Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Chicken Mystake game

Chicken Mystake game

Vytvořeno AI
Vytvořeno AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Už jste sly­še­li o této doslo­va vype­če­né hře, kte­rá si zís­ka­la tisí­ce fanouš­ků ve svě­tě? Že ne? Tak čtě­te.

Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete!

Online kasi­no MyStake roz­ší­ři­lo svou nabíd­ku hazard­ních her a nyní se sta­lo kom­plet­ním trhem pro hrá­če z celé­ho svě­ta s tisí­ci her na plat­for­mách nej­lep­ších onli­ne kasin. Mezi těmi­to hra­mi jsou oblí­be­né auto­ma­ty a stol­ní hry, ale také nové ori­gi­nál­ní mini­hry, jako je Dino a Chicken.

Hra Chicken Mystake je kasi­no­vá mini­hra, ve kte­ré hrá­či hle­da­jí ope­če­ná kuřát­ka a nesmí nara­zit na ohlo­da­nou kost, aby vyhrá­li pohád­ko­vou výhru. Tento člá­nek obsa­hu­je podrob­nou recen­zi této hry, včet­ně nej­lep­ších typů pro výhru peněz a bonu­sů nabí­ze­ných MyStake kasi­nem.

Na tom­to odka­ze Vás čeká Demo ver­ze, kde si hru může­te vyzkou­šet a záro­veň zís­kat bonus do Mystake kasi­na = Hraj zdar­ma Chicken Mystake!

Vypečený bonus pro nové hráče

MyStake nabí­zí růz­né bonu­sy pro hrá­če, kte­ří si zde zalo­ží hráč­ský účet, včet­ně bonu­sů za prv­ní a dru­hý vklad, stej­ně jako kryp­to bonus. V této hře je vyso­ký výher­ní poten­ci­ál až do výše 10 000 eur.

Za prv­ní vklad Vás kasi­no odmě­ní 100% až do výše 25.000,- a to se vypla­tí. Ale to není všech­no, kasi­no má roz­dě­lé mini­hry a her­ní auto­ma­ty zvlášť. Pokud se roz­hod­ne­te vyzkou­šet her­ní auto­ma­ty, auto­ma­tic­ky dosta­ne­te dal­ší bonus 150% na prv­ní vklad na her­ní auto­ma­ty. Pro maji­te­le cryp­to měn zde také bonus a to 170% za prv­ní vklad.

A teď zpět ke hře Chicken

Hra Chicken Mystake je snad­no hra­tel­ná a spo­leh­li­vá díky pou­ži­tí tech­no­lo­gie Provably Fair, kte­rá zaru­ču­je féro­vost hry a zajiš­ťu­je, že do výsled­ku hry nemů­že zasa­ho­vat žád­ná tře­tí stra­na. Existují růz­né stra­te­gie pro zvý­še­ní šan­cí na výhru, jako je napří­klad změ­na počtu kos­tí v pokr­mech. Čím více kos­tí, tím vět­ší risk, ale záro­veň i zisk.

Pole obsa­hu­je 25 talí­řů, kte­ré jsou zakry­ty zvo­ny. Pod něktrý­mi zvo­ny se nachá­zí kuře a pod někte­rý­mi kost. Počet kos­tí si může­te nasta­vit od 1 až do 24. Pak si nasta­ví­te sáz­ku a jde­te na to! Můžete odkrýt 1 zvon a pak vybrat výhru nebo může­te polra­čo­vat dále. Čím více kuřat v jed­né hře odkry­je­te, tím vět­ší výhru zís­ká­te. Pokud se nebu­de­te cítit pokra­čo­vat ve hře, jed­no­du­še si svo­jí výhru vybe­re­te a pokra­ču­je­te dál. Na pane­lu ved­le hry může­te vidět, jak si vede­te. Máte tam zazna­me­na­nou kaž­dou hru - výhru či pro­hru. Také máte k dis­po­zi­ci chat, kde si může­te dopi­so­vat s ostat­ní­mi hrá­či.

Dle mých zku­še­nos­tí bych dopo­ru­čo­va­la nasta­vit počet kos­tí na 3, nasta­vit sáz­ku na 20/30 euro a zved­nout kaž­dou hru 3 zvo­ny s kuře­tem, vybrat výhru a pokra­čo­vat. Každopádně pokud rádi ris­ku­je­te a milu­je­te adre­na­lin, může­te se poku­sit odkrýt více kuřat a zís­kat tak vět­ší výhru! Každopádně čím více odkry­tých zvo­nů, tím vět­ší šan­ce, že sláp­ne­te na kost a při­jde­te o svo­jí sáz­ku.

Celkově vza­to, Chicken Mystake je zábav­ná a jedi­neč­ná hra, kte­rou sto­jí za to zku­sit, pokud hle­dá­te jed­no­du­chou a lukra­tiv­ní těžeb­ní hru v onli­ne kasi­nu.

Pokud se chce­te podí­vat na video, kde je vysvět­le­no, jak se hra hra­je, podí­vej­te se na ten­to YT odkaz: Video recen­ze hry Chicken Mystake

Dostupná exkluzivně pouze v Mystake kasinu

Tato hra je exklu­ziv­ní pou­ze pro MyStake kasi­no a nabí­zí jedi­neč­nou gra­fi­ku a design.

MyStake kasi­no je spo­leh­li­vé a má vyso­kou úro­veň bez­peč­nos­ti. Hra Chicken Mystake je zaru­če­ně féro­vá díky kryp­to­gra­fic­ké tech­no­lo­gii Provably Fair, kte­rá spo­lu­pra­cu­je s blockcha­i­nem.

Celkově lze říci, že MyStake kasi­no a jeho hra Chicken Mystake jsou skvě­lou vol­bou pro hrá­če, kte­ří hle­da­jí jed­no­du­ché a zábav­né hry s vyso­kým výher­ním poten­ci­á­lem.

Tak jde­te do toho?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71048 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60977 KB. | 06.06.2023 - 22:23:58