Citliví, a přesto šťastní – návod na přežití v rušném světě

058

Christine Rose Elleová pra­cu­je jako život­ní kouč­ka a vedou­cí onli­ne kur­zů, v nichž pomá­há pro­je­vit kre­a­ti­vi­tu. S vlast­ní empa­tic­kou pova­hou se nau­či­la pra­co­vat a své doved­nos­ti vyu­ží­vá teh­dy, když se potře­bu­je pro­po­jit s kli­en­ty.

Znáte dob­ře vlast­ní emo­ce i poci­ty ostat­ních bytos­tí? Snadno se nala­dí­te na dru­hou oso­bu?  Dobíjíte ener­gii nej­čas­tě­ji o samo­tě? Stresují vás pro­sto­ry s vět­ším množ­stvím lidí? Pokud jste ale­spoň na jed­nu otáz­ku odpo­vě­dě­li ano, nej­spí­še se řadí­te mezi empa­ti­ky.

Tyto oso­by neu­stá­le zachy­tá­va­jí emo­ce ostat­ních a zpra­co­vá­va­jí je. Z toho­to důvo­du musí o sebe pečo­vat a dávat pozor na vlast­ní cítě­ní, aby se vyhnu­ly zahl­ce­ní, úzkos­ti a depre­si, pří­liv poci­tů dru­hých totiž může být vel­mi vyčer­pá­va­jí­cí.

S pomo­cí této pub­li­ka­ce se cit­li­ví jedin­ci nau­čí nasmě­ro­vat empa­tii na sebe, aby pro­mě­ni­li emoč­ní pro­blémy v sílu. Pomocí Duhového kví­zu určí, k jaké­mu typu empa­ti­ka mají nej­blí­že. Emoční empa­tik vní­má emo­ce dru­hých, jako by byly jeho vlast­ní. Zvířecí si umí vytvo­řit sil­né vaz­by se zví­řa­ty či napří­klad ten este­tic­ký rozu­mí skry­tým sdě­le­ním umě­lec­kých děl.

Existuje roz­díl mezi empa­ti­ky a intro­ver­ty? Jak správ­ně vycho­vá­vat vní­ma­vé dítě? Jaké jsou výho­dy toho, když je rodič cit­li­vý? To vše i mno­ho dal­ší­ho zjis­tí­te při čet­bě této zají­ma­vé pří­ruč­ky.

Radí, jak lze snad­no zvlád­nout ces­to­vá­ní vla­kem, auto­bu­sem či leta­dlem, aniž by se člo­věk cítil una­ve­ný, a pora­dí mno­ho uži­teč­ných tech­nik pro obno­vu ener­gie v zaměst­ná­ní, při pre­zen­ta­ci před obe­cen­stvem, při nefor­mál­ním setká­ní s kole­gy, náku­pech, návště­vách restau­ra­cí nebo čeká­ren.

Zaměřuje se rov­něž na vaz­by s lid­mi kolem nás, zejmé­na s dět­mi, pří­buz­ný­mi a  sou­se­dy.

Zahlcení hro­zí i v pří­pa­dě soci­ál­ních sítí. Jak rea­go­vat na nega­tiv­ní pod­ně­ty a dis­ku­se? Co napo­má­há k pře­ži­tí v onli­ne svě­tě? Jak nasto­lit pocit vyrov­na­nos­ti? Rovněž to se zde dozví­te.

Poradí, jak se o sebe sta­rat, a to nejen v oblas­ti fyzic­ké­ho těla a domá­cí­ho pro­stře­dí, ale i z hle­dis­ka dušev­ní, emoč­ní či duchov­ní péče. Dočtete se také to, jaký­mi pra­vi­dly se řídit při určo­vá­ní cílů. Pomocí prak­tic­kých nástro­jů posí­lí­te dar empa­tie, bude­te schop­ni vyu­žít svou cen­nou pova­hu a chrá­nit se před emo­ce­mi, kte­ré nejsou vaše.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly Christine Rose Elleová při­ná­ší tipy pro jed­not­li­vé typy vní­ma­vých lidí a empa­ti­ko­vu kra­bič­ku záchra­ny s uži­teč­ný­mi rada­mi, jak se vyhnout nepří­jem­nos­tem. Autorčin styl je vel­mi čti­vý, sro­zu­mi­tel­ný a pou­ta­vý.

Jak podo­tý­ká, empa­tie je dar, jenž se dá při­rov­nat k nád­her­né­mu hla­su, a obje­ví se, jakmi­le jej při­jme­te a peču­je­te o něj tím, že ho pou­ží­vá­te. Nechte tedy napl­no roze­znít své schop­nos­ti, tato nápa­di­tá kni­ha vám v tom pomů­že.

Autorka: Christine Rose Elle

Název: Citliví, a přes­to šťast­ní

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Datum vydá­ní: 25. 09. 2020

ISBN: 978-80-271-1722-2

Formát: 140*205 mm

Počet stran: 144

Jazyk: češ­ti­na

Hodnocení: 95 %

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36873 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46688 KB. | 17.01.2021 - 09:21:20