CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

CIGARETYYY

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si to uvě­do­mu­je­me, či niko­liv, jsme kaž­dý den pro­ti své­mu pře­svěd­če­ní tla­če­ni a mani­pu­lo­vá­ni stát­ním sys­té­mem. 

Možná se na jed­nu stra­nu cítí­me svo­bod­ní, ale na stra­nu dru­hou jsme pev­ně seš­ně­ro­vá­ni nej­růz­něj­ší­mi pra­vi­dly, před­pi­sy, naří­ze­ní­mi a záko­ny. Je tohle stá­le demo­kra­cie? Jak moc je v tom­to pří­pa­dě popí­rá­na svo­bod­ná vol­ba kaž­dé­ho obča­na? V pře­ne­se­ném slo­va smys­lu, se ten­to zásad­ní pro­blém netý­ká pou­ze jen ciga­ret a kou­ře­ní, ale i nor­mál­ní­ho, běž­né­ho živo­ta….

V našem pří­bě­hu, stej­ně tak jako v reál­ném živo­tě, exis­tu­je zákaz kou­ře­ní na veřej­ných mís­tech a  restau­ra­cích. Ovšem zde navíc odpůr­ci kou­ře­ní boju­jí i za zpřís­ně­ní ome­ze­ní před hos­tin­ci a na zahrád­kách. 

Politické pře­káž­ky úpl­né­ho záka­zu kou­ře­ní na jakém­ko­li pro­stran­ství, včet­ně bal­ko­nů i sou­kro­mých zahrad byto­vých domů. Profesor vyjme­no­vá­val, u kte­rých minis­trů a poslan­ců s návrhem nara­zil, a spe­ku­lo­val o důvo­dech, za nimiž pod­le něj byly pení­ze. A to neje­nom pení­ze ply­nou­cí do stát­ní kasy ze spo­třeb­ní daně na ciga­re­ty, ale srov­na­tel­né sumy pum­po­va­né jinak a jinu­dy z mohut­né­ho zdro­je, kte­rým byly pří­jmy tabá­ko­vých kon­cer­nů.

Více na Kritiky.cz
Miroslav Krobot Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik le...
Gotham | 5. série | Zrod Batmana je u konce! ...
Poslední Samuraj Víte, co znamená Samuraj? Víte, co znamená sloužit? Víte, co znamená zemřít?...
Komiks 73 ...
Slunovrat (Midsommar) – Recenze – 70% Slunovrat je druhým filmem talentovaného amerického režiséra a scenáristy Ariho Astera, jenž ...

Příběh je jakým­si varo­vá­ním, kam vše může zajít, pokud se do kou­ře­ní vlo­ží poli­ti­ka, moc, vliv a vidi­na zis­ků, a to vše i za cenu upí­rá­ní prá­va a svo­bo­dy kaž­dé­ho obča­na, nasto­le­ní cen­zu­ry, a v nepo­sled­ní řadě i mani­pu­la­ce s davy...

Hlavním hrdi­nou je Aleš Vyleťal, fil­mo­vý reži­sér věnu­jí­cí se pře­váž­ně reklam­ní tvor­bě a výro­bě reklam­ních šotů pro vel­mi význam­né kli­en­ty. Je mu něco přes čty­ři­cet, a je to typic­ký sta­rý mlá­de­nec. Pokud nepo­čí­tá­me jeho jedi­ný vel­ký úspěch v podo­bě Oscara ze stu­dent­ských let, tak si svůj život nechal doslo­va pro­klouz­nout mezi prs­ty. 

Reklamní spo­ty ho vůbec nena­pl­ňu­jí a rád by nato­čil film, kte­rý by mu zajis­til opět návrat na „fil­mo­vé“ výslu­ní. Již del­ší dobu pra­cu­je na roz­dě­la­ném fil­mu „Cigarety“, kte­rý ale díky nové­mu naří­ze­ní, cen­zu­ře a byro­kra­cii postrá­dá tak tro­chu smy­sl a pra­vou poin­tu. Co teď bude s jeho roz­dě­la­ným fil­mem s pří­znač­ným názvem „CIGARETY“? 

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 18 ...
Jan Antonin Duchoslav , herec Viki, jakou vidis podobnost mezi kultovnim filmem Snezenky a machri a filmem Raftaci ? Ja doufam, z...
Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy...
Novinkový mix: Přátelé se vrací, Poison Ivy v dalších Birds of Prey či úspěch „Baby Yody“ ...
Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, ...

„Možná ho tak sku­teč­ně vní­ma­li. A tře­ba se teď šíři­lo, že už i v rekla­mě má to nej­lep­ší za sebou: bana­li­ta pro­de­je ho evi­dent­ně una­vu­je a vyprazd­ňu­je, zadá­ní kli­en­tů a oče­ká­vá­ní jejich cílo­vých sku­pin ho neza­jí­má. To vše umoc­ně­no Nandem a dal­ší­mi video boty. Robotizace rekla­my vytěs­ňu­je kre­a­tiv­ní výzvy.“

Ano, sly­ší­te správ­ně, fil­mo­vý prů­my­sl - tedy ale­spoň na strán­kách této kni­hy - vyvi­nul nový počí­ta­čo­vý pro­gram NANDO, kte­rý iden­ti­fi­ku­je a násled­ně nahra­zu­je ve fil­mu všech­ny ciga­re­ty a vše­chen ciga­re­to­vý dým. Týká se to nejen nových fil­mů, ale i těch sta­rých, kde „dob­ro­vol­ně a povin­ně“ mizí všech­ny zábě­ry na kuřá­ky, a to bez výjim­ky. 

Když to teď pro­že­ne­te Nandem, už to nic nesto­jí. Znáte to, vyhle­dá film kde­ko­li. I v počí­ta­či, kte­rý je off-line - v ope­rač­ním sys­té­mu mu zazvo­ní budí­ček a pra­cu­je. Po vyhle­dá­ní sám udě­lá úpra­vy. Nebojte, sáh­ne si do data­bá­ze, kde má tisí­ce ver­zí, jak ciga­re­tu nahra­dit jiným před­mě­tem, jiným ges­tem, pří­pad­ně jen vystřih­nout, pros­tě tak, aby to z umě­lec­ké­ho hle­dis­ka sní­mek nijak nepo­ško­di­lo.

Více na Kritiky.cz
Zombík a spánek ...
Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a p...
Sagan vs. Cavendish Krom kultury a Wimbledonu je ještě Tour de France. Podívejte se na nejvíce analyzovaný  okamž...
Komiks 78 ...
8 nejčastějších chyb v oblékání mužů Stejně pochopitelné, jako že muži nejsou vášnivými fanoušky seriálu Sexu ve městě, je i s...

Aleš Vyleťal, kro­mě svo­jí prá­ce u fil­mu a v rekla­mě, i dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s pro­ti­ku­řác­kou ligou. Každoročně bývá na kon­fe­ren­ci čest­ným hos­tem, kde se vyslo­vu­je k aktu­ál­ní­mu téma­tu a otáz­kám týka­jí­cích se tzv. „boje pro­ti kuřá­kům“. 

I letos tomu nemě­lo být jinak! Aleš se ale neu­dr­žel a sám od sebe spus­til, co si ve sku­teč­nos­ti o tom­to nesmy­sl­ném a zatvr­ze­lém boji pro­ti kuřá­kům mys­lí. To však ješ­tě netu­šil, jaké vody díky tomu­to skan­dál­ní­mu výstu­pu na kon­fe­ren­ci roz­ví­řil. Chtě nechtě se tak dáva­jí do pohy­bu věci a udá­los­ti, při kte­rých doslo­va půjde brzy o život....

CIGARETY

Shodou okol­nos­tí potká­vá své­ho býva­lé­ho spo­lu­žá­ka Berta z fil­mo­vé fakul­ty, kte­rý nyní pra­cu­je ve Filmovém archi­vu, a kte­rý pořá­dá fil­mo­vé veče­ry pro své nej­bliž­ší přá­te­lé, a to pro­mí­tá­ní sta­rých fil­mů na sta­rých pro­mí­tač­kách, tj. mimo dosah zálud­né­ho pro­gra­mu Nanda.

Možná prá­vě díky jed­no­mu tako­vé­mu neza­po­me­nu­tel­né­mu veče­ru se u Berta a Aleše zro­dí spo­leč­né nad­še­ní a tou­ha zachrá­nit film. Rozhodnou se spo­leč­ný­mi sila­mi uspo­řá­dat „Undergroundový fil­mo­vý fes­ti­val“, jehož hlav­ní myš­len­kou je pro­mí­tá­ní sta­rých fil­mů necen­zu­ro­va­ných Nandem, tj. v jejich původ­ní podo­bě, navíc dopl­ně­né před­náš­kou na téma „Cigarety ve fil­mu jako umě­lec­ký záměr“, kde se kon­krét­ně zamě­řu­jí na este­ti­ku kou­ře­ní a na umě­lec­ký pohled ciga­ret.

Jako by měl odér ciga­re­to­vé­ho dýmu růz­né odstí­ny. Ten nej­in­tim­něj­ší a nej­jem­něj­ší si pouš­tí­me k tělu, do těla, vde­chu­je­me jej a nechá­vá­me jej pro­nik­nout do krve, až se stá­vá naší sou­čás­tí...  Pak je tu ten dru­hý odstín, kte­rý má šedo­bí­lý závoj, vytvá­ří krouž­ky a gir­lan­dy kolem hla­vy, vine se nám vidi­tel­ně před oči­ma ve dvou polostí­nech. Kouř vydech­nu­tý z úst, fil­tro­va­ný a ochu­ce­ný. Mísí se s ost­rým dýmem a vychá­ze­jí­cí­mi pří­mo z hoří­cí ciga­re­ty. Pálí nás a voní. A pách­ne a obtě­žu­je. Jak koho, jak kdy….

Více na Kritiky.cz
Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná! Devět typů osobnosti. Každá reaguje jinak, každá se chová jinak, každá prožívá  jinak. ...
Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou k...
Kdy a co bude další FILMSTALKE? Proč nebyl tak dlouho? Jak vznikl Medojed? ...
6.Batalion Film byl inspirovaný skutečným příběhem elitního 6. praporu pod velením podplukovníka Henry...
Ouija - 50 % Desková hra pro spiritistické seance je báječný prostředek k tomu, abychom se zbavili pár ka...

Tímto roz­hod­nu­tím, aniž by to nějak tuši­li, vstou­pi­li na poměr­ně ten­ký led, a pokud nezač­nou našla­po­vat opa­tr­ně, půjde jim doslo­va o život. Ano, ten­to odváž­ný nápad, je záhy skrz vyš­ší moc po záslu­ze potres­tán a má hro­zi­vé dopa­dy na život dvou hlav­ních pořa­da­te­lů fes­ti­va­lu. 

Začíná se ode­hrá­vat tichá a nevi­di­tel­ná vál­ka na život a na smrt. Válka, kde je pře­dem znám vítěz a pora­že­ný, pro­to­že pokud máte vel­ký mocen­ský vliv, pení­ze, ovlá­dá­te media, tak vám doslo­va pat­ří celý svět,  a nic a nikdo vás nemů­že zasta­vit....

Takže dojde k tomu, co sice může vypa­dat tro­chu mor­bid­ně, ale je to vlast­ně logic­ké - ti, kte­ří zdra­ví poško­zu­jí, budou těmi samý­mi, kte­ří dáva­jí zdra­ví do pořád­ku. Když se za obo­jí pla­tí tomu samé­mu, vzni­ká doko­na­lá syner­gie. A proč se už koneč­ně neza­mys­let i nad tím, kam celý ten trend růz­ných elek­tro­nic­kých a tak­zva­ně zdra­vých ciga­ret míří? ....

Více na Kritiky.cz
Der Film Ve dnech 4. až 8. října se v pražských kinech Aero a Světozor představí festival německy m...
Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk i chuť na čokoládu. Tak zn...
ALICE NELLIS (1971) Alice Nellis se narodila v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Kar...
Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D 2019 - 4 ...
RECENZE: To Kapitola 2 | Kajin Life ...

„Cigarety“ jsou vel­mi dob­ře napsa­ným pří­bě­hem, jež se doslo­va čte sám od sebe. Pro své krát­ké a vel­mi úder­né kapi­to­ly si vás pod­ma­ní i pro spous­tu zají­ma­vých úvah a pod­ně­tů k zamyš­le­ní. Nevědomky vás donu­tí pře­mýš­let nejen o aktu­ál­ním téma­tu, ale i o tom, jak ten­ká může být hra­ni­ce mezi pomy­sl­nou fik­cí a reál­nou sku­teč­nos­tí.  

Já osob­ně si na této kni­ze nej­ví­ce cením toho, že při­ná­ší dost zásad­ní posel­ství, díky kte­ré­mu by mož­ná neby­lo nasna­dě pozmě­nit i své vlast­ní posto­je...

Hlavní myš­len­ka kni­hy je vel­mi sil­ná a nemě­la by zůstat bez povšim­nu­tí, tj.: „Kde kon­čí, a kde začí­ná svo­bo­da kaž­dé­ho člo­vě­ka?“

Autorovi Radku Stavělovi děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.

CIGARETYY

CIGARETY

Napsal: Radek Stavěl

Vydalo nakla­da­tel­ství Jiří Nosek - KLIKA

Praha 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 176

ISBN 978-80-88298-78-6


CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […]
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […]
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […]
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […]
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […]
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]