Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY

CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY

th 023 CT 1239

Tak se nám vrá­ti­lo trio sexy agen­tek, ten­to­krát v režii McG.

Tak už máme koč­ky zpát­ky. Cameron Diaz .... Natalie Cook , Drew Barrymore .... Dylan Sanders , Lucy Liu .... Alex Munday. A zno­va se vrha­jí do nových akč­ních sek­ven­cí, do nových bru­tál­ních akcích a hlav­ně do něko­li­ka sexy oka­mži­ků. Rozhodně kaž­dá z nich má své pro a pro­ti, Drew je krás­ná sexy bacul­ka.... Cameron Diaz je krás­ná model­ka - blon­dýn­ka a Lucy je jejich asij­ská dra­či­ce.

   V tou­ze oče­ká­vá­ní jsem se vydal na dru­hý díl a oprav­du byl lep­ší. Akce byly více cool, hol­ky byly vice sexy, ale hlav­ně spl­ni­lo to účel, moje sexy kamo­ska - raper­ka se napros­to unes­la hud­bou a akcí a nako­nec se ji to moc líbi­lo.

   Ale jak je zná­mo, za vším hle­dej ženu, a tak i za hlav­ním zápo­rá­kem ji hle­dej. Protože hlav­ním zápo­rá­kem je Madison, býva­lý, tedy už pad­lý, andí­lek, kte­rý je hrán po dost dlou­hých létech Demi Moore, kte­rá svou rolí osla­vi­la come back.

   Nejen Drew, Cameron či Lucy je živ film. Několik slav­ných her­ců si zahrá­lo epi­zod­ní role. Například Bruce Willis, Matt LeBlanc (seri­ál Přátelé), Robert Patrick (T2 - T1000). Ale krom her­ců se obje­vi­lo i pár zpě­vá­ků. Jmenovitě Pink, kte­rá si zahrá­la star­ter­ku moto­cy­klo­vých závodů.Nezapomenutelnou posta­vou je John Cleese a jeho omyl v dce­ři,

   O co jde v tom­to fil­mu? No o to, ze ihned začát­ku se ukrad­nou prs­te­ny s dost důle­ži­tý­mi úda­ji. Jsou to archiv­ní data z data­bá­ze ochra­ny svět­ků. Ano je to ten pro­gram, kdy oprav­du svěd­ci, ne Jehovovi, dosta­nou novou identi­tu.

   O čem je vlast­ně ten­to film, no pros­tě o akci a akci, a o tom, jak si naše sexy koč­ky umí vytva­ro­vat sexy pod­prsen­ky, sexy zadeč­ky. A hlav­ně, jak to umí nan­dat nám chla­pům. Takže nic moc neo­če­ká­vej­te, pokud jste žena. Jste-li muž sta­čí vám roz­hod­ně tro­cha nadr­že­nos­ti a chtíč po ženách a tím­to fil­mem si svo­je chout­ky spra­ví­te.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26024 s | počet dotazů: 211 | paměť: 54495 KB. | 23.04.2021 - 01:42:16
X