Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Charlieho andílci v TV

Charlieho andílci v TV

Trojice půvab­ných a mimo­řád­ně schop­ných agen­tek Dylan, Alex a Natalie pra­cu­je pro záhad­né­ho mili­o­ná­ře Charlese Townsenda, kte­ré­ho ovšem nikdy nevi­dě­ly, pro­to­že s nimi udr­žu­je kon­takt pou­ze pro­střed­nic­tvím tele­fo­nu a své­ráz­né­ho asi­s­ten­ta Bosleyho. Trojice v rafi­no­va­né akci na posled­ní chví­li zne­škod­ní aten­tát­ní­ka, kte­rý se pro­pa­šo­val do vel­ké­ho doprav­ní­ho leta­dla s bom­bou při­pev­ně­nou na těle. Sotva sta­čí vydech­nout, už je před nimi nový úkol. Byl une­sen mili­o­nář Eric Knox a spo­lu s ním byl ukra­den jeho pře­vrat­ný soft­ware, kte­rý umož­ňu­je najít a sle­do­vat kaž­dé­ho, kdo pou­ží­vá tele­fon. Jeho asi­s­tent­ka Vivian Wood, pode­zí­rá jejich kon­ku­ren­ta Rogera Corwina, kte­rý se nedáv­no poku­sil kou­pit Knoxovu spo­leč­nost. Andílci pro­to sou­stře­dí pozor­nost prá­vě na něj.Nejprve v čín­ském masáž­ním salo­nu tro­ji­ce andíl­ků mili­o­ná­ře uspí, zko­pí­ru­je jeho elek­tro­nic­ký diář a zís­ká odlit­ky jeho klí­čů, a potom pro­nik­nou na jeho pár­ty. Zatímco Natalie flir­tu­je se sym­pa­tic­kým bar­ma­nem Petem, Dylan s Alex si všim­nou zabi­já­ka Hubeňoura, kte­rý se podí­lel na Knoxově úno­su. Během pro­ná­sle­do­vá­ní s ním sve­dou sou­boj v zad­ních ulič­kách a přes­to­že jim muž nako­nec ute­če, obje­ví andíl­ci mís­to, kde je ukryt spou­ta­ný Knox. Zbývá tedy jedi­né: najít a zís­kat zpět jeho soft­ware. Andílci v dal­ším rafi­no­va­ném plá­nu plném pře­vle­ků zís­ka­jí pří­stup k hlav­ní­mu počí­ta­či v Corwinově pod­ni­ku. Dylan se po akci sblí­ží s pohled­ným Knoxem, kte­rý jí vyprá­ví o svém otci, kte­rý zemřel, když byl zra­zen svým nej­lep­ším pří­te­lem. Ještě v noci však dojde k neče­ka­né­mu zvra­tu.

Hubeňour zavraž­dí Corwina, Vivan Wood une­se Bosleyho a tro­ji­ce andíl­ků se sta­ne ter­čem vra­žed­né­ho úto­ku. Karavan, kte­rý obý­vá Alex se svým nic netu­ší­cím pří­te­lem Jasonem, je roz­stří­len něko­li­ka mas­ko­va­ný­mi muži, Alex se však poda­ří deš­ti kulek unik­nout. Natalie je napa­de­na zabi­já­kem během ran­de s Petem, poda­ří se jí ho však v sou­bo­ji pora­zit. Dylan v Knoxově síd­le zjis­tí, že únos zor­ga­ni­zo­val sám Knox, aby pro­ni­kl do Corwinova počí­ta­če a s pomo­cí jeho sate­li­tu a své­ho pro­gra­mu našel a zabil Charlieho Townsenda, kte­ré­ho pova­žu­je za muže, kte­rý má na svě­do­mí smrt jeho otce. Knox cynic­ky vystře­lí po Dylan, kte­rá pro­le­tí vel­kým oknem. Nevšimne si, že kul­ka dív­ku minu­la a ona pře­ži­la, když se pro­stě­ra­dlo, do něhož byla zaha­le­na, zachy­ti­lo za jeden ze stře­pů v okně. Unesený Bosley se spo­jí s andíl­ky pomo­cí vysí­lač­ky ukry­té v zubu a přes­to­že neví, kde je uvěz­něn, dív­ky doká­ží s pomo­cí něko­li­ka zvu­ků mís­to přes­ně loka­li­zo­vat. Odhodlané zasta­vit Knoxe dřív než bude moci napad­nout Charlieho, vyra­zí Dylan, Alex a Natalie do akce.

So 5. 6. 2004 - Markíza 20:00
So 12. 6. 2004 - Nova 21:15


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53953 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55896 KB. | 24.05.2022 - 08:00:01