Kritiky.cz > Recenze knih > China Miéville - Město a město

China Miéville - Město a město

China Miéville, slav­ný brit­ský autor, před­sta­vi­tel New Weird, zají­ma­vé­ho to smě­ru, kte­rý při­ná­ší nový, svě­ží vzduch do zatuchlé­ho svě­ta fan­ta­sy. Koneckonců ne nadar­mo se říka­lo, že dějo­vě méně nápa­di­té než fan­ta­sy je už snad jen por­no...

Kniha Město a měs­to má tak dale­ko blí­že k Orwellovi, P. K. Dickovi a F. Kafkovi, než tře­ba k tako­vé­mu Tolkienovi. Do úžas­né­ho fan­task­ní­ho svě­ta, kte­rý Miéville v kni­ze před­sta­vu­je, dost čas­to pro­mí­tá své poli­tic­ké názo­ry (je čle­nem troc­kis­tic­ké stra­ny) a zku­še­nos­ti se stu­di­em antro­po­lo­gie, či zájem o blíz­ko­vý­chod­ní vzta­hy. Výsledkem je pak uvě­ři­tel­né fan­ta­sy, což může znít tro­chu jako roz­por, ale roz­hod­ně tomu tak není. Město a měs­to se ode­hrá­vá v našem svě­tě a době, jen mís­to samot­né je (geni­ál­ní způ­so­bem) smyš­le­né. Jedná se v pod­sta­tě o dvě měs­ta, kte­rá exis­tu­jí v jed­nom časo­prosto­ru, mezi měs­ty nevlád­nou zrov­na dob­ré vzta­hy, jejich oby­va­te­lé se musí už od malič­ka učit stra­te­gii nevi­dět „ty dru­hé“, i když se ve sku­teč­nos­ti nachá­zí tře­ba jen metr dale­ko. V tom­to pop­ném dvojměs­tí je hlav­ní posta­vou poli­cis­ta Tyador Borlú, kte­rý vyšet­řu­je smrt nezná­mé mla­dé ženy, jak už to ale v podob­ných pří­bě­zích bývá, vše je dale­ko sple­ti­těj­ší, než se na prv­ní pohled může zdát, nicmé­ně samot­ná detek­tiv­ní linie není zase až tak důle­ži­tá, spí­še to vše slou­ží jako kuli­sa pro před­sta­ve­ní něče­ho dale­ko zají­ma­věj­ší­ho, a to obou měst (Beszel a Ul Qoma), jejich růz­no­ro­do­sti, cha­rak­te­rů, kte­ré se v nich pohy­bu­jí a také vše­moc­né­ho trans - g, což je tako­vý tam­ní „big bro­ther“, kte­rý bdí na dodr­žo­vá­ní roz­dě­le­ní obou měst a na vzá­jem­né nevší­má­ní si sebe navzá­jem.

Bez ostychu mohu říci, že Město a měs­to je jed­na z nej­pů­so­bi­vě­ji a funkč­ně nej­u­vě­ři­tel­ně­ji napsa­ných knih, kte­ré jsem kdy četl.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com