Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky

Charlie

Hned na začát­ku bych rád řekl jed­nu věc, Charlieho andíl­ci jsou jed­ním z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů, kte­ré jsem v posled­ní době (lépe řeče­no v obdo­bí něko­li­ka let) viděl, tedy jestli­že se chce­te oprav­du skvě­le poba­vit není a mož­ná ani nebu­de lep­ší vol­by.Všimnuli jste si, že drti­vá vět­ši­na všech hlav­ních hrdi­nů akč­ních fil­mů jsou muži? A pokud se někdy v titul­ní roli obje­ví zástup­ky­ně jem­něj­ší­ho pohla­ví, je to vět­ši­nou veli­ce „nežen­sky“ tva­ro­va­ná oso­ba (slo­vo žena, bych zrov­na nepo­u­žil). Obvykle je slab­ší pohla­ví jen nezbyt­ným doplň­kem urost­lé­ho muže a s neu­tu­cha­jí­cím stra­chem při­hlí­ží jak její zachrán­ce boju­je s kru­tým padou­chem (a klid­ně před ní může ležet arze­nál zbra­ní, jedi­né, na co se zmů­že jsou výkři­ky hrů­zy, když to jde s jejím milým do tuhé­ho). Samozřejmě, že exis­tu­jí i svět­lé vyjím­ky, ale je jich oprav­du málo, schvál­ně vyjme­nu­je­te tři kva­lit­ní akč­ní fil­my, s krás­nou, inte­li­gent­ní ženou v hlav­ní roli….

Ovšem Charlieho andíl­ci jsou onou světlou vyjím­kou ne-li tou nej­svět­lej­ší. Je to doko­na­lé spo­je­ní akce, humo­ru, str­hu­jí­cí hud­by a samo­zřej­mě neu­vě­ři­tel­ně smy­sl­ných hlav­ních hrdi­nek (ano, jsou hned tři), tedy struč­ně řeče­no ten nej­lep­ší „koktejl“ zába­vy, kte­rý Vás urči­tě v době, kdy je o kva­lit­ní akč­ní fil­my oprav­do­vá nou­ze, skvě­le „osvě­ží.“

Alex, Dylan a Natalie jsou týmem elit­ních agen­tek pra­cu­jí­cích pro Bosleyho, respek­ti­ve pro jeho nad­ří­ze­né­ho tajem­né­ho mili­o­ná­ře Charlieho Townsenda. Další jejich misí je záchra­na počí­ta­čo­vé­ho exper­ta Erica Knoxe, kte­rý vytvo­řil soft­ware, jež umož­ňu­je neskres­le­ný pře­nos hla­su a ve spo­je­ní se sate­lit­ní tech­no­lo­gií by se ten­to soft­ware mohl stát nebez­peč­nou zbra­ní, v pod­sta­tě kaž­dý s mobil­ním tele­fo­nem by mohl být zamě­řen, čímž by samo­zřej­mě došlo k napros­té ztrá­tě sou­kro­mí, ale­spoň to tvr­dí Vivian Wood, spo­leč­ni­ce v Knoxově fir­mě a jeho pří­tel­ky­ně, kte­rá byla spo­leč­ně s Ericem, když byl une­sen. Zdá se, že únoscem je Roger Corwin, kte­rý chtěl Knoxovu fir­mu odkou­pit, ale nepo­da­ři­lo se mu to. Na zázna­mu kame­ry z gará­že, kde došlo k úno­su se poda­ří odha­lit tvář jed­no­ho z únosců, jehož andíl­ko­vé nazvou Thin man. Právě toho­to muže ženy spat­ří na jed­né par­ty, oka­mži­tě ho začnou pro­ná­sle­do­vat, ale uká­že se, že nejen oni dob­ře ovlá­da­jí bojo­vá umě­ní, Thin man jim unik­ne, ale ale­spoň se jim poda­ří zachrá­nit Erica Knoxe. Ovšem tím jejich úkol nekon­čí, stá­le ješ­tě musí zjis­tit, zda se v sys­té­mu Corwinovy spo­leč­nos­ti nachá­zí Knoxův soft­ware. Není pro ně pro­blém vlou­pat se do sys­té­mo­vé cen­t­rá­ly a umís­tit zde zaří­ze­ní, kte­ré jim to umož­ní. Bosley začne pro­vě­řo­vat, zda Corwin ukra­dl soft­ware a Dylan se ujme zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti Erica, ale nejen, pro­to, že se jed­ná o prá­ci….

Ale vše se začí­ná kom­pli­ko­vat, soft­ware není v sys­té­mu nale­zen, Corwin je zavraž­děn, někdo se poku­sí zabít Natalii a Alex, Bosleyho navští­ví Vivian Wood, ale roz­hod­ně ne pro­to, aby mu podě­ko­va­la….

Alex i Natalie sice unik­nou, ale Bosley je une­sen, spo­leč­ně s lap­to­pem, kte­rý umož­ňu­je vstup do sys­té­mu Corwinovy spo­leč­nos­ti a za vším sto­jí Eric Knox. Ukáže se, že Corwin neměl s jeho úno­sem nic spo­leč­né­ho, Knox jen potře­bo­val zís­kat pří­stup k tech­no­lo­gii, kte­rá by spo­leč­ně s jeho soft­warem umož­ni­la vysle­do­vat prak­tic­ky koho­ko­liv, kdo vyu­ží­vá mobil­ní tele­fon. A jeho cílem je Charlie v domně­ní, že prá­vě ten­to muž  zabil jeho otce….

Jak se zdá, nic už ho nemů­že zasta­vit, jen tak tak unik­ne Dylan před jis­tou smr­tí….

Ale Alex, Natalie a Dylan se nehod­la­jí vzdát bez boje a zaú­to­čí na Knoxovův úkryt, chtě­jí osvo­bo­dit Bosleyho a zachrá­nit Charliho….

Inspirací Charlieho andíl­ků se stal stej­no­jmen­ný ame­ric­ký seri­ál ze sedm­de­sá­tých let (a v počá­teč­ních scé­nách se na toto téma dočká­me naráž­ky….) a roz­hod­ně bych ten­to seri­ál rád viděl, i když se řídím hes­lem „nedí­vat se na nic, co je star­ší než já!!!!“, ale ten­to­krá­te bych udě­lal vyjím­ku. Ale zpět k novo­do­bým Charlieho andíl­kům, Alex, Natalie a Dylan, jsou sexy, krás­né, vese­lé, inte­li­gent­ní, doká­ží impro­vi­zo­vat, ovlá­da­jí bojo­vé umě­ní, odváž­né…., pros­tě a jas­ně, jsou ztě­les­ně­ním doko­na­los­ti, per­fekt­ní fil­mo­vé hrdin­ky, kte­ré s leh­kos­tí „pře­vál­cu­jí“ své muž­ské „kole­gy“, pře­ce jen je mno­hem zábav­něj­ší dívat se na krás­né dív­ky (a to hned tři) než na fád­ní ste­ro­id­ní sva­lov­ce….

A co říci k herec­kým výko­nům: Lucy Liu je exo­tic­ká krás­ka, kte­rou prav­dě­po­dob­né zná­te z Ally McBealové, Boxerů, Tenkrát na výcho­dě či z Pomsty, zde hra­je smy­sl­nou a sexy Alex, Cameron Diaz (Natalie) mě oprav­du pře­kva­pi­la, vždy mi byla sym­pa­tic­ká, ale v Charlieho andíl­cích se pře­ko­na­la, její Natalie je roz­to­mi­lá a vese­lá, dal­ší člen­kou této tro­ji­ce je Drew Barrymore (kte­rá je mimo­cho­dem i pro­du­cent­kou Charlieho andíl­ků), kte­rá ztvár­ni­la vel­kou svůd­ky­ni Dylan, Bosleyho, poně­kud nemotor­né­ho vůd­ce této tro­ji­ce, před­sta­vo­val Bill Murray, jejich pro­tiv­ní­ky Erica Knoxe (mimo­cho­dem, dokud jsem nevě­děl, že je to zápo­rák, byl mi veli­ce sym­pa­tic­ký a když nako­nec skon­čil oprav­du nehez­ky, bylo mi ho líto, pře­ce jen chtěl jen pomstu, pro­to­že sám netu­šil prav­du….) si zahrál Sam  Rockwell (Zelená míle), oprav­du správ­ným hnu­sá­kem (pro­miň­te mi toto slo­vo, ale na jiné výstiž­něj­ší jsem nepři­šel) je Thin man (Crispin Glover), kte­rý se doká­že tvá­řit oprav­du skvost­ně odpor­ně a když si k tomu při­dá­me jeho feti­šis­tic­ké sklo­ny, je to 100% anti­hr­di­na, dále je tu hereč­ka, kte­rá ztvár­ni­la Vivian Wood, kte­rá přes­to­že také sto­jí na „dru­hé“ stra­ně, je oprav­du veli­ce vzru­šu­jí­cí….

Tedy, sexy ženy, neu­vě­ři­tel­ná dyna­mič­nost, ori­gi­nál­ní a zábav­ný střih, per­fekt­ní bojo­vé scé­ny, správ­ný zápo­rák, str­hu­jí­cí hud­ba, humor (doká­že­te si před­sta­vit Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore jako dív­ky z Tyrol?)  lus pár dal­ších „pří­sad“ a z této rov­ni­ce nám nemů­že vyjít nic jiné­ho než skvě­lý film, kte­rý bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít a věř­te mi, že vůbec nepře­há­ním….

A ješ­tě něco, dokon­ce i závě­reč­né titul­ky skvě­le poba­ví, nene­chej­te si utéct sestřih zají­ma­vých a nepo­ve­de­ných zábě­rů, pro­to­že jsem se oprav­du pořád­ně zasmál, jen u této něko­li­kav­te­ři­no­vé sek­ven­ce jsem se poba­vil více než u mno­ha celo­ve­čer­ních fil­mo­vých fil­mů….


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]
  • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […]
  • Terminator Salvation [60%]2. prosince 2009 Terminator Salvation [60%] Po tolika parádních trailerech, zábavných perličkách z natáčení a nekonečném přehrávání Nine Inch Nails nám režisér McG okolo svého nového bijáku konečně vyložil všechny skryté karty... a […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně1. dubna 2019 Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí populaci, protože muži až tak neocení, když se na ně z plátna valí jedno láskyplné klišé za druhým, […]
  • To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.4. září 2019 To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné. To je pravděpodobně můj nejoblíbenější román od Stephena Kinga, protože tím vlastně koncentroval svou tvorbu. Je zde všechno, co ho zdobilo, je to rozpracováno na obrovském množství […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo22. února 2019 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která je vedena kapitánem tak zvráceným, že jej samo peklo vyplivlo zpět. Jednoho večera připluje […]