Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Merde
Merde

Merde! Francouzský výraz urče­ný pro… Začtěte se do kni­hy Stephena Clarka Merde po evrop­sku a urči­tě se dozví­te, co přes­ně mer­de zna­me­ná. I když se zrov­na na ces­tu do Francie nechys­tá­te, tato zna­lost se vám bude urči­tě hodit, až se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy nebu­de úpl­ně vhod­né pou­žít čes­ký ekvi­va­lent. Ulevíte si aspoň cizo­ja­zyč­ně a bude­te dou­fat, že dru­há stra­na tuto kni­hu ješ­tě nečet­la a neví.

Merde po evrop­sku je už šes­tým pokra­čo­vá­ním oblí­be­né humo­ris­tic­ké řady, kde mer­de hra­je hlav­ní roli. V roce 2004 vyšla prv­ní kni­ha pod názvem Merde! Rok v Paříži a sta­la se bes­selle­rem a to nejen u nás. Ač s fran­couz­ským názvem najde­te kni­hu plnou suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ten­to­krát smě­řu­je do řad Evropské unie a mimo jiné řeší stá­le aktu­ál­ní téma brexit. Nebo spí­še to, co mu před­chá­ze­lo. Na půdu euro­par­la­men­tu při­jíž­dí Brit Paul West, aby zde pra­co­val jako asi­s­tent euro­po­slan­ky­ně zvo­le­né za Francii. Oficiální nápl­ní jeho prá­ce je stu­die zabý­va­jí­cí se jazy­ky národ­ních men­šin v Evropě. Ale neo­fi­ci­ál­ně? Paul West se dosta­ne do kolo­to­če udá­los­tí a nako­nec může sám ovliv­nit výsled­ky refe­ren­da o odcho­du Britů z EU.

Ovšem než se dosta­ne­me k samot­né­mu refe­ren­du, podí­vá­me se na běž­ný pro­voz Evropského par­la­men­tu oči­ma nováč­ka, kte­ré­ho ješ­tě nesemle­la maši­ne­rie nesmy­sl­ných naří­ze­ní, pří­ka­zů, záka­zů a neza­sy­pa­ly tuny zpráv, repor­tů a pře­hle­dů. Paul West se na vlast­ní oči pře­svěd­čí, jak a kde se reál­ně dělá evrop­ská poli­ti­ka.

I přes­to, že samo­zřej­mě jde o fik­ci a nad­sáz­ku, může čte­ní Merde po evrop­sku u labil­něj­ších čte­ná­řů vyvo­lat depre­se a poci­ty zma­ru. Protože kdy­by euro­par­la­ment ale­spoň z čás­ti fun­go­val, jak Stephen Clarke popi­su­je, tak je to napros­to neu­vě­ři­tel­né. Můžeme si jen přát a dou­fat, že autor „vaří z vody“ a rea­li­ta se vůbec nepo­do­bá tomu, co najde­me na kaž­dé stra­ně kni­hy.

Merde po evrop­sku  je pří­bě­hem bez­vý­znam­né­ho asi­s­ten­ta Paula Westa na stra­ně jed­né a záro­veň son­dou do nit­ra Evropského par­la­men­tu na stra­ně dru­hé. U čte­ní kni­hy se mís­ty bude­te bavit, ale bohu­žel mís­ty i nudit. Některé dia­lo­gy jsou zby­teč­ně dlou­hé a kni­ze by pro­spě­lo zhut­ně­ní tex­tu. Děj by tak dostal vět­ší spád. Opakující se alko­ho­lo­vé eska­pá­dy hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré mají vždy stej­ný prů­běh, také na dra­ma­tič­nos­ti nepři­da­jí a po x tém opa­ko­vá­ní  začnou dokon­ce lehce nudit stej­ně jako zápla­va dal­ších a dal­ších domně­lých absurd­ních naří­ze­ní z pera EU.

Pokud však máte rádi suchý brit­ský humor a nad­sáz­ku, při­jde­te si na své a Merde po evrop­sku je urče­no přes­ně pro vás. Potěší a neu­ra­zí.

  • Název:                 Merde po evrop­sku
  • Autor:                  Stephen Clarke
  • Nakladatelství: PLUS

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13865 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56615 KB. | 29.06.2022 - 21:36:50