém koni pře­hléd­ne­te?

PROTOŽE naše vzta­ho­vá­ní se k dru­hým lidem je dáno od koře­nů

A mnoh­dy si navíc ani svo­je vzta­ho­vé sys­témy neu­vě­do­mu­je­me. Vše by se dalo zjed­no­du­šit, pokud jste se cíti­li někdy v živo­tě nebez­peč­ně, jako mimin­ko se cíti­li opuš­tě­ní, zaži­li trau­ma­ta a to i zce­la nevě­do­má (a zdán­li­vě nor­mál­ní mode­ly domác­nos­tí a rodin), může­te poté ve vzta­zích hle­dat to, co jste se pros­tě nau­či­li. Drama. Vyhýbání. Připoutávání. Emoce. Neschopnost o vzta­zích pře­mýš­let rea­lis­tic­ky. Dobrou i špat­nou zprá­vou je, že se to všech­no dá pře­u­čit, ale musí­me se sna­žit jen my sami.

Co nás nau­čí Citové pou­to?

Naučí roze­znat akti­vo­va­ný vzta­ho­vý sys­tém od vzta­hu.

Za všech­no asi to nej­dů­le­ži­těj­ší z celé kni­hy: Horská drá­ha poci­tů a akti­va­ce sys­té­mu, na kte­rý jste zvyklí, pro­to­že jste vze­šli z cito­vé­ho pro­stře­dí, kde jste o pozor­nost muse­li bojo­vat, nebo si neby­li jis­ti jis­to­ta­mi. Úzkostný typ si najde vyhý­ba­vý typ. Hurá.

„Celkem brzy totiž začne­te dostá­vat roz­po­ru­pl­né sig­ná­ly – part­ner vám sice zavo­lá, ale pak se na něja­kou chví­li odml­čí; zají­má se o vás, ale dává naje­vo, že on je tady tím, na kom zále­ží.  Nechává vás tak žít ve stá­lé nejis­to­tě…. Negativní sig­ná­ly vystří­da­jí ty pozi­tiv­ní a vy se opět řítí­te dolů po hor­ské drá­ze… Pokud tím­to způ­so­bem žije­te po del­ší dobu, začne se vám dít něco podiv­né­ho. Onu směs úzkos­ti, posed­los­ti vzta­hem a krát­kých chvil štěs­tí začne­te zamě­ňo­vat za lás­ku, tj. ple­te­te si svůj akti­vo­va­ný vzta­ho­vý sys­tém se sku­teč­nou váš­ní.“

Autoři tvr­dí, že pokud si na toto zvyk­ne­me, začne­me si i pod­vě­do­mě vybí­rat part­ne­ry, kte­ří nám tuto akti­va­ci umož­ňu­jí, naneštěs­tí jsou to ale prá­vě tako­ví, kte­ří nás nikdy neu­či­ní šťast­ný­mi. Chcete to změ­nit? Směle do toho.

Kniha plná struč­ných návo­dů, nápa­dů, prak­tic­kých uvě­do­mě­ní, učeb­ni­ce efek­tiv­ní komu­ni­ka­ce s lid­mi, někdy drs­ně stříd­má na slo­vo, pro­to­že pros­tě takhle to je a netře­ba kolem toho omá­ček....

Jindy zase lid­sky hla­di­vá, pro­to­že je jas­né, že v tomhle nejsme sami.

No nejsme, mí milí - sama jsem s hrů­zou při čte­ní pře­ba­lu zjis­ti­la, což mi poté autor potvr­dil (fakt nás není málo), že jsem kom­bi­na­cí úzkost­né­ho i vyhý­ba­vé­ho typu. Peklo!

O auto­rech:

Rachel S.F. Heller: Sociální psy­cho­lož­ka, stu­do­va­la na Kolumbijské uni­ver­zi­tě a strá­vi­la dět­ství růz­ně po svě­tě, je nad­še­nou ces­to­va­tel­kou, před­ná­še­la, pra­co­va­la jako kon­zul­tant pro vel­ké fir­my a nyní má psy­cho­lo­gic­kou pra­xi pro rodi­ny a páry.

Dr. Amir Levine: Psychiatr a neu­ro­vě­dec, kte­rý při stu­diu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě pomá­hal matkám, aby si k dětem vytvo­ři­ly bez­peč­né cito­vé pou­to. Jeho tera­pie a teo­rie vzta­ho­vé­ho atta­chmen­tu odha­li­la spous­tu sou­vis­los­tí s tím, jak se cho­vá­me ve vzta­zích, jak cítí­me a rea­gu­je­me.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com

  • Shingeki no Kyojin21. června 2017 Shingeki no Kyojin Japonský anime seriál z roku 2013 se stal prvním mnou účelně a soustavně sledovaným anime (Pominu-li Pokémony.). Vizuální styl je u všech japonských děl, řekla bych, hodně podobný, ne-li […] Posted in TV Recenze
  • Chlast (Druk) – Recenze – 80%9. října 2020 Chlast (Druk) – Recenze – 80% V dánském dramatu Chlast režiséra a scenáristy Thomase Vinterberga se čtveřice středoškolských učitelů rozhodne experimentálně ověřit podivnou vědeckou hypotézu, podle níž by člověk […] Posted in Filmové recenze
  • STDs30. července 2019 STDs Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Keanu Reeves prohlásil, že si vždy toužil zahrát Wolverina,...6. září 2020 Keanu Reeves prohlásil, že si vždy toužil zahrát Wolverina,... Keanu Reeves prohlásil, že si vždy toužil zahrát Wolverina, aktuálně ale uznává, že už se mu jeho sen nejspíš nesplní. Zároveň prohlásil, že chce hrát Johna Wicka do té doby co bude moc […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Je váš stroj připraven? Cyberpunk 2077 má nové HW...21. listopadu 2020 Je váš stroj připraven? Cyberpunk 2077 má nové HW... Je váš stroj připraven? Cyberpunk 2077 má nové HW požadavky. Posted in Krátké herní aktuality
  • DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ19. února 2014 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nejbližší jeho spolužačka Penny Petersonová. Penny ztělesňuje dvojitou hrozbu – je roztomilá a chytrá. Vládne na své základní škole, dokud se neobjeví […] Posted in Filmové premiéry
  • Stalker (1979)10. července 2020 Stalker (1979) Stalker. Možná jste toto slovo už slyšeli... Ať už jako jméno filmu nebo název připravované počítačové hry. Obojí čerpá z 35 let staré povídky *Piknik u cesty* bratrů Arkadije a Borise […] Posted in Klubové filmy
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […] Posted in Filmové recenze
  • ROLAND EMMERICH28. června 2016 ROLAND EMMERICH ROLAND EMMERICH (režie, scénář, produkce) je jedním z nejtalentovanějších a nejvyhledávanějších režisérů na světě. Emmerich je absolventem mnichovské televizní a filmové univerzity. Jeho […] Posted in Profily osob
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44447 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51567 KB. | 25.10.2021 - 05:49:26