Kritiky.cz > Profily osob > Christian Bale

Christian Bale

christian

Drsňák s dob­rým srd­cem…

Christian Bale, jeden z nej­vý­raz­něj­ších her­ců nové gene­ra­ce, se naro­dil 30. led­na 1974 ve Walesu. Ale rodi­na se neu­stá­le stě­ho­va­la, tak­že své dět­ství pro­žil hned v něko­li­ka zemích, od Anglie až po Portugalsko…

Nejen Christian byl polí­ben jed­nou z Múz, i jeho mat­ka se zabý­va­la umě­ním. Kromě toho, že byla taneč­ni­cí, tak se byla i klau­nem v cir­ku­su. Kromě toho měli oba jeho dědo­vé, co doči­ně­ní s herec­tvím a jeho strýc byl dokon­ce, v této pro­fe­si, pro­fe­si­o­ná­lem. A aby toho neby­lo málo, tak ze tří sester se dvě tak­též věnu­jí umě­ní – jed­na je uzná­va­ná diva­del­ní reži­sér­ka, dru­há je hudeb­ni­cí. Poslední ze sester se nevě­nu­je showbusi­nessu, ale pra­cu­je s počí­ta­či.

Již ve svých herec­kých počát­cích spo­lu­pra­co­val Christian s hvězda­mi zvuč­ných jmen. Ať už to byl Rowan Atkinson, John Malkovich, Kenneth Brannagh, Susan Sarandon, Gabriel Byrne, Robin Williams nebo Winona Ryder.

Výrazněji na sebe upo­zor­nil až v roce 2000 fil­mem Americké psy­cho, ve kte­rém ztvár­nil nekom­pro­mis­ní­ho, ale cha­risma­tic­ké­ho maso­vé­ho vra­ha. Rok nato se obje­vil v titu­lu Mandolína kapi­tá­na Corelliho s Nicolasem Cagem a Penelopou Cruz v hlav­ních rolích.

V tuto dobu už mohl být ozna­čo­ván za hvězdu prv­ní veli­kos­ti. A tomu také odpo­ví­da­la nabíd­ka rolí. Jednou z nich byla i ústřed­ní posta­va v Království ohně, kte­ré sice nespl­ni­lo oče­ká­vá­ní, ale úpl­ným pro­pa­dá­kem se nazvat urči­tě nedá.

Zato reak­ce na dal­ší film v němž si zahrál hlav­ní roli, už tak roz­pa­či­té neby­ly. Naopak ohla­sy byly vel­mi povzbu­zu­jí­cí, a to po prá­vu. Titul Equilibrium, přes­to­že se mu nedo­sta­lo tako­vé medi­ál­ní pro­pa­ga­ce, kte­rou by si zaslou­žil, nadchnul jak divá­ky, tak i kri­ti­ky.

Přestože ve vět­ši­ně svých posled­ních titu­lů hrál posta­vy, kte­ré se něčím, jako jsou emo­ce, pří­liš neza­bý­va­ly, v reál­ném živo­tě je tomu jinak. Nejen, že je má rád zví­řa­ta (všech­ny jeho zví­řa­ta, kte­rá v sou­čas­né době vlast­ní, byla opuš­tě­ná a Christian se jich ujal – jsou to dva psi a tři koč­ky), ale pod­po­ru­je také mno­ho cha­ri­ta­tiv­ních i eko­lo­gic­kých orga­ni­za­cí, mezi kte­ré pat­ří Greenpeace, World Wildlife Foundation, Dian Fossey Gorilla Fund, Happy Child Mission a mno­ho dal­ších.

A když mu náho­dou zbu­de vol­ný čas, věnu­je se pře­de­vším snow­bo­ar­din­gu, kte­rý ho uča­ro­val svou rych­los­tí.

Být v tak nevy­so­kém věku už holly­wo­od­skou hvězdou, to se nepo­da­ří jen tak něko­mu. Ale pokud si to někdo zaslou­ží tak Christian, pro­to­že ani poté, co se stal uzná­va­nou celebri­tou, neza­po­mí­ná na ostat­ní a nejen pro­to pat­ří k nej­ví­ce cha­risma­tic­kým osob­nos­tem fil­mo­vé­ho nebe…

 

Výběrová fil­mo­gra­fie

Lauren Canyon (2003)

Equilibrium (2002)

Království ohně (2002)

Mandolína kapi­tá­na Corelliho (2001)

Americké psy­cho (2000)

Shaft (2000)

Sen noci Svatojánské (1999)

Metroland (1998)

Velvet Goldmine (1998)

Royal Deceit (1997)

Malé ženy (1994)

Swing Kids (1992)

Ostrov pokla­dů (1989)

The Land of Faraway (1987)

A mno­ho dal­ších…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • angelina13. srpna 2003 Angelina Jolie Angelina Jolie je jednou z nejúspěšnějších, ale také nejotevřenějších hereček Hollywoodu. Je dcerou taktéž uměním se zabývajícího páru, herce Jona Voighta (který je držitelem Oskara) a […]
  • Rowan Atkinson26. července 2009 Rowan Atkinson Tento herec, celým jménem Rowan Sebastian Atkinson, se narodil 6. Ledna 1955 ve Stockfieldu v Anglii jako nejmladší ze tří bratrů (Rupert a Rodney). Nejprve studoval matematiku a fyziku na […]
  • Ziyi Zhang5. června 2003 Ziyi Zhang Ziyi se narodila v západním Pekingu. Její maminka byla učitelka mateřské školky na odpočinku a otec ekonom. A proč je slavná? No přece hrála ve filmu Tygr a drak a v nejnovějším filmu […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948)20. února 2017 Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948) Syn prvního československého prezidenta T.G. Masaryka, diplomat a politik. Byl vyslancem Československé republiky v Londýně, ministrem zahraničí v londýnské exilové vládě během 2. světové […]
  • Aaliyah21. května 2003 Aaliyah Měla hrát v Matrixu, ale nedožila se toho, její role po tragickém pádu letadla musela být přeobsazena. Ale i přesto přinášíme její profil.Zpívající herečka, kterou Vám představím, je, nyní […]
  • ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY "DOTYK DRAKA"1. července 2019 ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY "DOTYK DRAKA" Stano Fatul, kdo to vlastně je? Je to mladý a nadějný literární talent ze Slovenska, který se narodil 28. dubna 1998 v Bratislavě. Spolu se svojí rodinou žije na jejím okraji a v současné […]
  • Johnny English se vrací - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean17. června 2019 Johnny English se vrací - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Pokud vás někdy zaráželo, proč tak inteligentní člověk jako Rowan Atkinson postavil svou kariéru na postavě idiota Mr. Beana, pak vězte, že na to existuje velice jednoduché vysvětlení. […]
  • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí […]
  • John Cleese27. října 2016 John Cleese John Cleese (* 27. října 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je britský herec, komik, spisovatel a filmový producent, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python. Hrál […]