Kritiky.cz > Pro ženy > Chcete si postavit nový dům?

Chcete si postavit nový dům?

img a277595 w1731 t1480760385

Sedněte na kolo a vyraž­te. My jsme to zku­si­li a z cyk­lo­vý­le­tu do Provence v již­ní Francii si při­vez­li inspi­ra­ci, kte­rou se nám poda­ři­lo během dvou let rea­li­zo­vat. Finanční strán­ku se nám poda­ři­lo vyře­šit hypo­té­kou, kte­rá je niž­ší, než nájem tří­po­ko­jo­vé­ho bytu.

velká rodinná budova

Nebo rekonstruovat starou chalupu?

 
Strávili jsme ten­krát v tom­to maleb­ném pro­stře­dí celý týden. Každý den jsme z mís­ta uby­to­vá­ní vyjíž­dě­li hvěz­di­co­vi­tě na všech­ny  svě­to­vé stra­ny a pozná­va­li pří­ro­du a rov­něž archi­tek­tu­ru toho­to kra­je. A na jed­nom nároč­ném, osm­de­sá­ti­ki­lo­me­t­ro­vém výle­tu, zasta­vi­li k odpo­čin­ku na pře­krás­ném mís­tě u jihofran­couz­ské ves­ni­ce. Tam jsme ji uvi­dě­li. Starou cha­lu­pu, zre­kon­stru­o­va­nou do podo­by, kte­rá nás nadchla. Vybavenou vším, co k sou­čas­né­mu živo­tu je potře­ba. Ochotný maji­tel, když viděl naše nad­še­ní, nás ochot­ně pro­ve­dl celým domem a pohos­til čer­ve­ným vínem z vlast­ní vini­ce. Vůbec se nám nechtě­lo odchá­zet...

Po pří­jez­du domů jsme měli jas­no. Chceme i s dět­mi žít v cha­lu­pě, kte­rou si upra­ví­me pod­le vlast­ních potřeb. Začalo inten­ziv­ní hle­dá­ní vysně­né­ho byd­le­ní. Nejčastěji jsme vyjíž­dě­li na kolech a nahlí­že­li do sta­ve­ní, kte­rá byla na pro­dej. Nakonec se poved­lo. Našli jsme přes­ně to, co jsme hle­da­li. Asi deset kilo­me­t­rů od naše­ho stá­va­jí­cí­ho byd­liš­tě.
Oslovili jsme pro­jek­tant­skou fir­mu, kte­rá nám pomoh­la s řeše­ním. Asi po půlro­ce dola­ďo­vá­ní všech nezbyt­nos­tí byl plán rekon­struk­ce na svě­tě. Na jaře se sta­veb­ní děl­ní­ci se pus­ti­li do prá­ce. Už jsme se nemoh­li dočkat, až se do naší cha­lu­py nastě­hu­je­me. Hodně věcí jsme se sna­ži­li udě­lat své­po­moc­ně a ruku k dílu při­lo­ži­li naši přá­te­lé.

Dokonce se nám poda­ři­lo zpro­voznit i sta­rou stud­nu na zahra­dě. Aby byla voda na zalé­vá­ní kytek a zele­ni­ny.
srub v lese
Druhým rokem, těs­ně před Vánocemi, jsme se pře­stě­ho­va­li. Byly to ty nej­ro­man­tič­těj­ší svát­ky...

  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […] Posted in Pro ženy
  • Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout5. června 2019 Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout Červené šaty na podzim? To jako vážně? Za mě rozhodně ano! Když se chce žena cítit žádoucí, přitažlivá a touží podtrhnout svou ženskost, jsou to právě šaty, po kterých bez rozmyslu […] Posted in Pro ženy
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […] Posted in Pro ženy
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […] Posted in Pro ženy
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...