Kritiky.cz > Filmové recenze > Chraň nás od zlého - 65 %

Chraň nás od zlého - 65 %

Chr3

Newyorský poli­cis­ta Ralph Sarchie pra­cu­je v jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších čás­tí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší pří­pa­dy plné nási­lí, ne vždy však je jeho vyšet­řo­vá­ní úspěš­né. Jediným mís­tem, kde si může Ralph oddech­nout, je doma, s man­žel­kou Jen a dce­rou Christinou. Jednoho dne je se svým par­ťá­kem Butlerem zavo­lán k vyšet­ře­ní zlo­či­nu v zoo­lo­gic­ké zahra­dě. Tam se dozví, že jed­na z návštěv­nic při pro­hlíd­ce zahra­dy vza­la své­ho dvou­le­té­ho syna a hodi­la ho do výbě­hu se lvy. Žena ale ze zahra­dy neo­de­šla, a tak je nyní na Ralphovi a Butlerovi, aby ji našli. Po nepří­jem­ném setká­ní s tajem­ným mužem se jim nako­nec poda­ří ženu najít a před­vést na poli­cii. Tam se pot­ka­jí s kně­zem Joem Mendozou, kte­rý se sna­ží do pří­pa­du zapo­jit, ale poli­cie s jeho ver­zí o zlu nevě­ří. Případ se „šíle­nou“ ženou ale není jedi­ný, se kte­rým se Ralph setká­vá. Objevují se totiž pří­pa­dy, kte­ré postrá­da­jí logi­ku a jejich řeše­ní je oprav­du záha­dou. Ralph se ale jen tak nevzdá a do pří­pa­du se zce­la pono­ří.

Chr1Předlohou k nato­če­ní fil­mu byla kni­ha Střezte se noci, kte­rou napsal Ralph Sarchie a Lisa Collier Cool. V kni­ze jsou tajem­né a stra­ši­del­né pří­běhy, kte­ré Sarchie zažil, a pod­le tvůr­ců fil­mu to byl vhod­ný námět na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Scénáristé Scott Derrickson a Paul Harris Boardman tak stá­li před výzvou, vytvo­řit scé­nář k fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní. To se jim nako­nec poda­ři­lo. Vytvořili scé­nář k nestan­dard­ní detek­tiv­ce, kde se setká­vá­me s nad­při­ro­ze­nem a duchov­nem. Natočení fil­mu se ujal Scott Derrickson (V moci ďáb­la, Sinister), kte­ré­mu jsou fil­my s akč­ní, tajem­nou až horo­ro­vou téma­ti­kou blíz­ké. Příběh je vyprá­věn ply­nu­le, bez hlu­chých míst, a jen dra­ma­tic­kých scé­ny jsou rych­lej­ší. Za kame­ru se posta­vil Scott Kevan (Parchanti, Divoký Stomp), kte­ré­mu se poda­ři­lo nasní­mat scé­ny vel­mi dob­ře, někdy až nesku­teč­ně reál­ně. Velká část děje se ode­hrá­vá v ponurém či tma­vém pro­stře­dí, což fil­mu jen pro­spě­lo, pro­to­že se divák ale­spoň mohl více sou­stře­dit na děj a hlav­ní­ho hrdi­nu. Hudbu k fil­mu vytvo­řil Christopher Young (Ostrovní zprá­vy, Ghost Rider), kte­rý má boha­té fil­mo­vé zku­še­nos­ti. V tom­to fil­mu je to nejen vidět, ale hlav­ně sly­šet. Zvuk hra­je totiž ve fil­mu důle­ži­tou roli, v někte­rých scé­nách až domi­nu­jí­cí.

O obsa­ze­ní hlav­ní posta­vy Ch2Ralpha měli tvůr­ci od začát­ku jas­no, chtě­li Erica Bana (Černý jes­třáb sestře­len, Troja). Toho zau­ja­lo hlav­ně to, že film pat­ří do horo­ro­vé­ho žán­ru, a pro něj to tak byla nová výzva. Roli poli­cis­ty ztvár­nil vel­mi dob­ře, se zau­je­tím a pře­svěd­či­vos­tí. Jeho mla­dé­ho a na ješ­tě nezra­lé­ho par­ťá­ka Butlera si zahrál Joel McHale, kte­rý potře­bu­je stá­le dohled a vede­ní. Lepším part­ne­rem pro Ralpha je kněz Joe Mendoza, kte­ré­ho zahrál Édgar Ramírez (Carlos, Hněv Titánů). Ten ztvár­nil nety­pic­ké­ho kně­ze skvě­le, mís­ty až pře­bí­jí Banu. Z here­ček nej­ví­ce zaujme výkon Olivie Hortnonové, kte­rá výbor­ně zahrá­la „posed­lou“ Jane Crennaovou, až se divá­ko­vi tají dech. Na to, že je to její prv­ní fil­mo­vá role, je výkon oprav­du dob­rý.  Zápornou roli Santina si jis­tě s chu­tí zahrál Sean Harris (Černý chla­pec, Prométheus). Ten skvě­le ztvár­nil zápor­nou posta­vu, že je až nemož­né si při­pus­tit, že je to jen herec­ký výkon.

Tento sní­mek nepat­ří mezi typic­ké akč­ní fil­my, řadi­la bych ho spí­še do sek­ce drs­ných až horo­ro­vých fil­mů. Je pro­to dob­ré, že je pro mlá­dež do 15 let nevhod­ný. Film trvá dvě hodi­ny, což je uspo­ko­ji­vé, žád­ná scé­na neby­la nato­če­na zby­teč­ně. Snímek je dob­ře nato­čen a herec­ké výko­ny také nejsou k zaho­ze­ní. Ve fil­mu se obje­vu­jí i otáz­ky týka­jí­cí se víry v Boha, kte­ré k dané­mu téma­tu pat­ří, ale odpo­vě­di si může divák sám zod­po­vě­dět.

  • Seriál The Deuce: Špína Manhattanu o zrodu pornoprůmyslu vás doslova teleportuje do New Yorku 70. let3. prosince 2017 Seriál The Deuce: Špína Manhattanu o zrodu pornoprůmyslu vás doslova teleportuje do New Yorku 70. let Další skvostný seriálový kousek od společnosti HBO. Letošní podzimní osmidílná novinka The Deuce s českým podtitulem Špína Manhattanu nám věrně ukazuje, jak to vypadalo v newyorských […] Posted in TV Recenze
  • The Deuce o zrodu pornoprůmyslu až nečekaně poeticky na způsob Ztracených zakončil svou pouť4. listopadu 2019 The Deuce o zrodu pornoprůmyslu až nečekaně poeticky na způsob Ztracených zakončil svou pouť Jeden z nejvypiplanějších seriálů posledních let se tento týden odebral do věčných lovišť. Za celé tři sezóny se ovšem The Deuce s českým podtitulem Špína Manhattanu v našich končinách […] Posted in TV Recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Single Man12. července 2010 Single Man Film debutujícího režiséra Toma Forda, který se dosud věnoval módnímu návrhářství pro takové značky jako Gucci či Yves Saint Laurent a v roce 2006 navrhl vlastní kolekci pánské módy, po […] Posted in Filmové recenze
  • Hněv Titánů - 50 %28. března 2012 Hněv Titánů - 50 % Děj filmu sice začíná poklidně, aby se zanedlouho rozjela první z mnoha soubojů a bitev. Děj je dosti přímočarý, žádné velké převraty a změny se nekonají. Až na krátké oddychové […] Posted in Filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […] Posted in Filmové recenze
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...