Kritiky.cz > Filmové recenze > Choking Hazard

Choking Hazard

Partička tragé­dů, kte­ří asi nema­jí nic lep­ší­ho prá­ci, se, pod vede­ním své­ho sle­pé­ho duchov­ní­ho vůd­ce, zabý­vá hle­dá­ním smys­lu živo­ta. Odjedou na víkend roz­jí­mat kam­si do kři­vo­klát­ských lesů, do mote­lu Halali, kte­rý je v noci napa­den sku­pi­nou zom­bie mys­liv­ců. Jelikož jich je plný les, není z mote­lu úni­ku, a tak musí v hrůze strá­vit celou noc pobí­há­ním po hote­lu, utí­ká­ním a skrý­vá­ním se před zom­bí­ky, kte­ří motel postup­ně pro­če­sá­va­jí.

Choking Hazard je prv­ní čes­ký béč­ko­vý zom­bie horor nebo spí­še kome­die s tou­to téma­ti­kou. Jako nad­še­nec pro ten­to žánr jsem se na Choking Hazard vel­mi těšil a něko­lik měsí­ců sle­do­val jakou­ko­liv zmín­ku. Od začát­ku bylo jas­né, že půjde o jed­no­du­še nato­če­ný film, ale nějak jsem pod­lehl před­sta­vě, že by se kva­li­tou mohl ale­spoň tro­chu při­blí­žit tře­ba Vesmírným kani­ba­lům, což se bohu­žel tak úpl­ně nesta­lo.

Najdeme v něm sice mno­ho vtip­ných scén, bohu­žel však také spous­tu hlu­chých míst. Zejména pasá­že, kde se roze­bí­rá ten smy­sl živo­ta jsou tako­vé stro­hé a bez nápa­du. Některé scé­ny jsou úpl­ně vytr­že­ny z kon­tex­tu, díky čemuž dějo­vá lin­ka dost pokul­há­vá. Akční scé­ny jsou pove­de­né, ale během scén, kte­ré tvo­ří děj, jsem se spí­še nudil. Překvapivě je cel­kem sluš­né tech­nic­ké zpra­co­vá­ní fil­mu, efek­ty apod. Kladně lze hod­no­tit i hud­bu, kte­rá sty­lem do fil­mu zapa­dá a cel­ko­vý záži­tek vylep­šu­je. Škoda, že pec­ka Zombie Party Rock, od sku­pi­ny Green Monster, kte­rá je asi nej­vět­ší hudeb­ní jízdou ve fil­mu, nedo­sta­la o tro­chu víc pro­sto­ru.

Přese všech­ny výhra­dy je dob­ře, že ten­to film vzni­kl, pro­to­že v čes­ké luzích a hájích nic podob­né­ho zatím nena­jde­me.

O filmu:

ČR, 2004, 81 min
Oficiální web: Choking Hazard
Režie: Marek Dobeš
V hlav­ních rolích: Jaroslav Dušek, Jan Dolanský, Anna Fialková, Kamil Švejda, Eva Janoušková, Eva Nadaždyová, Ondřej Neff, Marek Dobeš, Štěpán Kopřiva


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...