Charles Lindbergh: Transatlantický let

Let

Příběh nesku­teč­né odva­hy, odhod­lá­ní a sebeza­pře­ní. Asi tak by se dalo shr­nout hlav­ní téma této kni­hy. Věřím, že se najde jen málo lidí, kte­rým by jmé­no Charles Lindbergh nic neří­ka­lo. Vždyť se jed­ná o pilo­ta, kte­ré­mu se jako prv­ní­mu na svě­tě poda­ři­lo usku­teč­nit let bez mezi­při­stá­ní z New Yorku do Paříže. V leta­dle, ze kte­ré­ho nebyl čel­ní výhled ven, a u kte­ré­ho hro­zil nespo­čet poruch, jež by měly fatál­ní násled­ky. Navzdory všem nesná­zím a fak­tu, že se nena­šlo pří­liš mno­ho lidí, kte­ří by poš­tov­ní­mu pilo­to­vi věři­li, že toho­to prven­ství sku­teč­ně dosáh­ne, Charles Lindbergh při­stál v květ­nu roku 1927 po více než tři­ce­ti třech hodi­nách v Paříži.

Jak již samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, její obsah je zamě­ře­ný pře­de­vším na let jako tako­vý. Autor vychá­zí ze sku­teč­ných zázna­mů z letu a z dení­ku, kte­rý si Lidbergh vedl. Záměrem je vtáh­nout čte­ná­ře do leta­dla hned ved­le pilo­ta. Musím při­znat, že do jis­té míry se to auto­ro­vi i daří, avšak někte­ré pasá­že se po chví­li začnou stá­vat mono­tón­ní­mi a tak nějak neza­jí­ma­vý­mi. Věřím, že tuto kni­hu oce­ní zejmé­na člo­věk, kte­rý se v leta­dlech ale­spoň tro­chu vyzná a napří­klad úda­je o výš­ce letou­nu či tep­lo­tě ole­je mu řek­nou víc než neza­svě­ce­né­mu čte­ná­ři, kte­ré­ho jen láká před­sta­va, že zjis­tí něco málo ze záku­li­sí toho­to slav­né­ho letu. Leckomu se tak může snad­no stát, že budou mít jeho oči ten­den­ci pře­ska­ko­vat odstav­ce s tech­nic­ký­mi úda­ji o letu, přes­to­že to je jed­nou z hlav­ních sou­čás­tí této kni­hy.

Ačkoliv se děj točí hlav­ně kolem letu jako tako­vé­ho, kni­ha obsa­hu­je i poměr­ně dost pasá­ží, kte­ré se věnu­jí Lindberghovu živo­tu a jeho rodi­ně. Není tedy tak jed­no­tvár­ná, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Zjistíme tře­ba, za jakých okol­nos­tí se jeho před­ko­vé dosta­li do Ameriky nebo jaký styl výcho­vy for­mo­val jeho osob­nost. Kniha je navíc dopl­ně­na o dobo­vé foto­gra­fie, kte­ré zachy­cu­jí napří­klad mla­dé­ho Lindbergha se svým otcem, letoun The Spirit of St. Louis nebo mapy, pod­le kte­rých Lindbergh pod­ni­kl svůj slav­ný let přes Atlantik.

Celkově vza­to se jed­ná o kni­hu, kte­rá jis­tě nadchne milov­ní­ky létá­ní a po vět­ši­nu času zaujme i lai­ky. Jen neče­kej­te napě­tí typu „jak to celé dopad­ne“, pro­to­že konec kaž­dý dob­ře zná.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 339 Kč.


Charles Lindbergh: Transatlantický let
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]
  • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]
  • Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel"5. srpna 2018 Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel" Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdyby na světě neexistovaly včely? Pokud Vás to zajímá, zkuste sáhnout po románu světového významu s příznačným názvem „Historie včel“ od norské […]
Další naše články...