Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Christian Bale

Christian Bale

christian
christian

Drsňák s dob­rým srd­cem…

Christian Bale, jeden z nej­vý­raz­něj­ších her­ců nové gene­ra­ce, se naro­dil 30. led­na 1974 ve Walesu. Ale rodi­na se neu­stá­le stě­ho­va­la, tak­že své dět­ství pro­žil hned v něko­li­ka zemích, od Anglie až po Portugalsko…

Nejen Christian byl polí­ben jed­nou z Múz, i jeho mat­ka se zabý­va­la umě­ním. Kromě toho, že byla taneč­ni­cí, tak se byla i klau­nem v cir­ku­su. Kromě toho měli oba jeho dědo­vé, co doči­ně­ní s herec­tvím a jeho strýc byl dokon­ce, v této pro­fe­si, pro­fe­si­o­ná­lem. A aby toho neby­lo málo, tak ze tří sester se dvě tak­též věnu­jí umě­ní – jed­na je uzná­va­ná diva­del­ní reži­sér­ka, dru­há je hudeb­ni­cí. Poslední ze sester se nevě­nu­je showbusi­nessu, ale pra­cu­je s počí­ta­či.

Již ve svých herec­kých počát­cích spo­lu­pra­co­val Christian s hvězda­mi zvuč­ných jmen. Ať už to byl Rowan Atkinson, John Malkovich, Kenneth Brannagh, Susan Sarandon, Gabriel Byrne, Robin Williams nebo Winona Ryder.

Výrazněji na sebe upo­zor­nil až v roce 2000 fil­mem Americké psy­cho, ve kte­rém ztvár­nil nekom­pro­mis­ní­ho, ale cha­risma­tic­ké­ho maso­vé­ho vra­ha. Rok nato se obje­vil v titu­lu Mandolína kapi­tá­na Corelliho s Nicolasem Cagem a Penelopou Cruz v hlav­ních rolích.

V tuto dobu už mohl být ozna­čo­ván za hvězdu prv­ní veli­kos­ti. A tomu také odpo­ví­da­la nabíd­ka rolí. Jednou z nich byla i ústřed­ní posta­va v Království ohně, kte­ré sice nespl­ni­lo oče­ká­vá­ní, ale úpl­ným pro­pa­dá­kem se nazvat urči­tě nedá.

Zato reak­ce na dal­ší film v němž si zahrál hlav­ní roli, už tak roz­pa­či­té neby­ly. Naopak ohla­sy byly vel­mi povzbu­zu­jí­cí, a to po prá­vu. Titul Equilibrium, přes­to­že se mu nedo­sta­lo tako­vé medi­ál­ní pro­pa­ga­ce, kte­rou by si zaslou­žil, nadchnul jak divá­ky, tak i kri­ti­ky.

Přestože ve vět­ši­ně svých posled­ních titu­lů hrál posta­vy, kte­ré se něčím, jako jsou emo­ce, pří­liš neza­bý­va­ly, v reál­ném živo­tě je tomu jinak. Nejen, že je má rád zví­řa­ta (všech­ny jeho zví­řa­ta, kte­rá v sou­čas­né době vlast­ní, byla opuš­tě­ná a Christian se jich ujal – jsou to dva psi a tři koč­ky), ale pod­po­ru­je také mno­ho cha­ri­ta­tiv­ních i eko­lo­gic­kých orga­ni­za­cí, mezi kte­ré pat­ří Greenpeace, World Wildlife Foundation, Dian Fossey Gorilla Fund, Happy Child Mission a mno­ho dal­ších.

A když mu náho­dou zbu­de vol­ný čas, věnu­je se pře­de­vším snow­bo­ar­din­gu, kte­rý ho uča­ro­val svou rych­los­tí.

Být v tak nevy­so­kém věku už holly­wo­od­skou hvězdou, to se nepo­da­ří jen tak něko­mu. Ale pokud si to někdo zaslou­ží tak Christian, pro­to­že ani poté, co se stal uzná­va­nou celebri­tou, neza­po­mí­ná na ostat­ní a nejen pro­to pat­ří k nej­ví­ce cha­risma­tic­kým osob­nos­tem fil­mo­vé­ho nebe…

 

Výběrová fil­mo­gra­fie

Lauren Canyon (2003)

Equilibrium (2002)

Království ohně (2002)

Mandolína kapi­tá­na Corelliho (2001)

Americké psy­cho (2000)

Shaft (2000)

Sen noci Svatojánské (1999)

Metroland (1998)

Velvet Goldmine (1998)

Royal Deceit (1997)

Malé ženy (1994)

Swing Kids (1992)

Ostrov pokla­dů (1989)

The Land of Faraway (1987)

A mno­ho dal­ších…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46341 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55847 KB. | 22.05.2022 - 03:57:43