Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 %

Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 %

Poldik
Poldik

Neohrabaný, roz­to­mi­lý tuč­ňák v čer­ném fra­ku je jed­nou z posta­vi­ček půvab­ně ilu­stro­va­né dět­ské kníž­ky Christiana a Fabiana Jeremiesových Poldík a Pavlík. Párty u tuč­ňá­ků. Tučňáčí chla­pec se jme­nu­je Poldík a dob­ro­druž­ství v podo­bě hle­dá­ní babič­či­na kos­tý­mu pro­ží­vá se svým kama­rá­dem – kro­ko­dý­lem Pavlíkem.

Odpověď na otáz­ku, jak se mohl ska­ma­rá­dit tuč­ňák s kro­ko­dý­lem, v kníž­ce nehle­dej­te. Hledat ale bude­te. Na kaž­dé strán­ce se v nepře­hled­né změ­ti tuč­ňá­čích těl skrý­vá před­mět, respek­ti­ve sou­část odě­vu, kte­rý si chce Poldíkova babič­ka obléct na maš­kar­ní bál, kona­ný u pří­le­ži­tos­ti svých deva­de­sá­tých naro­ze­nin. Zdá se vám to nere­ál­né, zma­teč­né a zavá­dě­jí­cí? Právě jste zaví­ta­li na Párty u tuč­ňá­ků.

Vodítkem vám bude vyob­ra­ze­ní a struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ních postav, vyob­ra­ze­ných na vnitř­ních des­kách kníž­ky for­má­tu A4. „Poldík je malý zvě­da­vý tuč­ňák, kte­rý celý den něco vyrá­bí. Později by se rád stal vyná­lez­cem nebo obje­vi­te­lem. Ale dokud tomu tak nebu­de, musí ješ­tě pomoct babič­ce najít její pes­t­ro­ba­rev­ný maš­kar­ní kos­tým.“  „Krokodýlek Pavlík se zrov­na nastě­ho­val se svý­mi rodi­či do sou­sed­ní­ho domu. Miluje léko­ři­co­vý pudink a je tak tro­chu nesmě­lý. Kdyby jen věděl, jaké dob­ro­druž­né pát­rá­ní ho u Poldíka čeká, neza­mhou­řil by vče­ra v noci oči.“  Další posta­vou, s níž se děti set­ka­jí, je Poldíkova babič­ka. Ta hle­dá kous­ky oble­če­ní, kte­ré potře­bu­je k sesta­ve­ní své­ho maš­kar­ní­ho kos­tý­mu – kon­krét­ně pun­čo­chy, holín­ky, kabel­ku, šálu, klo­bouk… Drobné pro­pri­e­ty by se dětem zřej­mě špat­ně hle­da­ly, pro­to je jis­tým pozná­va­cím zna­me­ním, že se v jejich bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti nachá­zí teta Esmeralda.  Jde o nej­ob­lí­be­něj­ší Poldíkovu tetu a také vel­kou parád­ni­ci a … tak tro­chu stra­ku. Právě ona má totiž „na svě­do­mí“ kous­ky babič­či­na kos­tý­mu, kte­ré si jak­si vypůj­či­la.

Knížka má jen šest­a­dva­cet nečís­lo­va­ných stran, na kaž­dé dvoj­stra­ně se však kro­mě tety Esmeraldy s tím, co si od babič­ky „vypůj­či­la“ ukrý­vá i Pavlík, Poldík, babič­ka, malý uklí­ze­cí robot Doušek nebo strý­ček Karel… Autoři kni­hy pro­ve­dou děti celým tuč­ňá­čím pří­byt­kem a na kaž­dé dvou­stra­ně je návod­ným tex­tem vybí­ze­jí k hle­dá­ní: „„Někde pře­ce musí být i dru­há pun­čo­cha,“ pře­mýš­lí nahlas babič­ka a zaže­ne oba do obý­va­cí­ho poko­je. „Nemám rád pun­čo­chy,“ říká Poldík a poškrá­be se na hole­ni. „Ale já ano, pře­de­vším pak ty zele­né!“ vysvět­lu­je Pavlík. Malý kro­ko­dý­lek zkon­t­ro­lu­je dokon­ce i kon­vi­ci na čaj, ale pun­čo­cha nikde.“

Kniha je urče­ná pro děti od dvou let, kte­ré si na ní pro­cvi­čí hlav­ně pozor­nost. A jis­tě se k ní budou rády vra­cet – na boha­tě ilu­stro­va­ných stra­nách totiž obje­ví vždy něco nové­ho.  To, co nám dospě­lým, může při­pa­dat jako cha­os, bude pro děti kniž­ní podo­bou hry na scho­vá­va­nou.

A jaká je poin­ta kníž­ky? Za vydat­né pomo­ci Poldíka, Pavlíka a samo­zřej­mě dětí babič­ka najde všech­ny čás­ti své­ho kos­tý­mu a maš­kar­ní bál může začít. Popřát při­jde i pan sta­ros­ta, do vese­lých kos­tý­mů se pře­vlék­nou i všich­ni pří­buz­ní. A že jich je!

Knížka sice pokul­há­vá tex­to­vě, spo­je­ní ilu­stra­cí a hle­dá­ní je však doce­la dob­rý a ori­gi­nál­ní nápad, jak děti zaba­vit. Při hle­dá­ní je nut­né vyna­lo­žit poměr­ně vel­ké úsi­lí a ani cvi­če­né­mu dospě­lé­mu oku se nemu­sí poda­řit všech­ny věci a posta­vič­ky i za pomo­ci návod­né­ho tex­tu  hned najít.

  • Autor:Christian a Fabian Jeremies
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:01.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,69800 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56636 KB. | 29.06.2022 - 03:01:31