Kritiky.cz > Recenze knih > Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

země příběhů

Jednoho dne budeš dost sta­rá na to, abys zno­va zača­la číst pohád­ky…

C.S. Lewis

Tímto citá­tem ote­ví­rá Země pří­bě­hů dve­ře do pohá­dek, jež dob­ře zná­me z dob naše­ho dět­ství, do pohá­dek, kte­rým jsme nej­pr­ve se zata­je­ným dechem naslou­cha­li, kte­rých jsme se zno­vu a zno­vu doža­do­va­li, abychom si je poz­dě­ji sami čet­li a ješ­tě poz­dě­ji pak vyprá­vě­li svým dětem…

V pro­lo­gu nás děj zave­de do cely, kde trá­ví své dny Sněhurčina mace­cha, zlá krá­lov­na. Ale v prv­ní kapi­to­le se čte­nář najed­nou ocit­ne v sou­čas­nos­ti a sezná­mí se s dvoj­ča­ty Connerem a Alex. Nabízí se otáz­ka, co bude dál, jak se ti dva dosta­nou do země neze­mě a hlav­ně, co si tam počnou.

“Alenka spadla do Říše divů krá­li­čí norou. Dorotku sebra­lo tor­ná­do i s domem a odnes­lo ji do země Oz. Ty děti z Letopisů Narnie tam pro­šly skří­ní….” No a Conner a Alex se do pohád­ky pro­pad­nou strán­ka­mi kníž­ky. A tím začí­ná jejich neo­by­čej­né dob­ro­druž­ství a setká­ní se zná­mý­mi i méně zná­mý­mi posta­va­mi pohád­ko­vé říše. Původní cha­rak­te­ris­ti­ky postav zůstá­va­jí téměř beze změn, Popelka je hod­ná a pra­co­vi­tá, Sněhurka něž­ná a odpouš­tě­jí­cí, Šípková Růženka chce odči­nit svůj spá­nek a vnést do sou­čas­nos­ti více živo­ta. Z toho­to obvyk­lé­ho nasta­ve­ní vybo­ču­je pou­ze Karkulka čer­ve­ná, kte­rá dospě­je a je tak­též jako Popelka, Sněhurka a Růženka krá­lov­nou, nicmé­ně krá­lov­nou posed­lou part­ner­stvím, tedy vdá­va­dlem.

Kniha je urče­na pro vět­ší děti, pro čte­ná­ře nachá­ze­jí­cí se na pome­zí dět­ství a dospí­vá­ní. Tomu odpo­ví­da­jí i jazy­ko­vé pro­střed­ky. Mnohdy však pro­je­vy dět­ských hrdi­nů půso­bí pře­moudře­le, zvláš­tě pak, když se ke slo­vu dosta­ne Connor. “Zajímalo by mě, jest­li exis­tu­je pod­půr­ná psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ká sku­pi­na pro lidi, jako jsme my. Víš, pro lidi, co je to omy­lem odnes­lo do jiný dimen­ze a tak.” Někdy se obje­ví i pou­če­ní, to zna­me­ná, že pří­běh zde není jen pro pří­běh jako tako­vý, ale nese v sobě i vzdě­lá­va­cí sna­hy. Jako když Popelka začne filo­zo­fo­vat. “Tomu výra­zu Popelčin pří­běh se vždyc­ky směju, pro­to­že pod­le mého názo­ru, ať člo­věk žije jak­ko­liv, život pros­tě nikdy nemá řeše­ní. Bez ohle­du na to, jak těž­ké zkouš­ky nechá­te za sebou, vždyc­ky je vystří­da­jí jiné.”

V dru­hé polo­vi­ně kni­hy se mezi pře­váž­ně žen­ské posta­vy zamí­chá najed­nou i Jack a jeho pří­běh o pohád­ko­vé fazo­li a způ­so­bí tím neče­ka­ný obrat. A když už to vypa­dá, že se mezi pohád­ko­vé hrdi­ny brat­ří Grimů nic cizí­ho nemů­že vlou­dit, obje­ví se náh­le Andersenova Malá moř­ská víla a dějem občas pro­cvá­lá hrdin­ka rus­kých národ­ních pohá­dek Mášenka na klis­ně Kašičce.

Autor před­po­klá­dá u čte­ná­ře zna­los­ti pohád­ko­vých pří­bě­hů, tato zna­lost se zdá býti pro poro­zu­mě­ní znač­ně důle­ži­tá, ne-li pří­mo základ­ní. Od začát­ku až do kon­ce se však pří­bě­hem jako čer­ve­ná nit pro­plé­tá osud Zlé Královny, ze kte­ré­ho vyplý­vá pou­če­ní, že Zlo povět­ši­nou nevzni­ká jen tak z niče­ho, nýbrž může být i reak­cí na nepří­zeň osu­du. V ostat­ním se autor zuby neh­ty drží zaži­té­ho klišé, to napří­klad v démo­ni­za­ci trol­lů a skře­tů a pře­de­vším vlků, kte­ří beze špet­ky sli­to­vá­ní zabí­je­jí a lžou, a tudíž si neza­slou­ží ani kou­sek sou­ci­tu.

Poetiku vyprá­vě­ní však naru­šu­je pří­liš vel­ká “smě­si­ce” kla­sic­kých pří­bě­hů, jež má děj posou­vat smě­rem dopře­du a dodá­vat mu tak prv­ky napí­na­vos­ti. Výsledkem je ale pou­ze plo­ché vyprá­vě­ní, kte­ré­mu čas­to chy­bí tře­tí roz­měr…

Christopher Paul „Chris“ Colfer (* 27. květ­na 1990) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a spi­so­va­tel. Jeho nej­zná­měj­ší role je Kurt Hummel v seri­á­lu Glee, za kte­rou v roce 2011 vyhrál Zlatý gló­bus a tři ceny People’s Choice Awards (2013, 2014, 2015). V roce 2011 se také obje­vil v časo­pi­se Time na sezna­mu 100 nej­vliv­něj­ších lidí. Sám napsal, pro­du­ko­val a hrál ve fil­mu Zasažen bleskem, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2012 na Filmovém fes­ti­va­lu Tribeca. Jeho kni­ha The Land Of Stories: The Wishing Spell se sta­la čís­lem jed­na v žeb­říč­ku New York Times.

Zdroj živo­to­pi­su: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chris_Colfer

COLFER, Chris. Země pří­bě­hů. Ilustroval Brandon DORMAN, pře­lo­žil Veronika VOLHEJNOVÁ. Praha: Fragment, 2016. ISBN 978-80-253-2892-7


Ohodnoťte článek


Obrová Zdenka

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
  • O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 % Mnozí jistě znají pohádky, v nichž je hlavním hrdinou malé prasátko Lojzík. Další z dílů má podtitul Pozdrav slunci. Děj začíná tím, že Lojzíkovi a jeho spolužákům ve škole oznámí paní […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků28. srpna 2018 Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků Čtení pohádek, společně strávený čas s rodiči, či prarodiči, ta atmosféra, která vládne při čtení v nás zanechává nezapomenutelné okamžiky. Vzpomínám si, na svou babičku, jak jsme s ní […]
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]
  • Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky17. prosince 2018 Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky Chcete si pochutnat a sušených housenkách? Jedli jste někdy mravenčí paštiku? Máte rádi přírodu? Pokud jste odpověděli třikrát ano, tak se začtěte do novinky Lucie Šavlíkové Černobílé […]