Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu!

Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu!

Chcete kou­kat v chyt­rém mobil­ním tele­fo­nu na videa v HD kva­li­tě? Není pro­blém, může­te jak přes webo­vý pro­hlí­žeč, tak i přes spe­ci­ál­ní pro­gram pří­mo od youtube.com. Potřebujete kouk­nout na film onli­ne? Není opět pro­blém. Načítání videa je vel­mi rych­lé, a když si video pus­tí­te na celý dis­plej, pak jen stě­ží něco hez­čí­ho s chyt­rým mobi­lem zaži­je­te.

K tomu vše­mu je potřeb­ný inter­net. Internet do mobi­lu sto­jí cca 150,-Kč měsíč­ně a oprav­du vám v chyt­rém mobi­lu vysta­čí. Bude vám uži­teč­ný jak při pro­hlí­že­ní strá­nek, tak při sta­ho­vá­ní apli­ka­cí a kou­ká­ní na videa na youtube.com.

Internet v chyt­rém mobi­lu není důle­ži­tý jen pro to, abys­te se díva­li na HD videa, ale také k tomu, abys­te apli­ka­ce ulo­že­né v mobi­lu moh­li aktu­a­li­zo­vat. Bez aktu­a­li­za­cí nebu­dou fun­go­vat tak, jak je výrob­ci navrh­li a nebu­dou vám slou­žit tak, jak by měli.

Buďte chytří a vyu­ží­vej­te poten­ci­o­nál své­ho chyt­ré­ho mobil­ní­ho tele­fo­nu napl­no. Jen tak se vám inves­ti­ce do chyt­ré­ho mobil­ní­ho tele­fo­nu vypla­tí a vrá­tí. Pokud si nechce­te pla­tit měsíč­ní pau­šál za inter­net v mobi­lu, tak prá­vě pro vás jsou mobil­ní tele­fo­ny s WiFi při­jí­ma­čem, kte­ré se doká­žou lehce napo­jit jed­nak na Free WiFi v kavár­nách a hos­po­dách, ale také u vás doma, kde může­te chyt­rý mobil­ní tele­fon lehce aktu­a­li­zo­vat.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40083 s | počet dotazů: 244 | paměť: 53167 KB. | 28.09.2021 - 02:47:27