Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

země příběhů
země příběhů

Jednoho dne budeš dost sta­rá na to, abys zno­va zača­la číst pohád­ky…

C.S. Lewis

Tímto citá­tem ote­ví­rá Země pří­bě­hů dve­ře do pohá­dek, jež dob­ře zná­me z dob naše­ho dět­ství, do pohá­dek, kte­rým jsme nej­pr­ve se zata­je­ným dechem naslou­cha­li, kte­rých jsme se zno­vu a zno­vu doža­do­va­li, abychom si je poz­dě­ji sami čet­li a ješ­tě poz­dě­ji pak vyprá­vě­li svým dětem…

V pro­lo­gu nás děj zave­de do cely, kde trá­ví své dny Sněhurčina mace­cha, zlá krá­lov­na. Ale v prv­ní kapi­to­le se čte­nář najed­nou ocit­ne v sou­čas­nos­ti a sezná­mí se s dvoj­ča­ty Connerem a Alex. Nabízí se otáz­ka, co bude dál, jak se ti dva dosta­nou do země neze­mě a hlav­ně, co si tam počnou.

“Alenka spadla do Říše divů krá­li­čí norou. Dorotku sebra­lo tor­ná­do i s domem a odnes­lo ji do země Oz. Ty děti z Letopisů Narnie tam pro­šly skří­ní….” No a Conner a Alex se do pohád­ky pro­pad­nou strán­ka­mi kníž­ky. A tím začí­ná jejich neo­by­čej­né dob­ro­druž­ství a setká­ní se zná­mý­mi i méně zná­mý­mi posta­va­mi pohád­ko­vé říše. Původní cha­rak­te­ris­ti­ky postav zůstá­va­jí téměř beze změn, Popelka je hod­ná a pra­co­vi­tá, Sněhurka něž­ná a odpouš­tě­jí­cí, Šípková Růženka chce odči­nit svůj spá­nek a vnést do sou­čas­nos­ti více živo­ta. Z toho­to obvyk­lé­ho nasta­ve­ní vybo­ču­je pou­ze Karkulka čer­ve­ná, kte­rá dospě­je a je tak­též jako Popelka, Sněhurka a Růženka krá­lov­nou, nicmé­ně krá­lov­nou posed­lou part­ner­stvím, tedy vdá­va­dlem.

Kniha je urče­na pro vět­ší děti, pro čte­ná­ře nachá­ze­jí­cí se na pome­zí dět­ství a dospí­vá­ní. Tomu odpo­ví­da­jí i jazy­ko­vé pro­střed­ky. Mnohdy však pro­je­vy dět­ských hrdi­nů půso­bí pře­moudře­le, zvláš­tě pak, když se ke slo­vu dosta­ne Connor. “Zajímalo by mě, jest­li exis­tu­je pod­půr­ná psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ká sku­pi­na pro lidi, jako jsme my. Víš, pro lidi, co je to omy­lem odnes­lo do jiný dimen­ze a tak.” Někdy se obje­ví i pou­če­ní, to zna­me­ná, že pří­běh zde není jen pro pří­běh jako tako­vý, ale nese v sobě i vzdě­lá­va­cí sna­hy. Jako když Popelka začne filo­zo­fo­vat. “Tomu výra­zu Popelčin pří­běh se vždyc­ky směju, pro­to­že pod­le mého názo­ru, ať člo­věk žije jak­ko­liv, život pros­tě nikdy nemá řeše­ní. Bez ohle­du na to, jak těž­ké zkouš­ky nechá­te za sebou, vždyc­ky je vystří­da­jí jiné.”

V dru­hé polo­vi­ně kni­hy se mezi pře­váž­ně žen­ské posta­vy zamí­chá najed­nou i Jack a jeho pří­běh o pohád­ko­vé fazo­li a způ­so­bí tím neče­ka­ný obrat. A když už to vypa­dá, že se mezi pohád­ko­vé hrdi­ny brat­ří Grimů nic cizí­ho nemů­že vlou­dit, obje­ví se náh­le Andersenova Malá moř­ská víla a dějem občas pro­cvá­lá hrdin­ka rus­kých národ­ních pohá­dek Mášenka na klis­ně Kašičce.

Autor před­po­klá­dá u čte­ná­ře zna­los­ti pohád­ko­vých pří­bě­hů, tato zna­lost se zdá býti pro poro­zu­mě­ní znač­ně důle­ži­tá, ne-li pří­mo základ­ní. Od začát­ku až do kon­ce se však pří­bě­hem jako čer­ve­ná nit pro­plé­tá osud Zlé Královny, ze kte­ré­ho vyplý­vá pou­če­ní, že Zlo povět­ši­nou nevzni­ká jen tak z niče­ho, nýbrž může být i reak­cí na nepří­zeň osu­du. V ostat­ním se autor zuby neh­ty drží zaži­té­ho klišé, to napří­klad v démo­ni­za­ci trol­lů a skře­tů a pře­de­vším vlků, kte­ří beze špet­ky sli­to­vá­ní zabí­je­jí a lžou, a tudíž si neza­slou­ží ani kou­sek sou­ci­tu.

Poetiku vyprá­vě­ní však naru­šu­je pří­liš vel­ká “smě­si­ce” kla­sic­kých pří­bě­hů, jež má děj posou­vat smě­rem dopře­du a dodá­vat mu tak prv­ky napí­na­vos­ti. Výsledkem je ale pou­ze plo­ché vyprá­vě­ní, kte­ré­mu čas­to chy­bí tře­tí roz­měr…

Christopher Paul „Chris“ Colfer (* 27. květ­na 1990) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a spi­so­va­tel. Jeho nej­zná­měj­ší role je Kurt Hummel v seri­á­lu Glee, za kte­rou v roce 2011 vyhrál Zlatý gló­bus a tři ceny People’s Choice Awards (2013, 2014, 2015). V roce 2011 se také obje­vil v časo­pi­se Time na sezna­mu 100 nej­vliv­něj­ších lidí. Sám napsal, pro­du­ko­val a hrál ve fil­mu Zasažen bleskem, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2012 na Filmovém fes­ti­va­lu Tribeca. Jeho kni­ha The Land Of Stories: The Wishing Spell se sta­la čís­lem jed­na v žeb­říč­ku New York Times.

Zdroj živo­to­pi­su: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chris_Colfer

COLFER, Chris. Země pří­bě­hů. Ilustroval Brandon DORMAN, pře­lo­žil Veronika VOLHEJNOVÁ. Praha: Fragment, 2016. ISBN 978-80-253-2892-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48717 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56701 KB. | 03.07.2022 - 11:36:35