Kritiky.cz > Recenze knih > Cibulkův kalendář pro pamětníky 2018

Cibulkův kalendář pro pamětníky 2018

Cibulka

Polovina roku nená­vrat­ně za námi a nastal nej­vyš­ší čas poo­hléd­nout se po novém kalen­dá­ři na příští rok. Pokud dává­te před­nost kalen­dá­řům stol­ním, jste fanouš­kem sta­rých fil­mů a chce­te se pro­střed­nic­tvím kalen­dá­ře kaž­dý týden dozvě­dět něco zají­ma­vé­ho, máme pro vás tip - Cibulkův kalen­dář pro pamět­ní­ky 2018.

 Cibulkův kalen­dář na rok 2018 je jubi­lej­ní, jde o desá­tý vyda­ný kalen­dář, kte­rý při­pra­vil herec, mode­rá­tor, spi­so­va­tel a dra­ma­turg, čty­ři­ce­ti­le­tý Aleš Cibulka. Na tele­viz­ní obra­zov­ce se popr­vé obje­vil ve svých dva­ce­ti letech, a to s Hankou Šimkovou ve Snídani s Novou. Po roce „sní­da­ní“ pře­síd­lil do České tele­vi­ze, kde uvá­děl něko­lik pořa­dů a zábav­ných sou­tě­ží. Několikrát také ote­ví­ral 13. kom­na­tu, a to napří­klad Dušana Kleina, Yvonne Přenosilové nebo Marie Rettkové.

Čtenáři zna­jí Cibulku pře­ved­ším díky dvě­ma kni­hám o Nataše Gollové a bio­gra­fii Zdenky Sulanové. Namísto jed­né hvězdě fil­mo­vé­ho plát­na se od roku 2008 věnu­je kaž­do­roč­ně dva­a­pa­de­sát­ce her­ců a here­ček, zná­mých v čer­no­bí­lých obra­zo­vek.

„Jsou zde uve­de­ny pou­ze ty osob­nos­ti, kte­ré se zapsa­ly do dějin čes­ké kine­ma­to­gra­fie nej­poz­dě­ji do květ­na 1945. To je důvod, proč tu kupří­kla­du najde­te Jiřinu Bohdalovou (popr­vé fil­mo­va­la v roce 1937), a proč tu nao­pak není Jiřina Jirásková (svůj prv­ní film nato­či­la „až“ roku 1953),“ vysvět­lu­je Aleš Cibulka sys­tém výbě­ru zná­mých osob­nos­tí, kte­rým jsou v kalen­dá­ři věno­vá­ny jed­not­li­vé týd­ny nebo o jejichž naro­ze­ní či úmr­tí je zmín­ka u jed­not­li­vých dnů. Kromě těch­to zázna­mů najde­te v kalen­dá­ři také význam­né udá­los­ti z dějin čes­ké­ho fil­mu, napří­klad ter­mí­ny fil­mo­vých pre­mi­ér.

Cibulkův kalen­dář není ale jen kalen­dář ve vlast­ním slo­va smys­lu, jde o poměr­ně čti­vou lite­ra­tu­ru, jakési ději­ny čes­ké­ho fil­mu ve zkrat­ce, dopl­ně­né pikant­nost­mi (ale jem­ně!) z živo­tů her­ců a here­ček. Krátký text se vždy vzta­hu­je k hez­kým foto­gra­fi­ím z jed­not­li­vých fil­mů. Například tře­tí led­no­vý týden uvo­zu­je asi neje­ro­tič­těj­ší foto­gra­fie kalen­dá­ře – obrá­zek kou­pa­jí­cí se dív­ky, do půl těla svle­če­né: „Říkal jsem si, že když už tu máme jubi­lej­ní kalen­dář, chtě­lo by to něco spe­ci­ál­ní­ho! Co tře­ba tro­cha cud­né ero­ti­ky? Dnes by na podob­né foto­gra­fii neby­lo nic zvlášt­ní­ho, ale v době své­ho vzni­ku vzbu­di­la údiv i pohor­še­ní. Dalo by se klid­ně mlu­vit i o skan­dá­lu. Na sním­ku je deva­te­nác­ti­le­tá Hedy Kieslerová ve fil­mu reži­sé­ra Gustava Machatého Extase (1932). Průlomový film obsa­hu­je mini­mum dia­lo­gů, jde spíš o důmy­sl­né spo­je­ní hud­by a obra­zu. Scéna kou­pa­jí­cí se hlav­ní hrdin­ky se zapsa­la do his­to­rie svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. V mno­ha zemích byla Extase zaká­zá­na, tře­ba v USA se veřej­ně pro­mí­ta­la až roku 1938. Začínající rakous­ká hereč­ka, jejíž nahé scé­ny byly teh­dy sen­za­cí, se sta­la na pře­lo­mu 30. a 40. let holly­wo­od­skou hvězdou, ovšem to už jako Hedy Lamarr (1913 – 2000),“ píše Aleš Cibulka.


 • Autor: Aleš Cibulka
 • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
 • Nakladatelství: Albatros Media
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatorsMedia.cz za se sle­vou za 76 Kč.

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […] Posted in Recenze knih
 • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...