Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Christina von Dreien: NEPOSLUŠNOST LÁSKY, co pozitivního se lze naučit ze současné situace ve světě

Christina von Dreien: NEPOSLUŠNOST LÁSKY, co pozitivního se lze naučit ze současné situace ve světě

IMG 20220613 145437
IMG 20220613 145437
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trápí vás, jak to dnes ve svě­tě vypa­dá? Neposlušnost lás­ky při­ná­ší v otáz­kách a odpo­vě­dích nadě­ji a vysvět­le­ní zmat­ků, kte­rý­mi je dneš­ní svět doslo­va pro­špi­ko­ván. Christina vykres­lu­je vel­mi pozi­tiv­ní obraz budouc­nos­ti, ale má to svá ale… ona je milu­jí­cí bytost a vzá­jem­ný respekt je pod­mín­kou dob­ré­ho sou­ži­tí lid­stva na všech úrov­ních. Kdo zná kni­hy Christiny von Dreien, ví, že prá­vě to je úhel pohle­du, kte­rý pou­ží­vá a kte­rý  je jejím cen­ným darem.

Přesto oce­ňu­ji její sna­hu nahlí­žet na veš­ke­ré nezda­ři­los­ti svě­ta okem sho­ví­va­vým a trpě­li­vě vysvět­lu­jí­cím. Proč se všech­no děje a jak a kdy to skon­čí? To z vel­ké čás­ti zále­ží na nás, ale páky, kte­ré má běž­né oby­va­tel­stvo vám při­pa­da­jí také pří­liš sla­bé? Christina se sna­ží nám dát nadě­ji. Ta teze o pro­bou­ze­ní více a více lidí na svě­tě se zdá být láka­vá a jako jedi­né řeše­ní. Tichá revo­lu­ce… změ­na lid­stva.

IMG 20220613 145437
IMG 20220613 145437

A já bych řek­la – změ­na našich hod­not. Ale se silou sys­té­mu, ve kte­rém jsme uvěz­ně­ni, to bude těž­ké.

Zaujaly mne však i obec­něj­ší téma­ta, napří­klad to, že své život­ní úko­ly může­me v prů­bě­hu živo­ta měnit, zví­řa­ta nás mohou učit, pro­to­že někdy v jejich těle může být i člo­věk, kte­rý nás při­šel potě­šit. Nebo i my sami jsme si chtě­li zažít jaké to je být zví­ře­tem. Přiznám se, vel­mi láka­vá před­sta­va.
Neposlušnost lás­ky je o nená­sil­ném odpo­ru.
Schválně, ucí­tí­te ho z toho­to tex­tu?

„V někte­rých oka­mži­cích máme snad pocit, že na to nemá­me sílu; mož­ná si též pohrá­vá­me s myš­len­kou, že se pod­vo­lí­me, ba že to vzdá­me. V tako­vých chví­lích bychom si měli polo­žit otáz­ku: Proč jsem s tím vůbec zača­la? Proč jsem jako nesmr­tel­ná duše byla opět a zno­vu ochot­na vtě­lo­vat se na Zemi?“

Pokládáte si také otáz­ku, kdy a jak pozná­me změ­nu na Zemi?  Prý se bude­me cítit leh­čí a svo­bod­něj­ší. Až ode­jde nesvět­lo z pla­ne­ty, budou i dob­ré pro­jek­ty pro­spe­ro­vat a nebu­dou záměr­ně potla­čo­vá­ny tak, jak to zaží­vá­me v sou­čas­nos­ti.“

Tak s tím jsem v poho­dě. Mou sou­čas­nou kri­zi i tro­chu zapří­či­ňu­je to, že dob­ré pro­jek­ty nema­jí šan­ci se uži­vit, ale čím hor­ší záměr, tím lep­ší výděl­ky. Ach… nic pro mne. A mož­ná pat­ří­te k podob­ným lidem, tak­že ale­spoň ta dru­há část může být těšín­ským jablíč­kem.

Kniha je o las­ka­vém poví­dá­ní, máte pocit, že ved­le vás je někdo, kdo vás uko­lé­bá… k poho­dě, spán­ku, odpo­čin­ku.

Nakolik jsou  její infor­ma­ce prav­di­vé, či nako­lik se v budouc­nu uká­ží jako rea­lis­tic­ké, těž­ko říct. Ale někte­ré z nich bych si oprav­du přá­la. Ale pro chví­li úle­vy z tíhy svě­ta je to přes­ně to, co je tře­ba. Kniha Neposlušnost lás­ky od Christiny von Dreien.

Například je tu kapi­to­la s otáz­ka­mi a odpo­věď­mi, kte­ré mnoh­dy míří do čer­né­ho: A jsou vlast­ně plat­né vždy a všu­de.

Co je nyní nej­dů­le­ži­těj­ší?

„Měli bychom být vděč­ni za všech­no dob­ré v našem živo­tě. Pociťujeme-li vděč­nost, naše vědo­mí není zamě­ře­no na nedo­sta­tek, nýbrž  na hoj­nost. Energie vděč­nos­ti nejen­že auto­ma­tic­ky zvy­šu­je naše vib­ra­ce, při­ná­ší do naší exis­ten­ce též bla­hobyt. Poznáme, kolik dob­ra již máme; a skr­ze toto uvě­do­mě­ní se dob­ro v našem živo­tě zvět­šu­je.“

A pokud vás zají­má, jak v dneš­ní době navý­šit své vib­ra­ce… jed­no­du­ché to je: žij­te ze své­ho srd­ce.

Tak a je to.

O autor­ce:  Christina von Dreien se naro­di­la 15. dub­na 2001 a už jako dítě měla roz­ší­ře­né vědo­mí a mno­hé para­nor­mál­ní schop­nos­ti. Patří k nové gene­ra­ci mla­dých lidí, jež před­sta­vu­je zce­la novou dimen­zi lid­ské exis­ten­ce. Ukazuje lidem nesmír­ný poten­ci­ál jejich živo­tů a pomá­há kon­struk­tiv­ně pře­tvá­řet naše indi­vi­du­ál­ní i kolek­tiv­ní živo­ty a vylé­čit trau­ma­ta, kte­ré si jako lid­stvo nese.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2022, www.anch-books.com

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,35295 s | počet dotazů: 265 | paměť: 58597 KB. | 05.02.2023 - 09:26:54