Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chladnokrevně předložený účet - 70 %

Chladnokrevně předložený účet - 70 %

J
J

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší série kri­mi­ná­lek.

Jerry se při návštěvě noč­ní­ho baru v New Yorku zaple­te do rvač­ky mezi gan­gs­te­ry. Rváči sice ute­čou, ale v baru od  krás­né zpě­vač­ky Violet se dozví­dá něco málo o jed­nom z nich. Agent FBI se dostá­vá na sto­pu k chys­ta­né­mu pře­pa­de­ní obr­ně­né­ho vozu při pře­vo­zu cenin z Americké národ­ní ban­ky. Jerry se poku­sí u guver­né­ra ban­ky pana Clarka pozdr­žet zásil­ku k pře­vo­zu, ale neú­spěš­ně. K pře­pa­dě­ní obr­ně­né­ho vozu oprav­du dojde a náklad v hod­no­tě tři­nác­ti mili­o­nů dola­rů skon­čí v rukou gan­gs­te­rů. Jerry zachrá­ní na posled­ní chví­li guver­né­ra před sebe­vraž­dou, když mu v kan­ce­lá­ři slí­bí, že bere celou zod­po­věd­nost za krá­dež na sebe a ozná­mí to veřej­nos­ti. Následně však při tis­ko­vé kon­fe­ren­ci guver­nér umí­rá na infarkt a Jerry zůstá­vá v očích veřej­nos­ti vin­ný za ztrá­tu peněz. Následuje jeho odvo­lá­ní z pří­pa­du a plná suspen­da­ce. Případu se ují­má jeho kama­rád Phil, kte­rý pota­jí s Jerrym spo­lu­pra­cu­je. Mezitím gan­gs­te­ři une­sou baro­vou zpě­vač­ku Violet, jeli­kož chtě­jí vědět, jest­li jejich nedáv­no zahy­nu­lý a nedů­vě­ry­hod­ný kole­ga Tommy s někým nespo­lu­pra­co­val. Violet necha­jí osa­mo­tě v kan­ce­lá­ři a čeka­jí komu zavo­lá. Zpěvačka zalar­mu­je Jerryho, kte­rý při­jíž­dí se svým Jaguárem k opuš­tě­né­mu obchod­ní­mu domu. Je to past, při kte­ré dojde k pře­střel­ce mezi gan­gs­te­ry. Jerry je však pro­ti gan­gs­te­rům důstoj­ným sou­pe­řem. Zachrání Violet, ale gan­gs­te­ři uni­ka­jí i s kořis­tí. V már­ni­ci se setká­vá s Philem, kte­rý ohle­dá­vá Tommyho tělo, ale nepři­chá­ze­jí na žád­nou sto­pu. Až Jerry v bytě Violet obje­ví pro­spekt na boxer­ské zápa­sy, kte­rý pat­řil Tommymu. Jerry se vydá­vá do boxér­ské­ho klu­bu. Gangsteři jsou varo­vá­ni nezná­mým vola­jí­cím, že agent FBI je jim opět v patách. Jerry se por­ve v kotel­ně s namaka­ný­mi gan­gs­te­ry, ale je  pře­mo­žen a spo­leč­ně i s Violet spou­tán v kou­pel­ně. Mezitím šéfa gan­gs­te­rů pře­kva­pí svo­ji návště­vou pan Davis a jeho par­ťák, což jsou oni nezná­mí, kte­ří sle­do­va­li ban­du z povzdá­lí. Pan Davis byl dva­cet let svě­do­mi­tým zaměst­nan­cem ban­ky, kte­rý dohlí­žel na trans­port peněz. Dlouho vymýš­lel ten­to plán, dokud se nena­skyt­la pří­le­ži­tost. Davis se nej­pr­ve tvá­ří, že chce s ban­dou spo­lu­pra­co­vat a zná člo­vě­ka, kte­ré­mu by se ukra­de­né dia­man­ty z lou­pe­že daly pro­dat. Jakmile se mu však dosta­ne ulou­pe­ná kořist do rukou, ban­du zra­dí a jejich šéfa chlad­no­krev­ně zastře­lí. Davis a jeho par­ťák uni­ka­jí s kořis­tí v heli­kop­té­ře. To však netu­ší, že mají jed­no­ho zachy­ce­né­ho pasa­že­ra s sebou. Je to Jerry Cotton, kte­rý je donu­tí oba při­stát s heli­kop­té­rou na atle­tic­kém sta­di­o­nu. Následuje závě­reč­ný sou­boj, kdy oba muže pře­mů­že a zís­ká ukra­de­ný lup z ban­ky. Vše kon­čí pří­jez­dem poli­cie...

Černobílá kri­mi­nál­ka Chladnokrevně před­lo­že­ný účetJerry Cottonem se ten­to­krát poved­la. Film je to napí­na­vý se zají­ma­vým dějem plný gan­gs­te­rů, rva­ček a pře­stře­lek. Přepadová scé­na s obr­ně­ným vozem je poměr­ně efek­tiv­ní s dob­rým nápa­dem. Nechybí ani sexy polo­vič­ka v podá­ní Yvonne Monlaur. Závěrečné děj­ství má spád, a dokon­ce i ten zvrat. Jasně, je to pořád Cottenovská kla­si­ka - naiv­ní pří­běh, omše­lá zad­ní pro­jek­ce, nedo­ta­že­né rány, němec­ké kuli­sy pro­vá­za­né s archiv­ní­mi zábě­ry sku­teč­né­ho New Yorku a Jerryho fak­tic­ká nezranitelnost.Přesto se jed­ná o dob­rý sní­mek ze sta­ré ško­ly, kte­ré­mu dávám cel­kem sluš­né hod­no­ce­ní, tj. 70 %.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44095 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55931 KB. | 22.05.2022 - 03:39:45