Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Cheryl Strayedová: Divočina

Cheryl Strayedová: Divočina

DivocinaRec

V živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka jed­nou nasta­ne chví­le, kdy neví, jak dál. Kdy se ze svě­ta sta­ne jen prázd­né mís­to a všech­no je jinak, než jste si vysni­li a přá­li.

O tom vyprá­ví i auto­bi­o­gra­fic­ká kni­ha Cheryl Strayed, kte­rá ve svých dva­ce­ti šes­ti letech při­chá­zí o mat­ku. Postupně víc a víc ztrá­cí sebe, dostá­vá se do svě­ta drog a náhod­ných pomě­rů s nezná­mý­mi muži, i když je šťast­ně vda­ná. Sama cítí, že se necho­vá správ­ně, neví ale, jak se svým smut­kem a trá­pe­ním nalo­žit. Jednoho dne v obcho­dě náhod­ně nara­zí na prů­vod­ce Pacifickou hře­be­nov­kou a najed­nou jí hla­vou pro­je­de myš­len­ka, že ujde těch 2 663 mil úpl­ně sama.

O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji se Cheryl oprav­du vydá­vá na dlou­hou ces­tu. Má s sebou batoh, kte­rý stě­ží une­se a boty, kte­ré jsou ji malé. To ale zjis­tí až mno­hem poz­dě­ji. Taky při­chá­zí na to, že spát sama ve sta­nu upro­střed divo­či­ny není zrov­na nej­pří­jem­něj­ší, hlav­ně když člo­věk sly­ší nezná­mé zvu­ky. Vidí, jak nád­her­ná a záro­veň nevý­slov­ně kru­tá doká­že být pří­ro­da. A jak dob­ří doká­žou být lidé.

Kniha je vel­mi čti­vá, styl psa­ní vcel­ku jed­no­du­chý a nekom­pli­ko­va­ný. Děj poměr­ně rych­le ubí­há, i když může­te mít občas pocit, že v pří­bě­hu chy­bí akce a zřej­mě bude­te mít prav­du.

Pokud totiž tou­ží­te pro­žít mno­ho neče­ka­ných dějo­vých zvra­tů a dechbe­rou­cích scén, tak to nej­spí­še  nebu­de kni­ha pro vás. Síla toho­to pří­bě­hu spo­čí­vá v tom, že není jed­ním z ohra­ných, prvo­plá­no­vých romá­nů o živo­tě a nešťast­ném osu­du, jak by se moh­lo zdát. Tahle kni­ha je o lás­ce k sobě samé­mu, o odpuš­tě­ní, bez­mo­ci a pře­de­vším o tom, že se nikdy nesmí­me za žád­ných okol­nos­tí vzdá­vat. Vlastně buď­te při­pra­ve­ni na to, že po dočte­ní bude­te chtít zmi­zet s bato­hem na zádech.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53743 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51583 KB. | 22.10.2021 - 05:45:53