Čím je pro vás hra?

hra

To, co dělá­te, je jen prá­ce, jestli­že exis­tu­je něja­ké jiné mís­to, kde bys­te byli radě­ji. (George Hallas)

Co jste rádi děla­li jako děti? Najděte způ­sob, jak při­vést tuto radost zpát­ky do své­ho živo­ta. Je důle­ži­té kaž­dý den strá­vit něja­ký čas hrou. To, co pova­žu­je­te za hru, může jiným při­pa­dat jako prá­ce, ale o to nejde. Záleží na tom, jak vy defi­nu­je­te to, co dělá­te.

Přemýšlejte o vydě­lá­vá­ní na živo­by­tí čin­nos­tí, kte­rou pova­žu­je­te za uklid­ňu­jí­cí a hra­vou. Když dělá­te to, co milu­je­te, pro­spí­vá­te nejen svě­tu, ale také své­mu vlast­ní­mu zdra­ví.

Mohl bych být uměl­cem mís­to chi­rur­gem, kdy­bych jako dítě věděl, že lidé kupu­jí obra­zy. Neumím si před­sta­vit radost­něj­ší život než být pla­cen za prá­ci, kte­rou mám rád. Pak člo­věk vlast­ně nikdy nepra­cu­je. Zjišťuji, že psa­ní pat­ří v mno­ha smě­rech do této kate­go­rie. Při psa­ní se učím, a jestli­že moje psa­ní také pomá­há dru­hým vyrov­nat se se živo­tem, potom jsme všich­ni obda­ro­vá­ni. Není to prá­ce, ale zvi­di­tel­ně­ná lás­ka.

Něco o poci­tu viny. Velmi čas­to bývá­me vycho­vá­vá­ni k tomu, abychom poci­ťo­va­li vinu, když si hra­je­me nebo odpo­čí­vá­me. Říkám vám, že to je směš­né! Vy i já víme, že na smr­tel­né poste­li nebu­de­me lito­vat času, kte­rý jsme strá­vi­li hrou a odpo­čin­kem. Budeme však lito­vat času, jenž jsme nestrá­vi­li rado­vá­ním se ze živo­ta se svý­mi blíz­ký­mi.

Začněte si vší­mat toho, čím je pro vás „hra“. Pak si dovol­te neob­vi­ňo­vat se z toho, že se radu­je­te.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […]
  • Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života17. února 2020 Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života Dosaženou úroveň člověka nelze měřit podle toho, kde se nachází v okamžicích pohody a v příjemných chvílích, ale kde se nachází v dobách náročných výzev a rozporů. (Martin Luther King […]
  • Nepostradatelný kamarád15. března 2020 Nepostradatelný kamarád Držím v ruce mobil a najednou mě napadne, kolikrát za den, ho asi tak vezmu do ruky. Už jen třeba proto, abych se podívala, kolik je hodin. Myslím, že mnohokrát! Vzpomínám si, když jsem si […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […]