Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...

Chlap3

Americký scé­náris­ta a reži­sér Richard Linklater (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem, Před půl­no­cí) pro nato­če­ní zají­ma­vé­ho fil­mu nepo­tře­bo­val fil­mo­vé tri­ky nebo efek­ty. Pro svůj nový film o oby­čej­ném dospí­vá­ní si vymys­lel fik­tiv­ní rodi­nu s dvě­ma dět­mi, kdy si rodi­če nero­zu­mí a roz­vod nastar­tu­je dlou­hé obdo­bí pozná­vá­ní a vytvá­ře­ní nových vzta­hů. Hlavním hrdi­na šes­ti­le­tý Mason (Ellar Coltrane) je sypa­tic­ký kluk, kte­rý se musí se svou star­ší sestrou Sam (Lorelei Linklater) vyrov­nat nejen s roz­vo­dem milo­va­ných rodi­čů, ale pře­žít dal­ší zná­mos­ti své mámy (Patricia Arquette) i svá drob­ná dob­ro­druž­ství. Po roz­vo­du rodi­čů se děti pra­vi­del­ně setká­va­jí se svým dob­ro­druž­ně a bohém­sky nala­dě­ným otcem (Ethan Hawke) a jejich vztah zůstá­vá trva­le přá­tel­ský. Malý Mason se z cit­li­vé­ho a roz­to­mi­lé­ho chla­peč­ka postu­pem let změ­ní nejen fyzic­ky, ale zís­ka­né život­ní zku­še­nos­ti mění jeho ote­vře­nou a důvě­ři­vou pova­hu. Schopnost vní­mat pozor­ně své oko­lí a při­stu­po­vat k živo­tu s leh­kým nad­hle­dem si pone­chá.
Chlap1Film zachy­cu­je pro­mě­nu vzta­hů v roz­ve­de­né rodi­ně i sou­vi­se­jí­cí vzta­hy s přá­te­li a pří­buz­ný­mi. Dalším pro­stře­dím, kte­ré má vliv na dospí­vá­ní mla­dé­ho Masona je škol­ní pro­stře­dí, kde nachá­zí kama­rá­dy i prv­ní pla­to­nic­ké lás­ky. Nechybí mejda­ny a prv­ní zku­še­nos­ti v par­tě vrs­tev­ní­ků s účas­tí alko­ho­lu. Díky čas­té­mu stě­ho­vá­ní si mason ani jeho setra nevy­tvo­ří dlou­ho­do­bá přá­tel­ství mezi vrs­tev­ní­ky. Ve stře­du zájmu jsou rodin­né vaz­by a ty jsou také tím nej­dů­le­ži­těj­ším v živo­tě mla­dé­ho Masona. Ačkoliv se rodi­če roz­ve­dou, umí se dohod­nout na návště­vách a děti roz­cho­dem výraz­ně netr­pí. Každodenní nepří­tom­nost otce je však znát při řeše­ní cho­du domác­nos­ti, kdy veš­ke­rá roz­hod­nu­tí leží na mat­ce a děti mají k někte­rým roz­hod­nu­tím výhra­dy. Návštěvy u otce mají zpo­čát­ku báječ­nou atmo­sfé­ru, ale v prů­bě­hu let děti pozná­va­jí, že i jeho život nemá ani ona snad­ný a jeho pří­stup k povin­nos­tem se záko­ni­tě mění. Začátek a konec fil­mu pat­ří hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Se zasně­ným pohle­dem leží Mason jako šes­ti­le­tý klou­ček na škol­ní zahra­dě a pře­mýš­lí o vzni­ku vosy. Se stej­nou váž­nos­tí mudru­je jako osm­nác­ti­le­tý mla­dík nad smys­lem živo­ta. Chlapecký věk se roman­tic­kým veče­rem posou­vá do dal­ší­ho obdo­bí. Bez žád­ných vel­kých emo­cí, bez vel­kých gest ale záběr na ská­ly ve svět­le zapa­da­jí­cí­ho slun­ce jsou dosta­teč­ně výmluv­né a pan reži­sér si je nedo­ká­zal neo­de­přít.
Chlap2Jestliže se ten­to film něčím výraz­ně odli­šu­je od běž­né ame­ric­ké pro­duk­ce, pak je to pře­de­vším sna­ha o zachy­ce­ní běž­né­ho živo­ta v roz­pad­lé rodi­ně, kde se neztrá­cí a stá­le fun­gu­je neo­ká­za­lá lás­ka k dětem. Scénář od počát­ku počí­tal s ome­ze­ným počtem her­ců, kte­ří budou po dva­náct let hrát své role, a epi­zod­ní role uči­te­lů, spo­lu­žá­ků a dal­ších postav obsa­zo­val v jed­not­li­vých rocích natá­če­ní. Hlavní posta­va chlap­ce Masona není ničím výji­meč­ná, ale urči­tě neby­lo snad­né najít a vlo­žit důvě­ru v šikov­né šes­ti­le­té dítě, kte­ré neztra­tí své nad­še­ní pro plně­ní úko­lů ze scé­ná­ře po celou dobu natá­če­ní. Do role Sam obsa­dil reži­sér svou vlast­ní dce­ru a do rolí rodi­čů zku­še­né her­ce. Scénář se musel nut­ně uzpů­so­bit mož­nos­tem dět­ských her­ců a dát i kva­lit­ní pro­stor pro­fe­si­o­ná­lů. Přesto, že film zachy­cu­je běž­né život­ní situ­a­ce jako je spo­leč­ný oběd nebo jízdy autem, jsou posta­vy sluš­ně upo­ví­da­né a pro­ží­va­jí emo­ce. Zajímavé jsou také situ­a­ce ze škol­ní­ho pro­stře­dí, kde jsou patr­né urči­té ritu­á­ly i pří­stup uči­te­lů k žákům. I na otáz­ku nábo­žen­ství film neza­po­mí­ná a uka­zu­je ten­to­krát vel­mi nezá­vis­lý pří­stup k víře. A je doce­la mož­né, že prá­vě urči­tá nezá­vis­lost a vol­ný pří­stup k infor­ma­cím je jed­ním ze základ­ních rysů fil­mu. Agrese a nási­lím dodr­žo­va­ná nesmy­sl­ná pra­vi­dla jsou pre­zen­to­vá­ny jako zásad­ně nežá­dou­cí a nebez­peč­né. Než pasiv­ně trpět, je lépe včas ode­jít, jak to v jed­né z vypja­tých scén musí mat­ka s dět­mi rych­le udě­lat. Role mat­ky je ve fil­mu veli­ce zvý­raz­ně­na a uka­zu­je nejen její důle­ži­tost pro děti a fun­gu­jí­cí vzta­hy, ale také na někte­ré nega­tiv­ní dopa­dy na ženu, kte­rá s dět­mi zůsta­ne po roz­vo­du sama. Autorům fil­mu se poda­ři­lo na někte­ré kaž­do­den­ní kom­pli­ka­ce uká­zat, ale jsou zob­ra­ze­ny jako jed­not­li­vé epi­zo­dy, kte­ré děti regis­tru­jí jako mno­ho dal­ších situ­a­cí.
Chlapectví je film dlou­hý 164 minut a po celou dobu jsem se nenu­di­la. Přestože jsou ve fil­mu jen tři scé­ny zob­ra­zu­jí­cí rodin­né nási­lí, nepů­so­bí film drs­ně ani depre­siv­ně. Postavy se sta­ví k živo­tu jako sil­ní jedin­ci s urči­tý­mi pochyb­nost­mi, ale nejsou to žád­ní super­hr­di­no­vé. Možná nebo prá­vě pro­to je zají­ma­vé sle­do­vat, jak bude jejich život pokra­čo­vat a s kým se pot­ka­jí. Režisér Linklater nato­čil film s vel­kou cit­li­vos­tí a s úctou k her­cům. Ponechal je hrát civil­ně a nej­spíš se zde osvěd­či­la i urči­tá míra impro­vi­za­ce. Ostatně tak pra­co­val s her­ci i ve fil­mech, kte­ré jsem už dří­ve jme­no­va­la a měly své pre­mi­é­ry v před­cho­zích letech. Tentokrát je ve fil­mu více zábě­rů, někdy se s tex­tem pří­mo šet­ří a občas je pou­ži­tý styl „ hýbej se a mluv o něčem důle­ži­tém“, tak, jak to při­ro­ze­ně ply­ne v živo­tě a jak je nato­če­na i scé­na, kdy jede Mason se svým otcem sta­no­vat.
Chlap3Při vší úctě k cel­ko­vé ori­gi­na­li­tě nápa­du, sty­lu natá­če­ní a k cel­ko­vé­mu vyzně­ní fil­mu se nemo­hu obrá­nit dojmu, že film je zide­a­li­zo­va­nou před­sta­vou o vaz­bách v roz­ve­de­né rodi­ně a může být v urči­tém smys­lu pohád­ko­vým pří­bě­hem pro mno­ho lidí, jejichž rodi­ny a vzta­hy dopadly po roz­vo­du dale­ko hůř. Doufám však, že někde sku­teč­ně exis­tu­jí táto­vé, kte­ří umí s dět­mi pro­ží­vat jejich hry a v dospí­vá­ním se k nim sta­ví jako kama­rá­di stej­ně dob­ře, jako to doká­zal zahrát Ethan Hawke. Stejně tak věřím, že jsou na svě­tě skvě­lé a obě­ta­vé mat­ky, kte­ré přes všech­na škobrt­nu­tí a pře­hma­ty zůstá­va­jí sil­né a milu­jí­cí, jako jsem to uvě­ři­la hereč­ce Patriciï Arquette. Výkon Ellara Coltrana byl bez­pro­střed­ní a věro­hod­ný pře­de­vším v obdo­bí z mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. S při­bý­va­jí­cí­mi lety se mu patr­ně hrá­lo o pozná­ní hůř. Nepovažuji to však za jeho chy­bu. Ani Lorelei Linklater nedo­ká­za­la být ve všech letech prá­ce na fil­mu v odpo­ví­da­jí­cím nasa­ze­ní a se zájmem o natá­če­ní. Je to nej­spíš daň za ori­gi­nál­ní nápad auto­ra fil­mu. Vlastním vývo­jem a dospí­vá­ním si pro­šli samot­ní mla­dí her­ci a pro­mě­nou pro­šel i jejich vztah k jejich fil­mo­vým posta­vám a fil­mo­vá­ní.
Film se natá­čel od roku 2002 a v prů­bě­hu natá­če­ní se v něm odra­zi­lo i něko­lik his­to­ric­kých sku­teč­nos­tí, kte­ré něja­kým způ­so­bem zasáh­ly do živo­ta hrdi­nů. Objevuje se tu voleb­ní kam­paň Baracka Obamy nebo šílen­ství při uve­de­ní fil­mu Harry Potter. Je to úsměv­né poo­hléd­nu­tí do minu­los­ti a fil­mu to dodá­vá na auten­tič­nos­ti. Stejně tak se poda­ři­lo ve fil­mu vyu­žít něko­lik pís­ní, kte­ré zazní jako repro­du­ko­va­ný dopro­vod i živém pro­ve­de­ní. Ve fil­mu je mno­ho výbor­ných scén, kte­ré jako by autor někde okou­kal v doku­men­tár­ním fil­mu, i mno­ho scén prů­měr­ných, kte­ré by jin­de zce­la zanik­ly. Všechny však do sebe zapa­da­jí a to pova­žu­ji s ohle­dem na dél­ku natá­če­ní za dob­rý výsle­dek. Namíchaný fil­mo­vý koktejl nabí­zí zají­ma­vý pohled na dospí­vá­ní s mír­ně ide­a­lis­tic­kým a nauč­ným pod­tex­tem. Neobsahuje sice „Silné emo­ce“ ani „Velký pří­běh“, ale nechá­vá divá­ka pro­jít spo­lu s hlav­ním hrdi­nou někte­ré oka­mži­ky prů­bě­hu lid­ské­ho živo­ta.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Chlapectví
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […]
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […]
  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […]
  • Ethan Hawke29. července 2014 Ethan Hawke Ethan Hawke, celým jménem Ethan Green Hawke, (* 6. listopadu 1970, Austin, Texas, USA) je americký herec, spisovatel a režisér. Mezi úspěšné filmy ve kterých hrál patří Společnost mrtvých […]
  • Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.2. března 2019 Očista - "Očista" je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé. Když se budete muset rozhodnout, jestli vaše rodina nebo pomoc cizímu člověku, jak se rozhodnete? Asi je celkem jasné, jaké by bylo vaše vlastní rozhodnutí, ale vaše dítě ještě nemusí […]
  • Patricia Arquette29. července 2014 Patricia Arquette Patricia T. Arquette, většinou označovaná jen jako Patricia Arquette, přechýleně Arquetteová, (* v pondělí 8. dubna 1968 v Chicagu v Illinois ve Spojených státech amerických) je americká […]
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […]
  • Sinister (2012)9. prosince 2012 Sinister (2012) V posledních letech vzniká hororových filmů poměrně značné množství, ne každý ale skutečně stojí za shlédnutí. Sinister podle všeho mezi tyto snímky nepatří. Ellison, autor dost krvavých […]
  • Total Recall (2012) - 70 %11. srpna 2012 Total Recall (2012) - 70 % Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů. Když sem se tehdy před lety dozvěděl, že se chystá remake Totalu Recall tentokrát bez Arnolda Schwarzeneggera, kroutil […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]